Sultan II. Bayezid’in gençliğinde afyon kullandığı, hatta bu yüzden babası Sultan Fatih’in kendisine mektup yazıp ikaz ettiği doğru mudur?
Sultan Bayezid, gençliğinden beri Müeyyedzade diye bilinen âlim ile arkadaştı. Babası Yakup Paşa Zaviyesi Şeyhi Alaaddin Ali Efendi, Amasya valisi olan Şehzade’nin nişancısı idi. Müeyyedzade Abdurrahman Efendi, Şehzade nezdinde kıymet ve itibar kazanınca, bunu çekemeyen hasetçiler, onu gözden düşürmek içen Sultan Fatih’e “Şehzade’yi sefahate alıştırıyor, afyona alıştırıyor” diye iftira edip gammazladılar. Padişah bunun üzerine Şehzade’ye bir ikaz mektubu yazdı; el altından da Müeyyedzade’nin uzaklaştırılması emrini verdi. Uyanık şehzade, arkadaşına 10 bin akçe ve yol için levazımat tahsis edip o zaman Memlûklerin elindeki Haleb’e aşırdı. Müeyyedzade oradaki âlimlerden tahsil görüp, Şiraz’a gitti. Büyük âlim Celaleddin Devvani’den okuyarak icazet aldı. Sultan Fatih vefat edip Şehzade Bayezid tahta cülus edince geri döndü. Yeni padişah kendisini Kalenderhane medresesine müderris tayin etti. Sultan Selim de tahta çıkınca, evvelce ağabeyini tuttuğu halde Müeyyedzade’ye itibar etti. İran seferine beraber gitti. Müeyyedzade, zarif ve zevki selim sahibi bir zât idi. Çok âlim ve şairi himaye etmiştir. (Şakayık)
29 Ağustos 2021 Pazar
29 Ağustos 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar