Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Sizin gibi bazı hocalar neden Osmanlıyı bu kadar şahsîleştiriyor? Seyyid olsalar, soya olan saygıyı anlarım. Cumhuriyetten sonra haksızlığa uğrayan bir tek hanedan mensupları mıdır? Yavuz Sultan Selim’i seviyoruz. Ama Avrupa’da büyümüş torunundan bize ne? Şimdi bazı politikacıları seviyoruz. 50 sene sonra hangimiz torununu tanırız?

 Modern câmiaya mensup kişilerin cenazeleri niçin Teşvikiye Câmii’nden kaldırılıyor? Câmide masonik işaretlerin olduğu doğru mudur?

 Dört rek’atli farz kılarken ilk ka’dede hata ile sağa sola selâm veren nasıl hareket eder?

 Öğretmenim. Kanunen yapmamız gereken bazı işler, dinî inancımızla bağdaşmıyor. Nasıl hareket etmek gerekir?

 Bu zamanda bir tarikata mensub olmak lâzım mıdır?

 Bir kitap hazırlıyorum. İmam-ı Rabbani hazretlerinin mektuplarında ismi geçen Seyyid Mirekşah hakkında malumata ihtiyacım vardır.

 Mum söndü iddiası nasıl ortaya çıkmıştır? Meşhur bir ansiklopedide Bektaşî âyini olduğu söyleniyor.

 Gayri meşru ilişkiden dünyaya gelen çocuk, babasına vâris (mirasçı) olabilir mi?

 Öğle namazını kılmamış bir kimse, ikindi namazı vaktinin girdiğini görürse, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin kavline göre öğleyi asr-ı evvel denilen vakitte kılsa;  ikindi namazını da hemen ardından kılabilir mi? Yoksa mezheb içi telfik mi olur?

 Haramı veya küfrü beğenmek küfürdür. Fakat haramlar insanın hoşuna gidebilir deniyor. Beğenmek ve hoşuna gitmek arasındaki fark nedir?

 Fıkıh kitaplarında “İstisnâ akdinde parayı peşin vermek câiz olduğu gibi, belli olmayan zamanlarda taksitlerle ödemek de şart edilebilir. Belli zamanda ödenmesi şart edilirse, selem olur." yazmaktadır. İstisna akdinde düzenli belli aylarda, belli tutarlarda ödeme şart edilemez? Selem peşin ve o mecliste olması gerekmiyor mu?

 Şu an piyasada projeden  (temelden)  bir evin istisna yolu ile satın alınabilmesi caiz midir?

 Nazar boncuğu takmak caiz midir? Nazar gerçek midir?

 Sabah namazı için gittiğim bir câmide, namazdan hemen sonra dünya kelâmı etmeden eller ters çevrilerek “Allahümme ecirnâ minennar” denildiğini gördüm. Bunun aslı nedir?

 Bir şehir muhasara altında tutulsa, sıcak çatışma olmadan düşman sulh ile teslim olsa, savaş hukuku tahakkuk eder mi?

 İslâm hukukunda, muharib esirlerin serbest bırakılması câiz midir? Hasan-ı Basrî gibi âlimlere göre esirlerin öldürülmesi câiz olmadığına göre, bir İslâm devleti bu kavle uyarak hareket edebilir mi?

 “İlim öğrenmek isteyen kavminden uzaklaşsın” şeklinde bir hadis-i şerif var mıdır?

 Fıkıh kitaplarında geçen "Acemin, yani arabî olmayanların âkılesi olmaz" sözündeki Acem, ne ma’nâya gelmektedir?

 Sahâbîlerin, zaman zaman tâbiînden olan âlimlerin ictihadını kabul ettiği görülmektedir. Halbuki sahabenin hepsi müctehiddir. Kendi ictihadına uymalıdır. Sonra gelenlerden daha hayırlı oluşları, Ehl-i sünnetin esasıdır. Şu halde yukarıdaki hâdiseyi nasıl anlamalıdır?

 Talâkta şâri’in koyduğu üç kur’ (hayz) müddetinin illeti, kadının hâmile olup olmadığının belirlenmesiyse, bugün hâmileliği bilmek kolaydır. Bu şartlarda kadının muayyen müddeti bekleme gereği ortadan kalkar mı?

 Üç ortaklı inan şirketinde, ortaklardan biri kendi parası ile mal alıp, ortağı olduğu şirkete bunu sattığı takdirde, kendi kendine mal satamayacağı için câiz olmaz mı?

 Nasslardan bir delili tevil ederek Ehl-i sünnet dışına çıkanlar tekfir edilmez. Fakat bazen öyle oluyor ki o hükmü tevil etse bile başka bir nassa zıt düşüyor. Bu tevilin bütün içinde tezatsız olması gerekir mi ve bu tevilin de bir sınırı var mıdır? Nitekim Ehl-i Kitabın Cennetlik olduğunu söyleyenler bile Kur’an-ı kerimden bir delil bulabiliyor.

 İslâmiyette serbest piyasa ekonomisi olduğu halde, Osmanlı Devleti’nde şimdiki gibi bir serbestlik olmadığı; mesela aynı türden iş yapanlara o mıntıkada belli sınırlamalar getirildiği görünüyor. Bunun izahı nedir?

 Osmanlı'nın ilk devirlerinde mirasın yasak olduğu, devletin buna el koyduğu doğru mudur?

 Trabzon’daki bir kişi, İstanbul’dan mal alsa, parasını ödese, ancak malı teslim almadan, direk Ankara’da başka birine satıp yollatsa câiz olur mu?

 Zekâtımı fakir bir talebeye bir arkadaşım vâsıtasıyla aydan aya burs şeklinde vermenin mahzuru olur mu?

 “Eshâbım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidâyete ulaşırsınız” hadîsinin kaynağı nedir?

 Hisse senedi alıp satmak caiz midir?

 Bir gazete yazarı, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin % 12 fâize fetvâ verdiğini yazdı. Bunun aslı nedir?

 Hâkimin, muayyen sebeplerin varlığı hâlinde evliliği feshetme salahiyeti var. Burada yanlış hüküm verirse, meselâ şahidler yalancı ise, kadın ve erkeğin vaziyeti ne olacaktır?

 Bir kimse, eşiyle ya da kızı veya annesiyle  yatakta yakaladığı başka bir adamı katledebilir mi?

 Peygamberler, dünya işlerinde yalandan münezzeh midir? Öyle ise İbrahim aleyhisselâmın firavuna yalan söylemesi meselesini nasıl anlamak gerekir?

 Dört ortaklı bir şirkette, hisseleri birbirinden farklı olan iki ortak, şirkette müdür ve eleman olarak çalıştığı takdirde, sene sonunda alacağı kâr hâricinde her ay maaş alabilir mi?

 Yatsı namazı kılarken, akşam namazı zannıyla üçüncü rekatte selâm verse ne lâzım gelir?

 Erkek;  evlenmek niyetinde olduğu kadının saçını, evlenmeden önce görebilir mi?

 Üzerinde İsviçre bayrağı (haç işareti) logosu bulunan çantayı kullanmak caiz midir?

 ''Ne olursan ol yine gel'' sözünün Mevlana’ya ait olmadığı doğru mudur?

 Adına hutbe okutmak ne demektir?

 İslâm hukukunda tecavüzün cezası nedir? Bu davada kadınlar şahitlik edebilir mi?

 Kurbanı kestikten sonra etini tartıp parasını ona göre ödemek caiz midir?

 Kayınpederimin uşrunu vermediğini bildiğim zeytinyağından, ticaretini yapmak için peyderpey satın alsam, satın aldığım miktarın uşrunu her defasında vermem gerekir mi?

 Son devir Osmanlı mimarisinin Batıya yönelmesi, taklitçilik olarak görülüyor. Bu yönelişin sebebi nedir?

 Emevîlerin ırkçı olduğu ve katliam yaptığı iddiası ne kadar doğrudur? Emevî tarihini en doğru hangi kaynaklardan öğrenebiliriz?

 Bir kimse, nâdiren de olsa dükkânına gelip çalışan torununu sigortalı yapsa, bunun sonra alacağı emekli maaşı helâl olur mu?

 Ailem Manisa’da yaşıyor. Ben İstanbul’da talebeyim. İstanbul’a gidip, bir hafta kaldıktan sonra, Adapazarı’na geçeceğim. Orada 2 gün kaldıktan sonra, İstanbul’a geri döneceğim. İstanbul ve Adapazarı’nda seferî olur muyum?

 22 yaşında epilepsi hastası ve aynı zamanda zekâ özürlü oğlum, tuvalet ihtiyacını göremiyor. Buna taharet, banyo ve etek traşı yapmak câiz midir?

 Bir kadın, zevcinin amca ve dayısının; bir erkek de zevcesinin hala ve teyzesinin ellerini öpebilir mi?

 Kayınvalide ve kayınpeder hakkı, ana-baba hakkı gibi midir?

 Gelin, kayınvalidesine hizmet etmek mecburiyetinde midir?

 Bir hoca vaazında, Muhammed, eşittir, Allah sözünü kullandı. Böyle söylemenin hükmü nedir?

 Parasını müteahhit bir arkadaşına verip, o da ev yapıp sattıkça yaptığı kârdan pay vermeyi va’d etse, câiz midir?

 Baş parmağımdaki yara sebebiyle sargı üzerine mesh ederek abdest alıyorum. Sargıyı çıkardığımda abdestim bozulur mu?

 Bir alışveriş merkezinin dua odası adıyla açmış olduğu mescidde, Cuma namazı için izin alınmadığı için, cuma namazı kılınabilir mi?

 Evde koltuk üzerine sıvı necâset bulaşsa ve koltuk da necâseti emse, nasıl temizlenir?

 Akapella ismi verilen, müziklerin, şarkıların, müziksiz ağız veya vücutla ahenkli bir şekilde yapılan ve aynı zamanda birden fazla ton içeren ses kayıtları müzik hükmünde midir?

 Aliyyü’l-Kâri Ehl-i sünnet muhaddislerden midir?

 Bir şahıs, Hazret-i Peygamber’in hükmünü duyduktan sonra bir de Hazret-i Ömer’e müracaat edip, Hazret-i Ömer’in de öldürmesinin sebebi nedir?

 Muhyiddin Abdal adlı şahsın yazdığı bir şiir vardır. Bunu ilahi okumak caiz midir?

 Bize hadisleri ve sünnetleri en güzel ve doğru şekilde nakleden ve öğrenmemizi sağlayan tahrif edilmemiş hangi eseri önerirsiniz?

 Lale ile alâkalı makalenizi okudum. Lale, Eski Mısır’da Baal tanrısını sembolize eder. Pagan geleneği olarak İslâmiyete sokulmuş ve câmiler bunlarla doldurulmuştur. Allah bir sembolle temsil edilseydi veya İslâm’da yeri olsaydı, bu, Peygamber zamanında bildirilirdi.

 Yanlış bir yöne doğru namaz kılarken, bilen biri, sağa dön, kıble burasıdır, dese, nasıl hareket edilir?

 Almanya’da bir cemaate fahrî imamlık yaparak ücret alan kimse, ayrıca devletten işsizlik maaşı alabilir mi?

 Ruh hakkında İslam kaynakları ne söylüyor? Tıb tarihinde yaşanan Phineas Page vak’ası dolayısıyla, bazıları ruh diye bir şey olmadığını, varsa da madde olduğunu söylüyorlar. Bunlara ne cevap verilebilir?

 Casusluk yapmak, caiz midir?

 Sarı ve kırmızı elbise giymek erkek için caiz midir?

 Ulema dârülharbe mushaf götürmeyi uygun bulmamışlar. Almanya’da yaşayan ve bu mezheblere mensup müslümanlar nasıl hareket eder?

 Sihir öğrenmek ve yapmak küfr müdür?

 Kadın, kocasına zekât verebilir mi?

 Bir tarlanın mahsulü toplandıktan sonra, o tarlada unutulan veya dikkatten kaçan mahsulün bir başkası tarafından toplanması helâl midir?

 Bir kitapta, Sultan Süleyman Kanunî, İstanbul’a su getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi’nin kendisine, şeriata aykırı kanunları Avrupa’dan getirdiğin için, İstanbul’a öyle bir b... s... ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez dediğini okudum. Böyle bir hâdise vâki midir?

 Bir cariyeye 2 erkek müştereken sahip olabilir mi? İkisi de bu cariye ile karı-koca hayatı yaşayabilir mi?

 İmam, sehv secdesi icab eden bir şey yapsa, fakat sehv secdesini kasden terketse, cemaate ne lazım gelir?

 Barbaros gibi Müslüman korsanlar hakkında ne söylenebilir? ''Müslüman korsan'' gibi bir ifade dine ne kadar uygundur?

 Bir müslüman memleketinde yaşayan birkaç kişi, gayrımüslimlerin ekseriyette olduğu, mesela Yunanistan’a geçip, 'akın' tertiplese, sonra da buradan mal gaspedip dönse, bu onlara helâl olur mu?

 Şevkânî’nin eserleri okunabilir mi?

 Arsamızı, imar ruhsatı almayı va’deden müteahhide sattık. Bir mikdar teminat parası verdi. Ruhsat alınırsa, bu para bedele mahsub edilecek. Alınmazsa iade edilecek. Bu para kurban ve zekât nisabına katılır mı?

 İstanbul ahalisinin askerlikten muaf olması gibi pozitif ayrımcılığın sebebi nedir?

 Mecelle’yi İsrail’in de kullanması, kendi dinlerinin eksik olduğunu bir nevi kabul etmeleri değil midir?

 İbni Abidin hazretleri “müslüman kadın kâfir bir erkek ile evlenmeye niyet ettiği anda kâfir olur” diyor. Bu evlenmenin haram olduğuna itikat eden bir kadın da dinden çıkar mı?

 Almanya'da bir cemaate fahrî imamlık yaparak ücret alan kimse, ayrıca devletten işsizlik maaşı alabilir mi?

 Nörologlar, hür iradenin bir yanılsama olduğunu, insanın tercihlerinin, gen dizilimi, aile, çevre, cinsiyet, doğum yeri, tahsil ve terbiye gibi insanın dahli bulunmayan unsurlarla teşekkül ettiğini söylüyorlar. Hatta övülen veya yerilen hasletlerin dahi  (çalışkanlık, cimrilik gibi) bir takım genlerle tayin olunduğunu iddia ediyorlar. Böyle ise insanın imtihana tâbi tutulması nasıl izah edilir?

 Bayram namazına ilk rek’atin rükûunda yetişen kimse ne yapar?

 Almanya’nın Dortmund şehrindeki câminin kıblesinde 40 derece kadar sapma olduğu anlaşıldı. Şimdiye kadar kıldığımız namazları ne yapmak lâzımdır?

 Şems-i Tebrizî’nin babası Mecûsî midir?

 Kiraya verdiğim evimi kiracılar evde yokken teftiş edebilir miyim?

 İslâm kanunlarının tatbik edildiği memleketlerde gayrımüslimler ibâdethâne açabilirler mi? Ebussuud Efendi'nin “mevcut olanlarla iktifa ederler'' diyerek buna cevaz vermediği doğru mudur?

 Şirketin hediye verdiği hisse senetleri var; ama muameleye kapalıdır. Bunlar şu an nisâba katılır mı?

 Osmanlı şehzâdelerin sakal bırakmasının yasak olduğu doğru mudur?

 İstisnâ’ akdinde müddet tayin edilebilir mi?

 İstisnâ’ (sipariş) akdinde ücretin veresiye olması câiz midir?

 Kurban alırken satıcı hayvanı tartsa; meselâ 200 kg net et çıkar dese; kilosu 18 liradan 3600 lira üzerine pazarlık yapılsa caiz olur mu?

 Radyo ve CD’de okunan ezan ve Kur’an-ı kerimi dinlemek ve hürmet lâzım mıdır?

 Mâlikî mezhebinde semavî özürle, yani elde olmayarak gelen kan, idrar gibi şeyler abdesti bozar mı?

 Necâset bulaşan yeri üç defa yıkamak şart mıdır?

 Bazı ilahiyatçılar, aynı dine inanan insanlar arasında bile kültür farkından dolayı farklı din anlayışları olduğunu söylüyor. Mesela Suriye Müslümanlığıyla Tunus Müslümanlığı, Sudan Müslümanlığıyla Türkiye Müslümanlığının farkı gibi vs. buna ne denebilir?

 Amerika’nın keşfi için Kristof Kolomb’un Kanuni’den gemi istemesine rağmen, hayır cevabı almasının ve Osmanlıların coğrafî keşflere girişmemesinin sebebi nedir?

 Kaza borcu olan, salli ve bârikleri terk edebilir mi?

 Şâfiî’ye göre nikâh kıyarken, kız uzakta ise, baba telefonla kızından vekâlet alabilir mi?

 Meni şehvetsiz geldiğinde gusül farz olur mu?

 Çenenin sakallı olduğu zaman yıkanması farz değildir; sakalsız ise farzdır, sözü doğru mudur?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>