Mürted, irtidad zamanı içinde faiz, kumar veya İslamiyetin yasak ettiği fâsid, bâtıl alış-veriş yollarıyla kazanç (para, altın, mal vs.) elde etse,  tevbe edip tekrar müslüman olursa, bu ettiği kazançları kullanması helal olur mu?
Mürted, kâfir ile aynı statüde değildir. Mürtedin bütün muamelelerin askıdadır. Tevbe ederse, sahih olarak yerine getirilir. Ölürse, öldürülürse, veya dârülharbe kaçarsa, muameleleri iptal olur; mürted olmadan evvelki malları Müslüman vârislerine; mürted iken kazandıkları ise İmam Ebu Hanife’ye göre beytülmâle, İmameyn’e göre Müslüman vârislerine verilir. Fâsid yollarla elde ettikleri ise sahiplerine geri çevrilir.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar