Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Ulema dârülharbe mushaf götürmeyi uygun bulmamışlar. Almanya’da yaşayan ve bu mezheblere mensup müslümanlar nasıl hareket eder?

 Sihir öğrenmek ve yapmak küfr müdür?

 Kadın, kocasına zekât verebilir mi?

 Bir tarlanın mahsulü toplandıktan sonra, o tarlada unutulan veya dikkatten kaçan mahsulün bir başkası tarafından toplanması helâl midir?

 Bir kitapta, Sultan Süleyman Kanunî, İstanbul’a su getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi’nin kendisine, şeriata aykırı kanunları Avrupa’dan getirdiğin için, İstanbul’a öyle bir b... s... ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez dediğini okudum. Böyle bir hâdise vâki midir?

 Bir cariyeye 2 erkek müştereken sahip olabilir mi? İkisi de bu cariye ile karı-koca hayatı yaşayabilir mi?

 İmam, sehv secdesi icab eden bir şey yapsa, fakat sehv secdesini kasden terketse, cemaate ne lazım gelir?

 Barbaros gibi Müslüman korsanlar hakkında ne söylenebilir? ''Müslüman korsan'' gibi bir ifade dine ne kadar uygundur?

 Bir müslüman memleketinde yaşayan birkaç kişi, gayrımüslimlerin ekseriyette olduğu, mesela Yunanistan’a geçip, 'akın' tertiplese, sonra da buradan mal gaspedip dönse, bu onlara helâl olur mu?

 Şevkânî’nin eserleri okunabilir mi?

 Arsamızı, imar ruhsatı almayı va’deden müteahhide sattık. Bir mikdar teminat parası verdi. Ruhsat alınırsa, bu para bedele mahsub edilecek. Alınmazsa iade edilecek. Bu para kurban ve zekât nisabına katılır mı?

 İstanbul ahalisinin askerlikten muaf olması gibi pozitif ayrımcılığın sebebi nedir?

 Mecelle’yi İsrail’in de kullanması, kendi dinlerinin eksik olduğunu bir nevi kabul etmeleri değil midir?

 İbni Abidin hazretleri “müslüman kadın kâfir bir erkek ile evlenmeye niyet ettiği anda kâfir olur” diyor. Bu evlenmenin haram olduğuna itikat eden bir kadın da dinden çıkar mı?

 Almanya'da bir cemaate fahrî imamlık yaparak ücret alan kimse, ayrıca devletten işsizlik maaşı alabilir mi?

 Nörologlar, hür iradenin bir yanılsama olduğunu, insanın tercihlerinin, gen dizilimi, aile, çevre, cinsiyet, doğum yeri, tahsil ve terbiye gibi insanın dahli bulunmayan unsurlarla teşekkül ettiğini söylüyorlar. Hatta övülen veya yerilen hasletlerin dahi  (çalışkanlık, cimrilik gibi) bir takım genlerle tayin olunduğunu iddia ediyorlar. Böyle ise insanın imtihana tâbi tutulması nasıl izah edilir?

 Bayram namazına ilk rek’atin rükûunda yetişen kimse ne yapar?

 Almanya’nın Dortmund şehrindeki câminin kıblesinde 40 derece kadar sapma olduğu anlaşıldı. Şimdiye kadar kıldığımız namazları ne yapmak lâzımdır?

 Şems-i Tebrizî’nin babası Mecûsî midir?

 Kiraya verdiğim evimi kiracılar evde yokken teftiş edebilir miyim?

 İslâm kanunlarının tatbik edildiği memleketlerde gayrımüslimler ibâdethâne açabilirler mi? Ebussuud Efendi'nin “mevcut olanlarla iktifa ederler'' diyerek buna cevaz vermediği doğru mudur?

 Şirketin hediye verdiği hisse senetleri var; ama muameleye kapalıdır. Bunlar şu an nisâba katılır mı?

 Osmanlı şehzâdelerin sakal bırakmasının yasak olduğu doğru mudur?

 İstisnâ’ akdinde müddet tayin edilebilir mi?

 İstisnâ’ (sipariş) akdinde ücretin veresiye olması câiz midir?

 Kurban alırken satıcı hayvanı tartsa; meselâ 200 kg net et çıkar dese; kilosu 18 liradan 3600 lira üzerine pazarlık yapılsa caiz olur mu?

 Radyo ve CD’de okunan ezan ve Kur’an-ı kerimi dinlemek ve hürmet lâzım mıdır?

 Mâlikî mezhebinde semavî özürle, yani elde olmayarak gelen kan, idrar gibi şeyler abdesti bozar mı?

 Necâset bulaşan yeri üç defa yıkamak şart mıdır?

 Bazı ilahiyatçılar, aynı dine inanan insanlar arasında bile kültür farkından dolayı farklı din anlayışları olduğunu söylüyor. Mesela Suriye Müslümanlığıyla Tunus Müslümanlığı, Sudan Müslümanlığıyla Türkiye Müslümanlığının farkı gibi vs. buna ne denebilir?

 Amerika’nın keşfi için Kristof Kolomb’un Kanuni’den gemi istemesine rağmen, hayır cevabı almasının ve Osmanlıların coğrafî keşflere girişmemesinin sebebi nedir?

 Kaza borcu olan, salli ve bârikleri terk edebilir mi?

 Şâfiî’ye göre nikâh kıyarken, kız uzakta ise, baba telefonla kızından vekâlet alabilir mi?

 Dârülharbde domuz eti ve içki müslüman olmayanlara satmak caiz midir?

 Meni şehvetsiz geldiğinde gusül farz olur mu?

 Çenenin sakallı olduğu zaman yıkanması farz değildir; sakalsız ise farzdır, sözü doğru mudur?

 Ağzıyla söylemeyip, kalbinden bir kimseye kâfir demek küfr olur mu?

 Reşit, âkıl ve bâliğ, birbirini seven ve evlenmek isteyen iki talebe genç, aileleri izin vermezler düşüncesiyle, haramdan ve zinâdan korunmak için ailelerine haber vermeden belediye kaydı ya da dinî nikâh kıydırmaları câiz olur mu?

 Üvey anne ile hürmet-i musahere olsa nikâh bozulur mu?

 Zevce boşanmak istese, zevc de bu talep ve ısrar üzerine kerhen talâk verse, yine de müeccel mehri ödemesi gerekir mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 >>