Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Kayınvalidem abisinin kızını emzirmiş. Bu kız kocama mahrem midir?

 Merhum Necip Fazıl’ın kitaplarında bazı Osmanlı padişahları hakkındaki menfi sözlerini nasıl değerlendirirsiniz?

 Sultan Kanuni’nin zevcesi Mahidevran Türk asıllı mıdır?

 İcazetsiz fetva verip vaizlik yapan dinlenir mi?

 Osmanlı Devleti, Roma’nın devamı mıdır?

 Peygamber Efendimiz’in Esma binti Numan isimli bir hanım ile nikah kıyıp, zifaftan evvel ayrıldığı doğru mudur?

 Şeriat ve fıkıh birbirinden ayrı mıdır?

 “Peygamberin kabri, Kâbe’den; mevlid günü de Kadir gecesinden efdaldir” sözü hakkında ne dersiniz?

 Sultan Fatih’in İstanbul’un fethi üzerine Truva’nın intikamını aldık sözü doğru mudur?

 Online bağış siteleri var. Bunlara yapılan yardım sevap kazandırır mı?

 Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarası'nda "Türkler'in istiklalini ne için tanıdınız?" diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon'un verdiği cevap: "İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz."  Bu söz doğru mu? Doğru ise kaynağını  biliyor musunuz? 

 Yemekten önce ve sonra ıslak mendille elleri silmekle yıkama sünneti yerine getirilmiş olur mu?

 Yaradan gelen renksiz sıvı abdest bozar mı?

 Şuayb el-Arnaut Ehli Sünnet midir?

 İslâm hukukunda şahsa karşı işlenen suçları devlet affedemediğine göre, Osmanlı topraklarını işgal edip yağmalayan, insanları öldüren ve sonra mağlup olan Karamanoğlu Alaaddin Bey’in affedilmesini nasıl anlamalıdır?

 “Müminin ferasetinden çekinin, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar, görür.” Eğer müminlerin ferasetinden korunmamız gerekiyorsa nasıl korunuruz?

 Napoleon Bonaparte devrini anlatan mufassal bir eser tavsiye eder misiniz?

 Ayağı kırık bir hayvan tedavi olduktan sonra kurbanlık olur mu?

 Namazda maun suresi okurken, sehven “ellezine hum an salatihim sahun” ayetini atlasa ne lazım gelir?

 Moğollar Bağdat'a saldırırken içerdeki ulemanın güneşte ısınmış suyla abdest alınır mı diye tartıştığı doğru mudur?

 Arma ile Bayrağın farkı nedir sizce?

 Namazı dosdoğru ve huşu içerisinde nasıl kılabiliriz?

 Biri kişi kendi sürüsü içinden bir kurbanı adak olarak bir kişiye verse, o da götürürken, hayvan arabada ölse, ne lâzım gelir?

 Kız çocuğa Tesnim ismini vermek uygun mudur?

 Bakıp hayal kurmak suretiyle inzal olan kimsenin orucu, haccı, itikafı bozulur mu?

 Selçuklu hanedanının soyu devam etmiş midir?

 Nahl suresi 90.ayet-i kerimesinde yakınlara vermeyi emrettiği halde, kardeşimin bana yardım etmemesi, bu ayete muhalefet olur mu?

 Hanefî ulemasından Kerhî’nin Mutezilî olduğu doğru mudur?

 BOP nedir? 

 Ashab mı yoksa eshab mı daha doğru?

 Bebeklerin kabristana girmeleri uygun olmaz; çünki kabirdekilerin hallerini hissedebilirler deniyor. Doğruluk payı var mı?

 Erkek karısına farklı odalarda iken boşadığını söylese, kadın duysa, ama adam inkâr etse, şâhid de olmasa ne lazım gelir?

 Çandarlı Halil Paşa ve Sultan I. Murad’ın oğlu gibi bazı paşaların ve şehzadelerin idamlarında, idamdan önce suçlunun gözlerine mil çekildiği söyleniyor. Bu caiz midir?

 Ezan okurken hayye alessalah ve felahta teganni caiz midir?

 Çikolata ve şekerleme maddelerin imalinde dış sathın parlak olması için kullanılan şellak maddesi helal midir?

 “Şu işim olursa fakir bir kimseye şu kadar ekmek vermek nezrim olsun” dese, işi olsa, fırında askıda ekmek tatbikatıyla, ekmeğin parasını verip, ihtiyaç sahibi birinin bu ekmeği alması halinde, alan veren birbirini görmese, adak yerine gelmiş olur mu?

 Yemin etmeden bir daha falanca günahı işlersem şu kadar sadaka vereceğim dese ne lazım gelir?

 Alperen ismi uygun mudur?

 Ölmüş bir kişiye namaz hediye edilebilir mi?

 İstediği zaman kaza namazı kılınır mı?

 Damat Ferid Paşa nasıl biriydi?

 Bazıları eskiden yol emniyeti olmadığı için bir kadının mahremi olmaksızın üç günlük yola gitmesinin men edildiğini; şimdi ise yol emniyeti olduğundan dolayı bu hükmün manasının kalmadığını söylüyor. Ne dersiniz?

 Fıkıh öğrenmek isteyen biri nasıl hareket etmeli?

 Bazı müşteri “şu altınlarım sizde kalsın, ben ara ara alırım” dese, almaya geldiğinde mal elimizde olmasa, haber verdikten sonra temin edip versek faiz olur mu?

 Çelebi Sultan Mehmed’in Kirişçi lakabı nereden geliyor?

 Padişahlar için yapılan tılsımlı gömlekler İslâmiyete uyuyor mu?

 Kabe’de kadın ile erkeklerin beraber namaz kılmasını nasıl anlamalıdır?

 İmamın namazda kıraat ederken başını sallamasının zararı var mı?

 Ebu Davud’da geçen “Ümmeti kendi üzerlerinde birleştiren on iki halife başınızda olduğu sürece, bu din de sizlerde devam edecektir” hadisindeki 12’den kasıt nedir?

 Gelecek senenin uşru şimdiden verilir mi?

 Cuma namazı vakit girdikten bir saat sonra kılınabilir mi?

 İstanbul’un fethinde burada bulunan Orhan adındaki bir şehzâdenin Bizans tarafında savaştığı doğru mudur?

 Yıldırım Sultan Bayezid’in oğlu Şehzade Kâsım Bizans'a rehin olarak gönderilirken, kız kardeşi Fatma Sultan’ın da rehin olarak gönderildiği doğru mudur?

 Konservatuarı kazanmak için imtihana girecek kız talebeye hususi matematik dersi vermek uygun mudur?

 Bir insan mesela birkaç meselede Mutezile gibi inansa, diğer tüm mevzularda Ehl-i Sünnet gibi insansa, bu kimseye bid’at ehli denir mi?

 Namazda ağza ter gelse, yutulmasa, tadı duyulsa, namaza zararı olur mu?

 İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı kitabınızda Kavalı Mehmed Ali Paşa övülmektedir. Halbuki devlete isyan etmiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?

 İnsanlığın tarihi kaç yıldır?

 Resulullah aleyhisselamın sevgisini kazanmak istiyorum. Ne yapmam lazımdır?

 Atatürk zamanında Nahçıvan’la komşu olabilmek için İran’dan toprak satın alındı mı?

 Selçuklu hanedanı Hanefî midir?

 Ta’zir cezası had cezasından daha ağır olabilir mi?

 Eli başa götürerek yapılan asker selâmı Osmanlılar zamanında var mıydı?

 Bazı tanıdık müşteriler, her ay 100'er lira öderim; elime geçerse daha fazla da veririm dese, veresiye satışta taksit mikdar ve zamanının belli olması lazım geldiğinden satış sahih midir?

 İşgal ile fetih arasındaki farklar nelerdir?

 Çocuğun kulağına annesinin ezan ve kaamet okuyup ismini söylemesi caiz midir?

 20 yaşında bir erkek ile 60 yaşında acuze bir nene arasında kaç-göç olur mu?

 Sarayda hekimbaşı tarafından hazırlanan ve nevruziyye denilen macunun hediye edilmesi; nevruziyye adıyla şiirler yazılmasını nasıl tefsir etmelidir?

 Baybars ismi koymak uygun mudur?

 Abdürreşid İbrahim Efendi ve "Alem-i İslam ve Japonya'ya İslamiyet'in Yayılması" eseri hakkında malumat verir misiniz?

 İlim öğrenmek ve ölene kadar ilim taleb etmek farz olduğuna göre, dinî ilimler ile birlikte tarih, coğrafya, lisan  gibi ilimleri de öğrenmek farz mıdır?

 İntiharın hükmü nedir? İntihar eden ebediyen cehennemde mi kalır?

 Sarayda müneccimbaşı vazifesinde bir kişinin olduğu ve bir iş yapılacağı zaman müneccimbaşından hayırlı saatin tespiti sorulduğu doğru mudur?

 Kuran-ı kerimden veya hadis-i şeriflerden aklına göre hüküm çıkarmak ne demektir?

 İstiğfar, kelime-i tevhid gibi tesbihleri zikrederken kendimiz duyacak kadar ses ile mi yoksa kalp ile mi yapmak lazımdır?

 Farzın öncesinde veya sonrasındaki nafile veya kaza namazlarını kıldıktan sonra allahümme entesselâm.. denir mi?

 Eshab-ı kiram mucize görerek imanda yakine ulaşmışlar. Şu andaki Müslümanlar mucize görmediği için imanda yakini nasıl artabilir?

 Nikâhın mescidde kıyılması uygun mudur?

 Sultan II. Abdülhamid zamanında Kanun-ı Esasî hazırlanırken, istifade için Avrupa anayasalarının tercüme ettirmesinin sebebi nedir?

 Batılı kaynakların 1371 tarihli Çirmen Savaşı’ndan bahsettikleri halde bundan 7 sene evvelki Sırp Sındığı Savaşı’ndan hiç bahsetmemesi, bu yüzden böyle bir savaşın gerçekleştiğinin şüpheli olduğu doğru mudur?

 Bel fıtığı ameliyatı sebebiyle rükû, secde, ka’de ve teşehhüd yapamayan namazı nasıl kılar?

 Bir hocamız 18. Asırda Portekiz’in süper güç ve dünya limanlarında tek söz sahibi olduğunu; Umman’dan kalkan geminin Singapur’a Portekizlilerden ruhsat almadan gidemeyeceğini söyledi. Doğru mudur?

 Kur’an-ı kerimi öğrenmek ve anlamak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

 “Murad” ve “Yıldız” gibi kelimelerinin neşriyatta kullanılmasını Sansür Heyeti veya Sultan Abdülhamid gerçekten men etti mi?

 Annem ile kayınbiraderim aynı kadından süt içmişler. Kayınbiraderim benim süt dayım olur mu?

 Nişanlım hemşiredir. Başı kapalı olmakla beraber, devlet dairelerinde kanunî ve sair sebeplerle tam tesettüre riayet edilemiyor. Nişanlımın kazancının hükmü nedir?

 Feridüddin Attâr’ın Tezkiretü’l-Evliya isimli eserinde “Üstadına, Allah’tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz” cümlesini nasıl anlamamız gerekir?

 Bir satışta mebi ve semenin ikisi de deyn olursa bey sahih olmaz. Veresiye vermediğimiz bazı müşteriler, biz parayı elimizde olunca harcıyoruz; şu 900 liralık mamulü bana ayır; her ay ben sana 300 lira getireyim; ödemem bitince malı senden alayım. Bu muamele caiz midir?

 İçinde etil ispirto olan çikolata yemek caiz midir?

 Ahmed Celaleddin Paşa nasıl birisidir?

 Saç ekimi kliniğinde çalışmak uygun mudur?

 AVM’lerde şeker standı olanların Ramazan ayında satış yapması helal midir?

 Bir kimse hanımından ayrılsa, çocukları olmasa, kadının maaşı olsa, erkek bu kadına ne kadar nafaka verir?

 Bir kimse, zifafa girmediği ama halvet olduğu zevcesine talâk verse, bundan dönebilir mi?

 İslâm hukukunda bir belde Müslümanlar tarafından fethedilse ve o şehirdeki sıradan sivil gayrımüslimler Müslümanlara karşı savaşmadıysa köleleştirilebilir mi?

 İstanbul’un fethinde, Sultan Fatih’in gemileri karadan yürüttüğü iddiasının doğru olmadığını, bir gecede bunun mümkün olamayacağını söyleyen tarihçiler var. Ne dersiniz?

 Harbde hükümdarlar da savaşır mıydı?

 Papyon takmak caiz midir?

 Depremlerin günah ve zulmün arttığı zamanlarda meydana gelebileceği din kaynaklarında geçiyor. Halbuki ilmî olarak depremler fay hatlarıyla alakalıdır. Bunu nasıl telif ederiz?

 Terminallerde, otobüslerin mola yerlerinde gıda maddelerini yüksek fiyata satmak caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>