Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bazıları İnönü Harbi’nin hiç yaşanmadığını söylüyor. Ne dersiniz?

 Halife Harun Reşid ve Behlül Dâna arasında anlatılanlar hakikat midir?

 Tahiyyatta parmak kaldırmanın haram olduğunu nasıl açıklamak gerekir?

 Platon, Euthyphro diyaloğunda şöyle diyor: “Tanrı iyi olanı, iyi olduğu için mi yapmamızı emreder, yoksa iyi olan Tanrı emrettiği için mi iyi olur?” İslâm âlimleri bu dilemmayı (ikilemi) nasıl çözmüştür?

 Yirmisekiz Mehmet Çelebi devşirme midir?

 İlmihalde “Havaleyi alan kabul edene hediye ederse, kabul eden, havale verenden havale olunanı isteyebilir. Helal ederse birşey isteyemez” diyor. Hediye etmekle helal etmek arasında ne fark vardır?

 Bu devirde bir kadının yüzünü de örtmesi lazım değil midir?

 Bir kadın ikinci doğumu yapalı 10 gün olsa; kanaması kesilse, ilk doğumunda 40 gün devam etse, ne lazım gelir?

 Hazret-i Hasan, üvey dayısı Hind bin Ebi Hale’ye Peygamber Efendimizin şemâilini sorduğu Tirmizî’de geçiyor. Yani Peygamber Efendimizi tam hatırlamıyorsa, o zaman nasıl sahabe oluyor?

 Bir kimse zina ettiği kadının başkasından olan çocuğu ile evlenebilir mi?

 Babaannem hastalığı dolasıyla oruç tutamıyor. Halamın eşi vefat etti ve maddi durumu yok. Tutamadığı Ramazan orucunun fidyesini halama verebilir mi?

 Roma’nın fethine dair hadis-i şerif var mıdır?

 Koronavirüs sebebiyle ölen bir hastayı yıkamadan gömmek caiz midir?

 Köyde bahçeden eve namaz kılmaya gitmiştim. Evde tekim zannediyordum; ama az sonra diğer odadan akrabadan bir erkek çıktı. O da namaz kılmaya girmiş. Beni görünce anahtarı yanıma bırakıp usulca çıktı. Bu halvet oluyor mu?

 Sünnete uymak niyetiyle değil, yalnızca kendine yakıştırdığı için bir müslümanın keçi sakal bırakması caiz midir?

 Frenk seyyah Henry Blount, 1634 senesinde Doğu Akdeniz'e Yolculuk adlı seyahatnamesinde, Sofya'da bir hırsızı kazığa oturttuklarını yazıyor. Kahire’de de suçluların kazığa oturtulduğunu, kılıçla doğrandığını, başı ezilerek, velhasıl işkence edilerek öldürüldüğünü bizzat izleyerek şahid olduğunu söylüyor. Bir diğer seyyah Luigi Bassano'da bunu doğrular şeyler yazmıştır. Bir şer’î devlette suçlulara işkenceyle ölüm cezası vermesini nasıl anlamak lazımdır?

 Kimmerler Türk müdür?

 Emir Timur’un İstanbul'u almak için gayreti olmuş mudur?

 Fransız İhtilali için milliyetçilik cereyanını uyandırdı denilir. Halbuki kralın haksızlıklarına karşı yapılmıştı. Herhangi bir etnik grubun Fransa’da muhtariyet için isyan etmediği biliniyor. Şu halde Fransız İhtilali nasıl milliyetçilik cereyanını uyandırmıştır?

 Leslie Pierce kitabında İstanbul’da hayrat yaptıran ilk padişah cariyesinin Hürrem Sultan olduğunu, bunu yapabilmek için azat olunup nikâhlandığını yazıyor. Çünkü kölelerin bunu yapmaya daha önce izinleri yokmuş. Bunun aslı var mıdır? 

 Sultan II. Mahmud’un içkiyi bırakması için birkaç gün süt içirildiğine dair Hekimbaşı Abdülhak Molla’nın raporu hakkında ne dersiniz?

 İmam Gazalî, hadis-i şerif yazılı bir kâğıt bulan kimse, sahibine sormadan bunun kopyasını alamaz diyor. Bu, herkes için cari midir?

 İbni Mesud’un mushafına Felak ve Nas surelerini almadığı doğru mudur?

 Bir hocamız, 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı'sında aşağıdaki gibi bir hâlin ortaya çıktığını söylüyor: “İlk zamanlarda İslâmın karşı çıktığı ruhbanlık, tasavvufla birlikte başka isimler altında yeniden belirmiş, kişi ile Tanrısı arasında bir aracı tabaka oluşmuştu. Çoğunlukla tarikat ve toprak ağalığı karışımından oluşan bu tabakalar halk üzerinde bir tahakküm odağı hâlindeydi.” Buna ne dersiniz?

 Kilolu bir kadını, kadınlar kaldıramadığı için erkek kardeşi kefenleyebilir mi?

 Bir muhitte hiç kimse olmayıp, câmi cemaati de yok ise, imam işini bırakıp başka yere gidebilir mi?

 Dârülislâm memleketinde Cuma namazlarını kim kıldırır?

 2 gram altın verip 1 gram işçilikli bilezik almanın çaresi var mıdır?

 Şalcı Bacı hadisesinin aslı var mıdır?

 Ahmed Cevdet Paşa’nın kitaplarını, bilhassa Kısas-ı Enbiya’sını, okurken ihtiyatlı olunması lazım gelen hususlar var mıdır?

 Şiîler ve Hâricîlerle beraber hareket eden sahabîler var mıydı?

 Tek parti hükümetinin Hatay takıntısının sebebi ne olabilir? 

 Latin harfleriyle olan dini kitaplar kitaplıkta belden aşağı konabilir mi, ayak uzatılabilir mi? 

 Şâfiî mezhebinde köpekten gelen necâset haricinde aynı şekilde (1’i toprakla olmak üzere 7 kez) yıkama şartı olan haller var mıdır?

 Peygamber efendimiz baston kullandı mı?

 Cemaatle namazda, rükudan doğrulurken bilmediği için hem “Semiallahu limen hamideh”, hem de “Rabbena lekel hamd” diyene ne lazım gelir?

 Tanımadığı birinden kul hakkı geçip de, helalleşme imkanı olmayan kimse için dua edip, sadaka verse ve hasıl olan sevabı hakkına girdiklerinin ruhuna hediye etse, kafi gelir mi?

 İlk dört halife devrine cumhuriyet demek yanlış mıdır? 

 Karabekir’e, Mustafa Kemal ve Rauf Orbay’ı tutuklama emri gönderen İstanbul hükümeti, daha sonra Rauf Orbay’ın İstanbul’a gelip Fellah-ı Vatan grubuna girmesine neden göz yumdu da tutuklatmadı? 

 Namaz hocasında yazıyor ki, Abdest aldıktan sonra semâya bakarak, Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke, okuya. Allah mekândan münezzeh olduğuna göre niçin semaya bakılıyor?

 Evli olduğu halde birisine evli değilim diye yalan söyleyenin vaziyeti nedir?

 Çalıştığım firma, sigortasız işçi çalıştırıyor; işçilerin bazısının maaşını elden veriyor; kalitesiz bir mamulün paketini değiştirip satışa çıkarıyor. Benim aldığım para haram olur mu?

 Bazen “siz hangi cemaattensiniz” veya “sizin doğru yolda olduğunuzu nerden bilelim” diyene ne demelidir?

 Kredi kartıyla bir şey alınsa, ödeme zamanı geçip gecikme faizi ödense günah olur mu

 Çocuğa Tuğra ismi verilebilir mi?

 Bir Şâfiî, Hanefi imamın arkasında farz namazı kılarken, kendi işitebileceği kadar sesle Fatihayı okuması farz mıdır?

 Bir kimse namazda euzü çekerken takılsa, fatihayı geciktirdiği için secde-i sehv lazım gelir mi?

 Kısas-ı Enbiya’da kalem ile kâğıda ilk yazı yazan Hazret-i İdris diyor. Lakin Hazret-i Adem’e suhuf gelmiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Vehhabiler ve Şiîler kâfir midir, mümin midir?

 Birine yapılan büyü, gömüldüğü yerden çıkarılmakla bozulur mu?

 2 gram altın verip 1 gram işçilikli bilezik almak örf olmuşsa İmam Ebu Yusuf’a göre caiz olur mu?

 İslam Hukuku kitabınızda  kuyuya fare düştüğünü daha sonra öğrendikleri için Ebu Yusuf’un İmam Mâlik’in içtihadına göre hareket edip namazı iade etmediğini yazmışsınız. Başka yerde de bir mezhebi taklit ederken o mezhebin şart ve müfsidlerine uymak lazım geldiğini yazmışsınız. Şu halde Ebu Yusuf, İmam malik mezhebine göre abdest almadığı halde nasıl onun içtihadını taklit etti?

 Köyümüzde bir evliya mezarı var. Bunun hakkında malumat ve silsilesini bulup Kültür Müdürlüğü’ne tescil ettirmek istiyoruz. Nasıl hareket etmeliyiz?

 Bayern Münih futbol takımı aynı zamanda Yahudilerin takımı diye biliniyor. Bu takımı tutmak caiz midir?

 Kürd Alevisi var mıdır?

 2 gram altın verip 1 gram işçilikli bilezik almak caiz midir?

 Münferid kılan kimsenin ezanı tekrar etmesi vacib midir?

 Bıyık kazımak caiz midir?

 Sultan IV. Mehmed için Avcı Mehmed tabirini kullanmak mahzurlu mudur?

 “Allah’ın gücüne gitmesin” demek mahzurlu mudur?

 Allahü tealanın sekiz sıfatının basit olduğu yazıyor. Bu bütün sıfatları için cari midir?

 Evde gece tek başınayken sesli Kuran okumak mahzurlu mudur?

 Astım ilacı orucu bozar mı?

 İsmet İnönü Kürt müdür?

 Bir yolculukta iç çamaşırımıza necaset bulaşsa, fakat değiştirme imkânımız olmasa ne yapabiliriz?

 Bir meselede fetva almak için telefonla bir fetva hattını arasak veya web sayfasına sorsak mesuliyetten kurtulur muyuz?

 Birelvi cemaatinin kurucusu olan Rıza Han Birelvi’nin bir biyografisinde (Devâmü’l-Ayş, s. 45 vd.), hilâfetin Kureyşîliği hadisine dayanarak Osmanlılar’ın hilâfeti temsil etmediğini, Hind ulemâsının büyük çoğunluğunun aksine Hindistanlı müslümanların Osmanlı Devleti’ne destek vermemesi lazım geldiğini söylemesi  nasıl anlaşılmalıdır?

 Şarabı tuz katılınca içilmesi helal olur mu?

 Bir kimse secde-i sehvi yanlış anlasa, icap ettiğinde iki rek’at daha kılmış olsa ne lazım gelir?

 Kız nişanı atsa, gelinlik parasını ve düğün salonu kirasını erkek isteyebilir mi?

 Kıyasla, ictihadla, icma ile ve sünnetle sabit olan farzlar ve haramlara, Allahü tealanın emir ve yasaklarıdır demek uygun olur mu?

 20 yaşındaki erkek kardeşim uyuşturucu kullanıyor. Nasıl hareket etmeli?

 Erkeklerle kadınların şahitliği neden aynı değildir?

 Veresiye altın satışında, altının kıymeti yükselse, bu aradaki farkı istemek caiz midir?

 Nakşidil Valide Sultan müslüman olmuş muydu?

 Camide bozuk dini kitaplar gördüm. Alıp atsam olur mu?

 Memlükler Şafii miydi?

 Sünnet namazların 3 ve 4. rek’atlarında sure sırasına riayet ediliyor mu?

 Vehbi Koç’un babası Haim Nahum mudur?

 Deli Halit Paşa İttihatçı mıdır?

 Eşimin annesi beni istemiyor. Bir akşam eşime o kadını boşa diye tutturmuş. Eşim beni boşamadı, ama annesine bunu kast ederek merak etme boşadım, demiş. Bununla nikâh gider mi?

 Abbasî devrindeki Mihne meselesi hakkında ne dersiniz?

 14 bin lira kâğıt paranın zekâtını nasıl verebilirim? Ramazanı beklememiz gerekiyor mu?

 Peygamber Efendimizden evvel Araplar arasında Muhammed ismi var mıydı?

 Cemaatle namazda imam son oturuşta ettehiyyatüyü okumayı unutup selam verse ona uyanların namazı ne olur?

 Taliban Ehli sünnet midir?

 Maliki mezhebini taklit eden birisinin guslederken uzuvlarını 3 kere yıkaması farz mıdır?

 Annenin veya babanın üvey annesi toruna ve damada yabancı mıdır?

 Kadın kocasına güzel gözükmek için takma kirpik takabilir mi?

 Her gün 100 ihlas okumaya yemin eden kadın hayız olunca ne yapar? Okur mu?

 Ortaklardan birisi diğer ortağının birşey demeyeceği zannıyla kendisi için de herhangi bir problem olmadığı için ortak maldan isteyen birisine kendi insiyatifiyle hediye vermesinde bir problem var mı yoksa illaki diğer ortağı bekleyip ondan da izin mi istemeli?

 Cünüpken, ölüye ihlas ve fatiha okunabilir mi? Mezarlık ziyaret edilebilir mi?

 Hicaz’da gayrımüslimlerin bulunmamasının sebebi nedir?

 Lavman guslü bozar mı?

 Marketlerdeki makinelerde 1 lira karşılığında bilgi yarışması yapan ve 5 sualde sürpriz hediye, 10 sualde yarım gram altın veren makinelerle oynamak caiz midir?

 Marketlerdeki 1 lira atınca çalışan ve peluş oyuncak kazanma şansı olan oyunları oynamak caiz midir?

 İhramlı iken elleri hataen sabun ile yıkamanın hükmü nedir

 1957 seçimlerinde Demokrat Parti’nin oylarında bariz düşüşün bir sebebi var mıdır?

 Evlenme meziyetlerine sahip olmayan birinin gözünü haramdan sakındırması için tavsiyeniz var mı?

 İrtifak hakkı, iki akar ve bunların birbiri üzerindeki menfaati olarak tarif ediliyor. Sulama hakkındaki akan su nasıl akar oluyor, akan suyun sahibi mi var?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 >>