Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Niyazi Mısrî’nin Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in Resul olduğunu iddia etmesi ve bundan dolayı mesela İsmail Maşuki gibi cezalandırılmamasını nasıl anlamak lazımdır?

 Peygamberimizin teşri' vazifesini tamamıyla inkâr etmek küfr müdür?

 İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre Hz Mehdi 2500 yıllardan sonra mı gelecektir?

 Sahte peygamberlerden istidraç vaki olur mu?

 Babanzade Ahmed Naim Bey'in Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercemesini, Tek Parti hükümetinin hazırlattığı doğru mudur?

 Kendilerinin hem Mehdi, hem Resul olduğunu iddia edenler ve bunlara inananlar mürted midir?

 Okuma sürati nasıl inkişaf ettirilebilir?

 Biriyle biraz samimi olayım diyorum; yüz göz olup,  bir müddet sonra sözlerimi ciddiye almaz oluyor; muhabbet etmeyince de kendimi yalnız hissediyorum. Samimiyetin ölçüsü ne olmalıdır?

 Vehhabî imamın arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz ise Kâbe'de ve Mescid-i Nebî’de ne yapmak lâzımdır?

 İltizâm-ı küfr, küfr olduğuna göre, İslâmiyete zararı dokunan, İslâmiyetle harb eden şahsiyetleri seven küfre düşer mi?

 Selman-ı Fârisî’nin Fâtiha suresinin tefsirini yazdığını okudum. Bu tefsir günümüze intikal etmiş midir?

 Hayatta çoğu şeyde kararsızlık yaşamaktayım. Buna nasıl mani olabilir insan?

 Doktorum. Ağır hastalığın son safhasındaki hastalar için hocalarımız müdahale etmeyin diyor. Bazen de yakınları evde bakmak istiyor; ancak bu halde ani ölümde bir şey yapılamaz. Bu caiz midir?

 Helâdaki musluğu damlatacak kadar açıp, altına bir kova konunca, su saati dönmüyor. Caiz midir?

 İkindi ve yatsının ilk sünnetini ne sıklıkla terk etmek caizdir?

 Namaz kılarken yahud Kur’an okurken dudağın oynaması lazım gelir mi, yoksa dudak kıpırdamadan da içten okunabilir mi?

 H.C Armstrong'un meşhur Grey Wolf (Bozkurt) kitabı orijinal midir?

 Büyük şehirlerin sokak ve çarşılarında şehveti tahrik eden birçok manzara olduğundan, gözü haramdan korumak nasıl olacaktır?

 Farz namazda ilk rek’atta okuduğu zammı surenin aynısını unutarak ikinci rek’atte de okusa sehiv secdesi lazım gelir mi?

 İmamın yemekten sonra sesli dua yaptırması caiz midir?

 Canlı resmi bulunan anahtarlık taşımak caiz midir?

 İmam Ebu Hanife ye göre hırsızın çaldığı mal çabuk bozulan meyve türünden ise ona hadd-i sirkat tatbik edilmediğinden, günümüzde gelişen teknoloji ile meyveler hemen toparlanıp dondurucuda saklanabilir olduğu için, hırsıza hadd-i sirkat lazım gelir mi?

 Mehmed isminin Muhammed ismi ile alakası var mıdır?

 Mushaf almak istiyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?

 Resulullah aleyhisselam ile evlendiğinde Hazret-i Âişe kaç yaşında idi?

 Sultan Abdülhamid'e suikast tertiplendiği sırada, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile birkaç dakika konuşması sayesinde padişah suikastten kurtuldu. Bu esnada ne hakkında konuşuyorlardı?

 Solucan gübresi necis midir?

 Eyüb Sultan’da eshâb-ı kiramdan Ebudderda hazretlerinin türbesi var. Sahih midir?

 Bir müslümanın şu anki sosyal platformlara  (instagram, facebook)  kendi resmini, ailesiyle çekilmiş resmi yüklemesi caiz midir?

 Namazda oturuşta tahiyyatı okurken sağ şehadet parmağını kaldırmanın ve sağ ayağın başparmağını kıbleye çevirmenin hükmü nedir?

 Osmanlılarda hiç hadis uleması yetişmediği, Kemalpaşazade, diğer ilimlerde çok yüksek bir âlim olduğu halde, hadis mevzuundaki bilgisinin bir medrese talebesi kadar olduğu iddiasına ne dersiniz?

 Hanefi mezhebinde olan evlilerin, mahkeme tarafından Şâfiî mezhebine göre boşanabilmesi için, nikâhlarının Şâfiî mezhebine göre olması gerekir mi?

 Yolda giderken 5-10 lira gibi yahut daha küçük miktarlarda para bulsak ne yapmak gerekir?

 Ölümden çok korkuyorum. Bununla nasıl barışabilirim?

 Sultan Reşad, meşru bir halife midir?

 Hukuk fakültesi talebesinin ders çalışması hususunda tavsiyeleriniz var mıdır?

 İncil yazarları Matta, Markos, Luka, Yuhanna İslam dinine göre mümin miydiler?

 Bir kilisenin mimarisini beğenmek küfre sebep olur mu?

 Bazı şer’i hükümler, mesela hırsızın elinin kesilmesi, kimisine biraz sert geliyor. Bu hükmün dayandığı âyetteki "elini kesiniz" ifadesini hırsızlığa sebep olan vaziyetin ortadan kaldırılması şeklinde tefsir edip yaşadığımız çağa tatbikimiz mümkün müdür?

 Muvahhid ne demektir?

 İslam beldesinde yaşayan gayrimüslim tebaaya kilise yapma izini verilir miydi?

 Osmanlılarda beşik uleması diye bir şey var mıydı?

 Çocukluğumdan beri ödev yapmaktan ders çalışmaktan nefret ediyorum. Şimdi üniversiteyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Şeytan, Rabbini bildiği ve gördüğü hâlde, kendisinin akıbetini tahmin etmesine rağmen, niçin isyan etti? Bazıları Allahü Teâlanın kendisine kıyamete değin lanet ettiğini, şeytanın kendi rolünü bu sebeple oynadığını, kıyametten sonra bu lanetin kalkacağını söylüyor. Doğrusu nedir?

 Dürr-i Meknûn ve Marifetnâme gibi kıymetli tasavvuf kitaplarında, Hazret-i Âdem’den evvel dünyada insansı bazı mahlûkların yaşadığı, sonra da bunlar devirlerini tamamlayınca helâk edildikleri, akabinde de ilk insan olarak Hazret-i Âdem''in yaratıldığı anlatılıyor. Bu mahlûkların varlığı sabittir diyemeyiz, fakat bunları hikemî olarak evrimcilerin “Neanderthal” dedikleri insanla özdeşleştirebilir miyiz?

 Yatsı namazından sonra âmenerresulü veya akşam namazından sonra Haşr suresinin son âyetleri değil de başka sure veya âyetler okunabilir?

 Babam benden bir miktar borç istiyor. Bunu helal olmayan bir işte kullanacağını çok zannediyorum. Vermesem günaha girer miyim?

 İslâmiyet geldikten sonra köleliği neden yasaklanmadı?

 Zevcesine 3 defa boş ol diyen bir adam darülharbde yaşıyor ve bunun hükmünü bilmiyorsa, yine de zevcesi talak-ı bâin ile boş düşer mi?

 İzni olmaksızın bir dersinde hocanın sesini kaydetsek ve sadece kendi çalışmamız için kullansak caiz olur mu?

 İmam Buhâri’nin İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye hakaret ve tenkit ettiği doğru mudur?

 Borçlu, borcunu haram para ile ödese, alacaklı bunu bilerek alsa caiz olur mu?

 Erkeklerin düğünlerde kendi aralarında toplu halde mehter ile oynamaları, yani halay gibi hareketler yapmaları caiz midir?

 Hanım bana vermek üzere birtakım yiyecekler hazırlıyordu. İçine birşey koymaması manasında hazırladığı yiyeceği kastederek iki defa “Boş olsun”  dedim. Bunun hükmü nedir?

 KYK yurdunda kalıyorum. Bulunduğum odada halı yoktur. Mescid de bodrum katındadır. Sabahları oraya inmek zor geliyor. Aşağıda mescid dururken odamda karton üzerinde namaz kılmakta mahzur var mıdır?

 Kur’an-ı Kerimin tercüme etmiş bir çok kişi var. Fakat bunların tercümeleri birbirinden farklı ve bazı hususlarda mana dahi değişmektedir. Hangisine itibar etmeliyiz?

 Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerinin 1300 çiftliği olduğu ve her birinde 3000 işçi çalıştığı rivayet ediliyor. Doğru ise bir Allah adamının böyle zengin olması olacak şey midir?

 Beyaz altın denilen metalden mamul saat yüzük gibi şeyleri takmak caiz midir?

 Erkeklerin altın olmayan, ama altın rengi gibi görünen saatleri takması caiz midir?

 Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, hakiki manada kimin sözünün hak, kiminkinin bâtıl; kimin âlim, kimin câhil olduğunun farkına varamıyoruz. İnternette herkes birbirini tekfir ediyor. Ne yapmak lazımdır?

 “İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabirlerdeki ölülerden yardım isteyiniz” hadis-i şerif ile, En’am suresinin tasarrufun yalnızca Allah’a ait olduğunu söyleyen 18. âyet-i kerimesini beraber nasıl anlamalıdır?

 Her kavme peygamber gönderilmiş midir? Nahl suresinin 36.âyet-i kerimesinde geçen “her ümmete peygamber gönderdik” ibaresindeki ümmet kelimesinden kasıt nedir?

 İnsanın vücuduna haram lokma girdiğinde 40 gün ibadeti kabul olmaz mı?

 Kadınların camiye gitmesi, çalışması, evlilik çağı, erkek kadın münasebetleri, müzik dinleme ve buna benzer meselelerde İslami ölçüyü mutedil bir şekilde söylediğimde, dinî bilgisi olanlardan bile reaksiyon alıyorum. Bazıları ise zaman değişti tarzında cevaplar veriyorlar. Bu tür meselelerde nasıl davranmalıyız?

 Şâfiî mezhebindeki bir kişi, Şâfiî fıkhını öğrenmek için İmam-ı Gazali’nin kitaplarındaki fıkıh kısımlarını okuyabilir mi?

 İsfirar vakti nasıl hesaplanır?

 Namaz sonrası cemaatle birlikte tesbihat yapmak bid’at mıdır?

 Bir firmada kombi satış elemanı olarak çalışan bir kimse, sattığı kombilerden aldığı numaraları sisteme girince hediye puanlar kazansa, ama sistemde bir açık bulsa; satmadığı kombi numaralarını da girince puan vermeye başlasa, bunun şer’î hükmü nedir?

 Mescid ile câmi farklı şeyler midir?

 A’raf süresi 175-176. âyetlerde bahsedilen şahıs, Bel’am bin Ba’ura mıdır?

 Bir gayrımenkule ortak olan iki kişi, mezkûr gayrımenkulü kiraya verseler, kirayı bir ay/yıl birisi, diğer ay/yıl birisi alsalar bu muamele sahih midir? Yoksa her ay kirayı ortak almaları şart mıdır?

 Allah katında aylar 12, başlangıcı Muharremdir. Bunun Kur’an-ı Kerim'den delili var mıdır?

 Osmanlı padişahları tahta geçerken hangi adı kullanacaklarını kendileri mi seçiyordu? Mesela niye I.Vahidüddin değil de VI.Mehmed?

 İslâmiyette övülen ve teşvik edilen sadece dinî ilimler midir?

 Tasavvufî metinlerde ve divan edebiyatında geçen İskender’in aynası nedir?

 Bir çift, mahkeme kararıyla boşansa, erkek dinen boşamaya yanaşmasa, hanım ne yapabilir?

 Ayakta saç taramanın fakirliğe sebep olduğu doğru mudur?

 Falanca işim olursa 1000 liralık 1 koç keseceğim diyen kimse, 600-700 liralık bir keçi yahut 500 liralık bir oğlak kesebilir mi?

 Mâlikî mezhebinde Cuma namazının farz olması için Hanefî mezhebinden farklı olarak neler vardır?

 Avukat, yaptığı masrafları ve ödediği kdv’yi müvekkilden alıyor; sonra bunu gider gösterip kısmen devletten tahsil ediyor. Bu kdv geri ödemesi avukata helal olur mu? Yoksa başta mukavele yaparken müvekkile kdv hariç mi yazmalıdır?

 Şeker alkolü bulunan sakızı çiğnemek caiz midir?

 Müceddid ne demektir?

 Müslümanın gayrimüslim bir firma yahut şirkette çalışması dinen uygun mudur?

 Kazâ ve kader aynı şeyler midir?

 Dini nikâh ve resmi nikah ile evlenmiş bir çift, sadece mahkeme vasıtasıyla boşansa, sonra tekrar evlenseler, tekrar dini nikah yapmalılar mı?

 Bir kadının, kocasının dayılarıyla arasında hürmei musahara olsa, bu kadınla kocasının nikâhı bozulur mu?

 Allahü teala niçin Kur’an-ı kerimde ben yerine bazen biz diyor?

 Bir ilmihalde secde-i tilavet bahsinde “Bir oturumda bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder” ifadesi ile “Bir meclisde iki secde ayeti okunursa, iki secde lâzım olur” ifadesi arasındaki fark nedir?

 Yılbaşı kutlamak insanı dinden çıkarır mı?

 Bazı hadisleri veya tüm hadisleri inkâr etmek kişiyi dinden çıkarır mı?

 Bir müminin yüzüne gözüne sövmek küfr müdür?

 Theodor Herzl Abdülhamid ile yüz yüze görüşmüş müdür?

 Bazı rivayetlerde şu insan Allah’ın huzuruna çıkmış, şöyle şöyle olmuş; şunu yapmış cennetlik olmuş vs gibi hadiseler yer alıyor. İnsanlar bu bilgileri nerden elde eder?

 Geleceği ancak Allah bilir. Fakat Hazret-i Peygamberin geleceğe dair rivayetleri var. Bir de falcıların, medyumların vs geleceğe dair tahminleri neye dayanır?

 Babam annemden önceki evliliği eşi vefat ettiği için bitmiş. Annem de babam gibi. Daha sonra bunlar evlenmişler. Babamın önceki eşinden ve şimdi annemden çocukları var. Şuan annem ve 10 çocuk var. Babamın mirasını helal olarak nasıl paylaşmalıyız?

 Kredi kartıyla peşin ( tek çekim )  olarak yapılan bir alışverişin ödemesini banka belirli ''faiz tutarı'' karşılığında taksitlendiriyor. Taksitli satışı olmayan bir yerden yapılan harcamayı bu şekilde taksitlendirmek uygun olur mu?

 Kıyamet alametlerinden güneş batıdan doğunca o anda namaz vakitleri nasıl olacak?

 Makattan kurt çıkması abdesti bozar mı?

 Cünüp olan bir kadın gusül abdesti almadan hayız olursa , guslü hayız bitimine kadar erteleyebilir mi?

 Bir hanım hoca hayızlı iken, sadece harfleri telaffuz ederek ve dokunarak elifba öğretebilir mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 >>