Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bir kâğıda ‘sen ve senin ailen benim ailem hakkında ileri geri konuşursa, kötülerse, hakaret ederse, benle alakalı olayları filancaya anlatırsan, çocuğumuz 16 yaşına bastığında benden üç defa boşsun’ yazıp zevcesine verse ne lazım gelir?

 İslam hukukunda gayrimüslimler neye göre muhakeme edilir ve cezalar neye göre verilir?

 Bir kimse "sana 100 bin lira borç veririm; ama bununla kuracağın şirketin yüzde ikilik kısmına beni ortak edeceksin" dese, caiz midir?

 Bir kimse 25 metre kare gibi bir oda genişliğindeki tarlasında yetiştirip sattığı domatesten uşr verecek midir?

 Çerkes Ethem hakkında birbiriyle tezat içinde farklı görüşler mevcuttur. İstanbul ve Ankara’ya karşı hakiki tavrı neydi?

 Bir vakf fesh edilebilir mi? Edilebilirse, vakıf malları ne olur?

 Vakıf mütevellîsinin birden fazla olabilir mi?

 Bir vakıfta vakfedenin  (vâkıfın)  bir kişi olması şart mıdır? Birkaç kişi aynı vakfın vâkıfı olabilir mi?

 Günümüzde İslâm hukukunda aranan şartlara göre bir vakıf kurulabilirmi?

 Bülûğa ermemiş çocuklar iman etmekle mükellef midir?

 Câmilerin üst katında namaz kılmanın mahzuru var mıdır?

 Osmanlı padişahlarının genç yaşta tahta geçmesi, devletin çöküşüne sebep olan âmillerden sayılabilir mi?

 İki müslüman devletin orduları çarpışsa, maktul düşenlere şehit demek caiz olur mu?

 Ateist veya mürted birinin ya da ehli kitabın avladığı balık yenir mi? Besmele çekilmesi şart mıdır?

 Kirada bulunan bir mal satıldığı zaman, kira akdi sona erer mi?

 Bir kimse kirayla tuttuğu bir evi veya dükkânı başkasına kiraya verebilir mi?

 Evimizin içinde bulunduğu tarlada yemek ve komşularımıza ikram etmek üzere sebze yetiştirsek, bunun uşru verilecek midir?

 İslâmiyette insanın mal biriktirmenin hükmü nedir? Bir zengin, zekâtını verdikten sonra kalan malını fakirlere paylaşmaya mecbur mudur?

 Vefat etmeden evvel, zevcesinin kendi yanına gömülmesini vasiyet etse, zevci öldükten sonra bu kadın başkasıyla evlense, önceki kocasının vasiyetini tutması lazım olur mu?

 Kocası tarafından aldatılan kadın, boşanmak için mahkemeye başvurabilir mi?

 Mısırlı Hafız Abdüssamed’i dinlemekte teganni cihetinden bir beis var mıdır?

 Paraların üzerinde niçin Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası değil de Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası yazıyor?

 İslâm hukukunda hükümdara verilen, suçluyu muhakeme edip ceza infaz etme, yani siyaseten katl salahiyeti;  o devirde Avrupa monarşilerinde de mevcut muydu?

 Arapça öğrenirken "ammice" dedikleri lehçeyi mi öğrenmek gerekiyor?

 İslâm dinine göre, Müslümanlar tek bir devlet çatısı altında toplanmak zorunda mıdır? Yoksa Avrupa Birliği gibi bir birlik kursalar ve yakın ilişkiler kursalar yeterli midir?

 Bir kimse, "Müslüman Sosyal Demokratım" veya "Müslüman Liberalim" dese, bu dinden taviz midir?

 Tarihte Müslümanların kurduğu hiçbir devletin isminde  (Emevî, Abbasî, Selçuklu, Osmanlı vs. misallerinde olduğu gibi)  "İslâm" tabiri kullanılmadığına göre, İslâm devleti tabiri sonradan uydurulmuş bir şey midir?

 Otobüste iki kişinin akbilleri karışsa, eline geçen başkasının akbilini kullanmak kul hakkı olur mu?

 İki kişi bir şirket kursa, biri para vermeden sadece şirket müdürü olarak çalışacak olsa, şirkete para koyan ortak 3 sene sonra koyduğu paranın tamamını geri alzsa, şimdi şirket bu iki ortağın mülkü olsa, parayı koyan ortak, şirket müdürü olan ortağa ‘Senin maaş alman Şâfiî’de caiz ama Hanefî’de caiz değil; ancak avans alabilirsin, şirket malları bölüşülünce, mahsup edersin’ dese, ne lâzım gelir?

 Secde ayetlerini bilmek farz mıdır?

 Bir kimse "eğer şu kişiyle evlenirsem kurban keseceğim" diye adakta bulunup da, nikâhtan sonra buna yetecek paraya sahip olmazsa ne yapması icab eder?

 Talebenin, kazancının helâl, meşru olduğundan emin bulunmadığı bir şirketin bursundan faydalanmasında mahzur var mıdır?

 Kiraya verdiği dairesini, birkaç gün sonra satsa, aldığı kirayı evin yeni sahibine mi vermek gerekir?

 Gazetelerdeki günlük burç yorumlarını okumanın mahzuru var mıdır?

 Kur’an-ı kerimde geçen tıpla alakalı âyetleri bir doktorun tefsir etmesi daha uygun değil midir?

 Bir kimse, hisse senedi alım satımı için birinden 9 bilezik alsa, sonra senedini aldıkları banka batsa, ödemesi gerekir mi?

 1830'larda Türkiye’de vazife yapmış, ileride Prusya genelkurmay başkanı olacak olan Helmuth von Moltke''nin Türkiye Mektupları’nda, 1836 senesinde Sultanın saltanat kayığıyla kıyıya yanaştığında herkesin bir tarafa kaçıp saklandığını ve bunun Osmanlılarda bir saygı gösterme usûlü olduğunu, fakat Sultan Mahmud''un bunu yasak ettiğini yazıyor. Bu doğru mudur?

 Define bulunsa, oradan gelen para helâl midir?

 Kurban kesilirken hayvanlara çok acıyorum. Bunun için günaha girer miyim?

 Delâlil-i Hayrat kitabını herkes okuyabilir mi?

 Padişahların kendilerini "Allahın yeryüzündeki gölgesi" olarak görmeleri mahzurlu mudur?

 Elimizde olmayan bir malı müşteriyle anlaştıktan sonra başka birinden emanet alıp satmak caiz midir?

 Kurban nisabında ikinci ev ihtiyaç eşyası dışında sayılıyor. Bunun kıymeti mi, kirası mı esastır?

 İstanbul’dan yaşayan ve memleketi Ordu’ya giden bir arkadaşın hanımı Trabzonlu olsa, bu hanım seferi olur mu?

 İlmihalde “Küçük havuza, mâyi [sıvı] hâlinde bir temiz cisim karışınca, bu sıvının üç sıfatı da suya benzemiyorsa, karışımın iki sıfatı bozulursa, mukayyed su olur.” Buna göre Aşırı sıvı klor yüklenmiş çeşme suyu ile abdest ve gusl nasıl caiz olur?  Zira suyun üç sıfatı da değişiyor.

 Kurban adağı için vereceğimiz vekâleti, adak diyerek mi, kurban diyerek mi vermek lazım gelir? Fark eder mi?

 Nisab mikdarı malı olan, ama vadeli borcu da olan kimse kurban kesebilir mi?

 Üzerine kurban vâcib olan kimse, sefere çıkmadan birine vekâlet verse, vâcib sevabı alır mı?

 Füruat ne demektir?

 Bankadan kredi alsa ve muamele masrafı ödese, sonra da devlet iade hakkı tanısa, bunu almak caiz midir?

 Bir insana ulûhiyet sıfatlarının olmadığını düşünerek secde etmek küfür müdür?

 Emeviler'in Arap olmayanlara karşı yarı köle muamelesi yaptığı, Arap milliyetçiliği güttüğü doğru mudur?

 Minyatür ve nakkaşlığın hükmü nedir?

 Mecelle’nin 13. maddesinde "Mesela, bir kimsenin masası üzerindeki bardakla su içmeye delâleten izin vardır, kırılsa ödemek gerekmez" diyor. Buna misal verir misiniz?

 Hitler’in Yahudi jenositini, İsrail devletinin kurulması ve Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmesi için gerçekleştirildiği ve hakikatte milyonlarca Yahudinin ölmediği iddiaları doğru mudur?

 Hazret-i Hadice, Hazret-i Peygamber’e Câhiliye devrinde ölenlerin çocuklarının hâlini sorduğu zaman “Onlar ateşdedir” cevabını almıştı. Bu çocuklar bâliğ olmamış ise, bunu nasıl anlamamız gerekir?

 Sıkıntılardan, stresten kurtulmak için okunan, ferahlatan, sevinç veren dua var mıdır?

 Zihnen ve bedenen kusurlu nesillerin yetişmemesi için, hükümetin evlenecek çiftlerden sağlık şartı araması ve gerekirse engellemesi caiz midir?

 Denize girip çıkmakla gusül abdesti alınmış sayılır mı?

 Yaşlı bakımı için sertifika verilmek üzere kurs açan bir yakınıma, hemşirelik diplomamı kullandırmam caiz midir?

 Korku namazı nedir?

 Dinden dönen kişi iyi biri bile olsa öldürülür mü? Dinden dönmek suç bile olsa sonuçta dinde zorlama yoktur neden ölümle cezalandırılması gerekir?

 Evli bir çiftin dışarıda el ele tutuşup yürümesinde mahzur var mıdır?

 Evlenmek için kredi çekilmesi caiz midir?

 Yerebatan Sarnıcı’ndaki havuza dilek tutup para atmanın dinen mahzuru var mıdır?

 Nişanlanıp, nikâh da kıyılsa, ancak düğün daha olmasa, kızın ailesi, takı ve damadın tayini hususunda problem çıkarsa ve kıza istemiyorsan çekinme, vazgeç dese, caiz midir?

 Girit'e giden Türkler hangi boydandır?

 Günümüzde bir kadının mehrinin en azı ne kadar olur?

 Köyümüzdeki eski ve küçük camiyi yıkıp, yerine daha büyük bir cami yapmakta mahzur var mıdır?

 İslâm Ahlâkı adlı kitabın 399. sahifesinde geçen, "Akşamı kıldıkdan sonra, tayyare ile batıya gidince, güneşi görse, güneş batınca akşamı tekrar kılar. Orucunu bozmuş ise, bayramdan sonra kaza eder." ifadesini anlayamadım. Güneş battıktan sonra açılmış olan orucun kaza edilmesinin sebebi nedir? 

 Bir kimse birinden borç alıp ödemese, başka birisi de ondan o kadar borç alıp ödemese, ahirette birbirine karşılık gelir mi?

 Âriyet olarak aldığı malı şartlarına uygun olarak kullanırken kaza yapsa ve 3. şahsın malına zarar verse, zararı kaza yapan mı öder, yoksa mal sahibi de kendi vasıtası kullanıldığı için tazminde ortak olur mu? 

 Mevtanın borcu terekesinden (geride bıraktığı mallardan) çok ise bu borç nasıl ödenir? 

 Evlenirken mehr olarak hac veya umre tayin edilmesi caiz midir?

 Mevlana ile Şems arasındaki münasebetin aslı nedir?

 İşyerinde Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynanan maçlarda en fazla skor bilene mükafat vaad edildi. Bunu almak caiz midir?

 “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” hadis-i şerifi, bir tenakuz teşkil etmez mi?

 Ortadoğu kelimesini İngilizler mi kullanmaktadır?

 Cemaatle namaz kılarken imamdan sonra bitirip duaya yetişen, tesbihleri mi çeker, dua mı eder?

 Tefsirler dâhil, İslam tarihleri İsrailiyattan alıp tarihi gerçeklerle uyuşmayan şeyler anlatmaktadır. Bunlara nasıl bakmalıdır?

 Hilâfetin kaldırılmasının ardında İngilizlerin olduğunun delili nedir?

 Bir yazınızda İslâm hukukuna en uygun idare şeklinin meşrutiyet olduğunu yazmışsınız. O devrin neşriyatından da anladığımız üzere Mustafa Sabri Efendi, Elmalılı Hamdi, Said Nursi, Manastırlı İsmail Hakkı gibi simalar da bu fikirdedir. Şu halde Halife Sultan II. Abdülhamid neden meşrutiyete karşı idi?

 İp kopmasın, sağlam olsun diye bağlarken besmele çekmek caiz midir? Büyüye girer mi?

 Yaşlı yabancı kadının elini öpmeyince garipsiyorlar ise nasıl hareket etmelidir?

 Namaz kılmayanın ve günah işleyenin duaları ve diğer ibadetleri kabul olmaz mı?

 Evli bir kimse, İstanbul’da oturuyorken, Afyon'a tayin edilse, ev tutmak için buraya gelse, evi bulduktan sonra taşınacak olsa, bu birkaç gün için Afyon’da seferî midir?

 Bir şahsın yaşadığı yerin dârülharb veya dârülislâm olduğunu bilmesi gerekir mi?

 Kenzü’l-Ummal’de geçen "Arap olmayanların en hayırlısı Farslardır" rivayetini, bugünki ve yakın tarihteki Acemleri nazara alarak nasıl anlamalıdır?

 Bir kadın, evladına beddua etse, sonra pişman olsa, beddua tutar mı?

 Özürsüz olarak oruç tutmayan birinin vereceği iftar davetine icabet etmek caiz midir?

 Bir kimse, boşandığı kadının sonraki evliliğinden olan kızı ile evlenebilir mi?

 Kur’an istiharesi ne demektir?

 Hadis-i kudsi ne demektir?

 Günümüzde geçimini Müslümanların yardımıyla sürdüren medrese ve Kur’an kurslarına zekât verilir mi?

 Çeyiz hesabı açanlara, devlet biriktirilen miktarın  %20’si kadar destek oluyor. Bu usul fâize girer mi?

 Namazı kasten terk eden dinden çıkar mı?

 İngiltere’de bilgisayar yazılımı yapan bir şirkette çalışmak, bahis ve iddia üzerine yazılımlar da yaptığı için caiz olur mu?

 Zekâtı vermesi için vekil tayin edilen kimse, parayı fakire vermeyip erzak alıp onu verse hata mı işlemiş olur?

 Fıtrayı erzak olarak vermek caiz midir?

 Ramazanda vefat edenler için kabir azabı başlamaz. Burada kabir azabına kabir sorgusu da dahil midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 >>