Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Biz bir şeyi yapmak isteyince Allah da isterse onu yaratır. Peki bu yaratma o an mı olmaktadır? Yoksa Allah'ın ezelde takdir ettiği şey o an mı tecelli etmektedir? Allah'ın hiçbir şey yokken ve yaratmıyorken yaratmaya başlaması diye bir şey var mıdır? Böyle olduğu kabul edildiğinde Allah'ın önce yaratmazken sonra yaratması sıfatında bir değişiklik midir? Allah'ın her şeyi ezelde takdir ettiği ve yarattığı düşünülürse Allah şu an ne yapıyor sualine nasıl cevap verilebilir?

 Birisi mesela ‘sizinle akşam çay içersem Allah belamı versin’ derse, bu söze uymazsa ne yapmalıdır?

 Kuyumcudan pırlanta, yakut gibi taşlar alındığında, taksit yapılması caiz midir?

 İ'tikadnâme kitabında, "Bir insan, emr vermek veyâ yasak etmek veyâ birşey sormak, bir haber vermek istese, önce bunları zihnde düşünür, hâzırlar. Zihnde bulunan bu ma’nâlara (Kelâm-ı nefsî) derler." buyuruluyor. Bir sonraki sahîfede ise, "Kelâm-ı nefsînin mahlûk olmadığını, kadîm olduğunu, doğru yolun âlimleri sözbirliği ile söylemekdedir." denilmektedir. Bu halde insanın zihninden geçen düşünceler de kadîm olmakda mıdır?

 Aynı devirde birden fazla mürşid-i kâmil olabilir mi? Olursa insan hangisine bağlanacağını neye göre tayin edecektir?

 Vefat eden müminlerin ruhu nerede olacaktır? Cennet ve cehennem şu anda var mıdır? 

 Son zamanlarda okuduğuma göre Karacaahmed, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nakkaştepe, Maçka, Merkezefendi gibi mezarlıklara Sabetayistler de gömülüyor. Bunlar müslüman mezarlıklarından nasıl ayırt edilir? Akrabalarımızı buralara defnetmek caiz midir?

 Bir kadının erkeğin arkasından gitmesi dinî bir hüküm müdür?

 Hac veya umre için ihramdan çıkarken olunacak traşın asgari miktarı nedir?

 Arkadaşımızın çalıştığı iş yerinde bize ikram olarak çay ısmarlaması, buna hakkı olup olmadığını bilmediğimiz için caiz olur mu?

 Namazda fâtihadan sonra sure okurken besmele çekilir mi?

 Sahabe ve evliyaların makamı ve mezarı olduğundan bahsediliyor. Mezarları varken neden makamları yapılmıştır?

 Kur’an-ı kerimde niçin bir erkeğin şahidliği, iki kadının şahidliğine denk tutulmuştur?

 İki çocuğu olan bir kimse, çocuklarından birine ev alması için biraz para verse, diğerine vermese  bunun hükmü nedir?

 Dünyanın herhangi bir yerinde meşru cihad olmadığı zaman, ordu ile zorla cepheye götürülen askerler ölünce şehid olur mu?

 Emeviler devrinde, câmilerde Ehl-i Beyte la’net okutulduğu doğru mudur?

 Bir makalenizde “Mürşid-i kâmiller ictihad makamında olmalarına rağmen, ictihad etmemiştirler” demişsiniz. Müctehidin kendi ictihadıyla amel etmesi vacip olduğu için, müctehid müctehdi taklid edemez diye biliyorum. Ne dersiniz?

 Ebu Tâlib küfr üzere mi ölmüştür?

 Osmanlı şeyhülislâmlarının, ezcümle Ebussuud Efendi’nin Şia’yı tekfir eden fetvâsı var mıdır?

 İkindin kerahet vaktinde ikindi namazının farzını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

 Tarihte hep müslüman halklara yapılan mezalimleri görür, işitir, üzülürüz. Allahü teala kâfiri bir mümine üstün getirmeyeceğini vaadediyorken, bu toplulukların zulme uğramaya sebep olacak halleri yüzünden buna maruz kalmış olabileceklerini düşünmek yanlış olur mu?

 Burçların insanların karakterleri üzerinde bir tesiri var mıdır? "Şu burç lider olur, şu burç hassas olur; şu burç, bu burçla evlenemez" tarzında tabirler doğru mudur?

 Mâ câe ehumü’l-beyyinât  âyetini, Mâ câe ümmühü’l-beyyinât olarak okumak namazı bozar mı?  (Âli İmrân: 105) 

 Bir Müslüman, yapılmasınının haram olduğuna inanarak büyü yaptırırsa dinden çıkar mı?

 İslâm hukukuna göre, çocuğuna eziyet eden, döven anne veya babanın cezası nedir?

 Kişinin evleneceği şahsın doğduğunda yazıldığı ve ne yaparsa yapsın bunu değiştiremeyeceği doğru mudur?

 İslâm hukukunda tecâvüzün cezası nedir?

 Kira mukavelesinde kira artışı TÜFE’ye [tüketici fiyat endeksine] göre yapılacak diye hüküm bulunsa, bir sene sonra, ev sahibi emsal kiralardaki artışı göstererek daha fazla zam istese, hakkı var mıdır?

 Kavalalı Mehmed Ali Paşa isyanının İslâmî perspektiften vaziyeti nedir?

 Diş sağlığı için kullanılan ve ağız çalkalama sıvısında alkol bulunması câiz midir?

 Askere Cuma namazı için izin verilmezse, gitmemesi günah olur mu?

 Arab harflerinin yazılı olduğu kağıtları biriktirip geri dönüşüme verebilir miyiz?

 Çeçenlerle Dağıstanlılar aynı millet midir?

 Bir kimsenin faturasının günü geçse, gecikme zammı eklense, sonra birini vekil etse, bu zammı ödemek vekile günah olur mu?

 Bir kimse faturasını ödemek üzere birini vekil etse, o da zamanını geçirse ve gecikme zammı eklense, vekil günaha girer mi?

 Mektubat’ta "Fâsıka hürmet haramdır" sözünden ne anlamalıdır?

 Kazâ borcu olan kişi, abdeste şükr için subha namazını kazâ niyetiyle kılabilir mi? 3 veya 4 rek’atlik kazâ namazı kılabilir mi?

 Bir namaza başladığımızda hangi namaza niyet ettiğimizi hatırlamazsak, namazı bozmak gerekir mi?

 Geçmişe dönük adak oruçlarını tutarken nasıl niyet etmelidir?

 Geçen yıl bir arkadaşım için bankadan %0 faizle borç aldım. Bankayla yaptığımız anlaşma, benim bankaya her ay 350 liralık taksitler halinde ödeme yapmam şeklindeydi. Ayın 17, 18’i gibi de parayı kendisi için çektiğim arkadaş bana borcunu ödeyecekti. Karz akdinde ödeme tarihinin konulması Hanefî’de caiz olmadığına göre, Mâlikî mezhebini taklid etmek gerekir mi?

 Binamızda asansör yenileme yapılacağı için dairelerden para toplanacaktır. Biz, giriş katta oturduğumuz için bize daha az ödeme çıkartmışlar. Bu parayı ödemeye dinen mecbur muyuz?

 Kelâm hocamız, cin, şeytan ve meleklerin gözle görülemeyeceğini; görülürse imanımıza zarar geleceğini söylüyor. Çünki iman gaibe inanmaktır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cin ve melekleri görmesi cin ve meleklerin onun beynine tesir etmesi ile görünmüştür. Bu görünüş gerçek değil, hayalidir dedi. Bu ruhânî varlıkları görmenin imana tesiri var mıdır?

 Hristiyanlar, Hazret-i Meryem’i tanrı olarak görmemelerine rağmen, Mâide sûresinde Hristiyanların iki ilah edindikleri anlatılıyor. Burada Hazret-i Meryem kast edilse, onu tanrı kabul etmiyorlar. Değilse, üç ilahı esas alan teslise aykırıdır. Bunu nasıl anlamalıdır?

 “Çok gülmek kalbi öldürür” hadis-i şerifini nasıl anlamalıdır?

 Bir erkeğin kendinden yaşça büyük bir hanımla evlenmesi sünnet midir?

 Tavuk yemine kan karıştırınca helal olur mu?

 Bazıları zekâtı devlet toplar diyor ve misal olarak da Hazret-i Ebû Bekr’i gösteriyorlar. Doğru mudur?

 Bir kimseye, çalıştığı şirket, iş için araç kiralayıp veriyor. Bu kimse, ‘ben kendi arabam kullanayım, ayda şu kadar bana verin’ diye anlaşsa caiz midir?

 Bizler Hanefi mezhebinde olduğumuz halde, ikindi vaktinde neden İmam-ı Azam'ın ictihadını değil de İmameyn'in ictihadını esas alıyoruz?

 Arapça hadis ezberlerken, tecvid kâidelerine göre mi ezberlemek gerekir?

 Domuz kılından yapılan fırça ile boyanan duvarlar necis olur mu? Böyle bir fırça ile poğaçanın üzerine yağ sürülse yenir mi?

 İslâm ceza hukukunda, suç ile ceza arasında nisbet bulunması gerektiği halde, hırsızlığın cezası ile suç arasında bu nisbet nasıl temin edilmiştir?

 Sultan Hamid devrinde niçin Mızraklı İlmihal, Kısas-ı Enbiya, Mukaddime, Evliya Çelebinin meşhur Seyahatnâmesi gibi dinî hüviyetli ve muteber kitaplar, sansüre uğramış veya yasak edilmiştir?

 Mektep yemekhanesine kayıtlı olanlar, olmayanlara, tatlı, su, hatta yemek götürebilir mi?

 İki kişi mudârebe (emek-sermaye) şirketi kursa, biri sermaye verse ve diğeri iş yapsa, kârı paylaşsalar, işi yapan ücret (maaş) alabilir mi?

 İki hanımı olan bir kimse, 1. hanımı ile tüp bebek için lâzım gelen işleri yapıp, embriyoyu 2. hanımına naklettirebilir mi?

 Müşteriye katalogdan mal satmak câiz midir?

 Osmanlılar zamanında İslâmiyeti seçenlerin az olmasının sebebi nedir?

 Köle neden şâhidlik yapamaz?

 Emlakçıların, ev sattıklarında, hem eski sahibinden, hem de yeni sahibinden komisyon almaları caiz midir?

 Helâya ve banyoya başka bir terlikle girmek şart mıdır?

 Tek başına namaz kılarken, odaya gelen kişi de uysun diye intikal tekbirini yüksek sesle almanın mahzuru var mıdır?

 Bir kimse öğlenin sadece farzını kılsa daha sonra vakit içinde ilk ve son sünnetini kılmak istese kılabilir mi?

 Bir ağacın dibine dökülmüş meyveleri yemek câiz midir?

 Resim öğretmenlerinin kazancı haram mıdır?

 Kendiliğinden ölmüş (murdar) bir sığırı belli bir meblağ karşılığında hayvanat bahçesindeki hayvanlara yedirmek üzere satılabilir mi?

 Nisa suresi 34.âyetin bir kısmında kadınlarınızı hafifçe dövebilirsiniz diyor. Bunu nasıl anlamak gerekir?

 Bir baba tefecilikten kazandığı parayla çocuğuna ev alsa, çocuk da ilk etapta bu kazanca ortak olsa, ancak sonradan pişman olup bıraksa, çocuğun o evde oturması caiz midir?

 İleride resmî kayıt da yapılmak üzere, haramdan kaçınmak maksadıyla, ailelerin haberi olmadan reşit iki insanın dinî nikâh yapması uygun mudur?

 Yıldız Sarayı’nı yağmalayanların listesi hakkında malumat almak istiyorum?

 Yemekten sonra sofrada, “Allahümmerzuknâ kalben takiyyen mineş şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyy┠mı yoksa “..lâ kâfiren ve lâ şakiyy┠diye mi okumak daha doğru olur?

 Hatırımıza gelen ve küfre sebep olan bir şeyi, hemen red etse, ne lazım gelir?

 İslâm Ahlâkı kitabını okurken şu cümle dikkatimi çekti: ”Günâhlardan temizlenmedikçe, tâ’atların, ibâdetlerin fâidesi olmaz. Hiçbirine sevâb verilmez.” Bu cümleden günahkar olan bir insanın hiçbir ibadetine sevap verilmez anlaşılabiliyor. Sıradan insanlar olarak hepimiz zaman zaman günaha düştüğümüze göre bu cümleyi nasıl anlamak lazımdır?

 İstanbul gibi kalabalık yerlerde önceden defn yapılmış olan kabir yerinin üstüne araya beton perdeleme yaparak yeni birini daha defnediyorlar. Böyle bir şey uygun mudur? Uygunsa belli bir zaman geçmesi gerekir mi?

 Bir kova suya çay karıştırdınız. Suyun rengi, tadı, kokusu değişti. Bu suyla abdest alınır mı?

 Katır ve merkeplerin içtiği sularla abdest alınır mı?

 Videoda veya teypte ya da gerçekte kadınların Kur’an okumasını yabancı erkeklerin dinlemesi caiz midir?

 Bir rek’atta yanlışlıkla iki defa rükû ya da dört defa secde yapana ne lâzım gelir?

 Yazı ile verilen selâmı yazı ile almanın hükmü nedir?

 Bayezid Bistami hazretleri ile Şeyhi arasında çok uzun bir zaman bulunmaktadır. Hatta onu hiç görmediği bazı mehazlarda geçiyor. Bunun izahı nasıldır?

 Hazret-i İsa, Mi’raç’ta Resulullah aleyhisselam ile görüştü. Bu sebeple Hazret-i İsa da sahabe sayılır mı? Kıyamete yakın gelince onu gören mü'minler de tâbiî olacak mı?

 İçinde alkol bulunan gargara ve ağız bakım suları ile ağız çalkalamak caiz midir?

 Yasak olan halvette, namahrem erkeğin asgari kaç yaşında olması icab eder?

 Eşimin 8 ya da 9 yaşında bir erkek yeğeni var. Bu bana namahrem midir? Kaçmak gerekir mi?

 Selamlaşırken kafa tokuşturmak, yanaktan öpmek veya öpmeden âdet olduğu üzere öpüyormuş gibi yapmak câiz midir?

 Gümüşhanevî hazretlerinin Câmi’ül-Mütün kitabında “Allah’ın sıfatlarını sorulduğunda bilmiyorum diyen kâfir olur” diyor. Halkımızın çoğu bunu bilmemektedir. Ne denebilir?

 Peygamber Efendimiz "Ben geldiğimde bana Acem büyükleri gibi ayağa kalkmayın” buyurmuş mudur? Öyle ise örfümüzde mevcut olan bir büyük gelince ayağa kalkma âdetinin hükmü nedir?

 Elindeki altınların bir kısmı 22, bir kısmı 18 ve bir kısmı 16 ayar olan kimse zekât nisabını nasıl hesaplar?

 İki ortak 100 bin lira veresiye borçla biri dörtte bir payla diğeri dörtte üç payla ev alsa, hisselerine göre kirayı paylaşsalar, sene sonunda bir taraf hissesine düşen 50 bini ödeyip geriye 25 bin kalsa, diğeri 15 bin ödeyip 10 bini kalsa, tam bu sırada az payı kalan rızası ile çekilmek istese, ödediği 15 bini verin çekileyim dese, 12 ay boyunca elde ettiği kira gelirini diğer ortağa vermesi icap eder mi?

 Bid’at fırkalarının muhalefeti icma’yı bozar mı? Mesela Caferilerin caiz kabul ettiği mut’a nikâhına helâl diyen dinden çıkar mı?

 İnsanlara bela, iki sebepten gelir. Ya işlediği günahlar yüzünden veya günahsız da olsa derecesinin yükselmesi için. Allahü teala kimseye zulmetmez. İnsanın başına gelen musibet işlediği günahlardan veya yaptığı hatalardandır deniyor. Bunu nasıl anlamak gerekir?

 Hazret-i Peygamberin amcası Ebu Talib hangi inanca mensuptu? 

 Roman okumanın faydaları nelerdir?

 Bazı modernistler Kur’an-ı kerimde bahsedilenin başörtüsünün, göğüsleri kapatmak olduğunu söylüyorlar. Bu sözün hükmü nedir?

 Abdest alırken kollarını yıkamayı unutan ne yapar?

 “Vatan sevgisi imandandır” sözü hadis-i şerif midir?

 Müvekkilim marketten gazoz alıyor. İçinden sinek çıkıyor. Gazoz imalatçısı şirkete dava açmayı düşündük. Yargıtay içtihatları zarar olmadığı için dava açılamayacağı istikametindedir. Biz de şirketi sağlık bakanlığı, savcılık ve alakalı müesseselere şikâyet edeceğimizi ve basına bildireceğimizi beyan ederek tazminat almayı düşünüyoruz. Sağlık cihetinden bazı müeyyideleri olduğundan umumiyetle şirket ödeme yapıyor. Bu yaptığımız caiz olur mu?

 Ubeydullah-ı Ahrar’ın, Fıkarat adlı kitabından naklen: “Pirin gölgesinin bile Allah’ı zikretmekten daha üstün olduğu“ ifade edilmektedir. Bu sözler “Allah’ı anmak en büyük iştir ve Allah, her ne işlerseniz bilir. (Ankebut: 45) âyeti ile tezat değil mi?

 Tüfekle avcılık caiz midir?

 Nikâh yapıp halvet ve zifaf olmadan erkek bir talâk verse, sonra bir ve sonra da bir talâk verse, tekrar nikâh yapabilirler mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 >>