Fıkıh kitaplarında “İstisnâ akdinde parayı peşin vermek câiz olduğu gibi, belli olmayan zamanlarda taksitlerle ödemek de şart edilebilir. Belli zamanda ödenmesi şart edilirse, selem olur." yazmaktadır. İstisna akdinde düzenli belli aylarda, belli tutarlarda ödeme şart edilemez? Selem peşin ve o mecliste olması gerekmiyor mu?
İstisnâ yapmak âdet olmayan işlerde müddet beyan etmek, o işi seleme çevirir. Âdet varsa, müddet beyan edilebilir. Nitekim Mecelle’nin 389. maddesi der ki: “İstisnâ‘ müte‘âmel [istisnâ yapmak örf] olan şeylerde ale'l-ıtlâk [umumi olarak] istisnâ‘ sahihtir. Ammâ te‘âmül câri olmayan şeylerde müddet beyân olunarak [yapılırsa] selem olub anda [onda] şerâ'it-i selem mu’teberdir. Ve eğer müddet beyân olunmazsa yine istisnâ‘ kâbilinden olur.
23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar