Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Turan neresidir?

 Günahkâr bir Müslümanı imam yapsalar, kabul etmesi caiz midir?

 Ziya Gökalp’in ırkı nedir?

 Sünnete muvafık olarak günde iki öğün yemek yiyorum. Arada meyve gibi bazı şeyler yemek bu ittibayı bozar mı?

 Osmanlıların, Yörüklere zulmettiği iddiası doğru mudur?

 Musa aleyhisselâmın ümmetine 50 vakit namazın farz kılındığına dair rivayetler vardır. Şu takdirde 24 saatin nerdeyse her 25 dakikasında bir namaz kılmak gerekiyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Ezan okunurken, köpeklerin şeytanları kaçarken gördüklerinden uluduğuna yönelik inanış var. Doğru mudur?

 Çin’deki Müslümanlar hangi ırka mensuptur?

 Ka’be’nin bulunduğu yerde 70 kadar peygamberin kabri olduğu doğru mudur? Öyle ise tavaf edilirken üzerine basılmış olmuyor mu?

 Osmanlıların, her defasında verdiği sözde durmayan Karamanoğlu Beyliği'ne gösterdiği müsamahanın sebebi nedir?

 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının menfi neticeleri olmuş mudur?

 Bir kimse bir arkadaşına olan borcunu vermek için birisini aracı kılsa, sen bu borcu benim yerime ver dese, o da kabul etse, ama bu parayı kendi işinde kullanıp, sonra kendi parasıyla o borcu ödese, caiz midir?

 Gazete yazınızda geçen, “Kadınlara bir şey soracağınız, onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman, hicab  (perde)  ardından isteyin. Bu sizin de, onların da kalbleri için daha hayırlıdır” (Ahzâb, 53) meâlindeki âyet-i kerime, Hz. Peygamberin hanımları hakkındadır. Hz. Peygamber’in ondan sonra kadınlarla görüşmediğine dair bir bilgi mevcut değildir. Buna ne dersiniz?

 Eski hâkimleri ve kadıların vermiş olduğu enteresan hükümleri anlatan kitap var mıdır?

 Zeytin tüccarı, sattığı zeytin ve zeytinyağının zekâtını nasıl hesaplar?

 Bir kimse bir malı vadeli satın alıp, aynı mecliste satın aldığı kişiye peşin satabilir mi?

 Hazret-i İsa’nın tebliğinin bozulmamış hâline iman edenler için Hıristiyan kelimesini kullanmak doğru olur mu?

 Eyüp Sabri Paşa kimdir?

 Ecnebi müziğin çalındığı spor salonunda spor yapılır mı?

 Zâlim idareciye isyan etmek neden caiz değildir?

 Fıkıh kitaplarında “kâfire saygıyla selam veren kâfir olur” diyor. Bundan kasıt nedir?

 Kıraatteyken “hased, ehad” yerine yanlışlıkla “haset, ehat” demek namazı bozar mı?

 Çocukluğumuzdan kalma, üzerinde hayvan çizimleri olan halı üzerinde seccade ile namaz kılınabilir mi?

 Umumi Harb’den sonra işgal edilen İstanbul’u İngilizlere bağlı müslüman askerlerin talan ve tecavüzlerde bulunduğu doğru mudur

 Bazı tarihçiler, hilafetin kaldırılmasının en çok İngiltere’yi rahatsız ettiğini söylüyor. Doğru mudur?

 Cuma günü sünnet olduğu için gusleden kimsenin sonradan abdesti bozulup yeniden abdest alsa, cumaya bu abdestle gitse, Cuma günü gusletme sünnetinden mahrum kalır mı?

 Ailem yılbaşı kutlar; tombala oynar; hindi yer. Ben bunlara katılmak istemiyorum. Ne yapmam lazım gelir?

 Bir doktor tıbbî ihmal veya kusurla bir hastanın ölümüne sebep olsa ne lazım gelir?

 Cuma namazında hutbenin dinlenmesi cumanın farzı mıdır?

 Eski kitaplarımı sahafa götürüp değiştirsem, kitap sayısına göre mi, sayfa sayısına göre mi, fiyatına göre mi takas yapılır?

 Tarihi camilerde mihrap ile beraber beş on safında yüksek yapılmasının sebebi nedir?

 Müslümanların câmilere girmesi için  gusül abesti alması lazımdır. Ama gayrimüslimlerin câmileri gezmelerine izin veriliyor. Bunun mahzuru var mı?

 İslam hukukunda ele geçirilen bir yerde tarihi heykeller varsa yıkılması lazım mıdır?

 Çocuklarin yatak odasında küçük bir çöp kovası bulundurmanın bir mahzuru var mıdır?

 Yemeğin ortasında besmele çekmeyi unuttuğumuzu hatırlarsak, "bismillahi evvelehu ve ahirehu" mu yoksa "bismillahi evveluhu ve ahiruhu" mu diyeceğiz?

 Cahiliye devrinde yaşamış babası ile övünen kişiye babasının zekerini yedirin diye bir hadis okudum. Bu sahih midir?

 Mütevazı olmak da kibirdendir, çünki kendinde bir varlık hisseden mütevazı olur, diye bir söz işittim. Bundan ne anlamak gerekir?

 Kur’an-ı Kerime ortadan başlayarak mesela 10. cüzden başlayıp bitirip tekrar baştan 10. cüze gelince 1 hatim yapılmış sayılır mı?

 Cuma günü imam hutbe okurken gelip sünnete durmanın hükmü nedir?

 Hazret-i Hadice ticaret yapar; erkek ve kadın herkesle irtibat halinde iken, Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bugünlerde popüler olan İslâmiyetin güncellenmesi hakkında ne söylenebilir?

 Kendisini selefe atfeden bazı fırkalar, umumiyetle Hanbeli mezhebinden çıkmışlar ve kendilerini hep İmam Ahmed bin Hanbel’e nisbet ediyorlar. Bunun sebebi nedir?

 Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da şehzadeliği devrinde tebdili kıyafet ile İran’a gidip Şah ile satranç oynadığı doğru mudur?

 İskilipli Atıf Hoca’nın Teali İslam Cemiyeti reisi olduğu ve bu sebepten idamına hüküm verildiği doğru mudur?

 Dövme yaptırmış birisi nasıl hareket eder?

 Müslüman bir ailede doğup büyüyen bir insanın direk olarak müslüman olduğu, yani seçim hakkı olmadığı farzedilirse, dinden çıkmak istese ne lazım gelir?

 Bir müslüman kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesi caiz değil iken, bir müslüman erkeğin gayrimüslim bir kadınla evlenmesinin caiz olması eşitsizlik oluşturmaz mı?

 Müslüman kabrinin gösterişten uzak olması gerekiyorken, padişah veya sair devlet ricalinin kabirleri neden büyük ve gösterişlidir?

 Sultan Abdülhamid’in Hareket Ordusu önünde Hızır aleyhisselamı gördüğü ve zamanın Özbek kutbunun, “Halk zulme müstehak oldu, bu yüzden tahtı bırak” dediği şeklindeki rivayetleri nasıl anlamalıdır?

 Cahiller, mürtedler, ehli bidat, sapık tarikatlar vs kişiler, peygamberimizi rüyada gördüklerini, hatta o sapık yola onun sevkettiğini, o yolu övdüğünü söylüyorlar. Bunu nasıl anlamalıdır?

 İslâm Devleti, diğer dinlerin tebliğcilerine (misyonerlere) dinlerini yaymaları için izin verir mi?

 Secde ayeti okunduğu zaman yapılmayan ve üzerinden çok vakit geçen tilavet secdeleri üzerimizden düşer mi?

 Nezrim olan bir miktar parayı ihtiyaç sahibi bir kimsenin banka hesabına havale ettim, sonra telefon ile irtibat kurarak nezrim olan şu kadar parayı sana verdim dedim. O da kabul ettim dedi. Nezir borcu böyle üzerimden düşer mi?

 İşyerim prensip olarak kanunen hak eden bütün çalışanlarına tazminat veriyor. Çalışanın hakkı olarak gördükleri için bu hususta hassasiyet gösteriyorlar. Bu halde iken kanunen hak etmiş olduğumuz tazminatı çalıştığımız iş yerinden almamız münasip olur mu?

 İslam Devleti’nin kurulmasından evvel mürted olan bir kimseye, İslâm Devleti kurulunca irtidad cezası tatbik edilir mi?

 Hazret-i İsa’nın kelimetullah (Allahın kelimesi) olması ne demektir?

 Âyetülkürsi okurken “el-Hayyül-Kayyum”, istiğfarda ise “el-Hayyel-Kayyum” olarak okunması lazım geldiğini öğrendim. İstiğfarda da Hayyül diyerek okumayı âdet edinmiş ise ne lazım gelir?

 Hakiki Hamidiye Marşı hangisidir?

 İstanbul’da okuyan bir talebenin muhakkak gezmesini ve görmesini tavsiye ettiğiniz gizli kalmış tarihi ehemmiyeti olan yerler nerelerdir?

 Bazı kişiler namaz uyku, dalgınlık gibi meşru sebeplerle kazaya kalır. Keyfi olarak kılınmayan namazın kazası olmaz. Buna sadece tövbe edilir diyor. Doğru mudur?

 İmamın Cuma namazını hoparlörsüz kıldırıp, hutbeyi hoparlörle okumasının mahzuru var mı?

 Tecavüzcünün hadım edilmesi caiz midir?

 Üniversitede talebelerin tertiplediği alkollü, müzikli ve geç saatlere kadar süren mezuniyet balolarına katılmak doğru mudur?

 Sultan Hamid devrinde, memleketin yarı sömürge haline geldiği, dolayısıyla tahttan indirilmesinin iyi olduğu istikametinde görüş hakkında ne denebilir?

 Zekâtı verilecek paranın miktarı tam olarak bilinmeyip tahminî verilirse  (en azından verilmesi lâzım gelenden az olmamak şartıyla, zekât yerine gelir mi?

 Ahmed Deedat nasıl birisidir?

 Hafız Şirazi ve Sadi Şirazi ehl-i sünnet midirler?

 Mustafa Asım Köksal’ın İslâm Tarihi adlı eserini tavsiye eder misiniz?

 Sultan Abdülhamid, 1908 yılında isyancıları neden katletmemiştir? Bu iş en azından hata değil midir? Şer’an hangi cezalar verilebilirdi?

 Allah’ın isimleri tevkîfî olduğu, yani dinin bildirmesine bağlı halde, neden ona Vâcibü’l-Vücud ve Vâcib Teâlâ denilmektedir?

 Bakara Suresi 219'da içki ve kumarın faydası ve zararı olduğundan; zararının faydasından çok olduğundan bahsediliyor. Burada faydadan kasıt nedir?

 Günümüzde elimizde bulunan muharref Kitab-ı Mukaddeste onların inandıkları Tanrının adı olarak geçen Yehova da Allah’ın adı olabilir mi?

 Bir harama helal demek, farzı inkâr etmek gibi şeyler insanı kâfir ediyor. Caferîler mut’a nikâhını caiz görüyor. Ayaklara mesh etmeyi kâfi görüyor. Onlar neden tekfir edilmiyor?

 Kına gecesinde hanımların def veya davulla eğlenmeleri uygun mudur?

 Nikâh nerede kıyılır?

 Bir kadının kayınvalidesi, kendi kardeşinin kızını emzirse, yani yeğeni süt kızı olsa, bu kadın bu süt kızın babası olan eşinin dayısıyla hürmet-i musahare olsa, kadınla kocanın nikâhı zarar görür mü?

 Ellerini yıkadıktan sonra silkelemek caiz midir?

 İş yerinde eskiden mescid olarak kullanılan oda şimdi tuvalete çevrilebilir mi?

 Bir marketten veya başka bir yerden alışveriş yaparken oraya önceden bir mikdar para verip veya onların verdiği karta para yükleyip daha sonra alışveriş yaptıkça bundan düşülmesi şartıyla yapılan muamele caiz midir?

 Mürted tevbe edip Müslüman olunca yeniden gusletmesi lazım mıdır?

 Özür sahibi birisi, bayram namazını kılmak için ne zaman abdest alacaktır?

 Alvarlı Efe hazretlerinin efe lakabı nereden geliyor?

 Kulağında iltihab olan kimse, kulağına vazelinli pamuk tıkasa, abdesti nasıl alır?

 Çanakkale savaşında verilen şehit sayısı 253.000 kişi deniliyor bu sayı doğru mudur?

 Cuma hutbesinden sonra hoca allahümmensur... diye başlayan duayı okurken, cemaatin elini açıp amin demesi mahzurlu mudur?

 Bir kimsenin bir yerinde yara varsa, sürekli kanamasa, fakat abdest veya namaz için her hareketlenmesinde kanama hâsıl olsa özürlü olur mu?

 Dövme yaptırmış birisi nasıl hareket eder?

 Sultan Abdülhamid’in Yahudi bir banker ile faiz işi yaptığı; borsa oynadığı; içki (rakı) fabrikaları kurduğu; genelevler açtığı söyleniyor. Bunları nasıl karşılamak lazımdır?

 Zekâtı verilecek paranın miktarı tam olarak bilinmeyip tahminî verilirse  (en azından verilmesi lâzım gelenden az olmamak şartıyla, zekât yerine gelir mi?

 Kına gecesinde hanımların def veya davulla eğlenmeleri uygun mudur?

 Nikâh nerede kıyılır?

 Mardinizadeler ve Erbilîler seyyid değiller mi? Eğer böyle ise, internette Sabatayist olduklarının iddia edilmelerindeki maksat nedir?

 Biri bir başkasına bir mail gönderse, o kimse yazandan izinsiz o maili başkasına gösterebilir mi?

 Devr-i ıskata vekil olan ve devr halkasının başında oturan kimse, devre iştirak edebilir mi?

 Evlenmeyecek olan erkeğin dışarıda işe gidip çalışması şart mı?

 Ellerini ve ayaklarını kullanamayan, gazını da tutamayan 11 yaşında bir çocuğun abdesti ve namazı nasıl olur?

 Zeytin tüccarı, sattığı zeytin ve zeytinyağının zekâtını nasıl hesaplar?

 Kendisine hac farz olan, ama gidemeyen biri, Medine’de bulunan bir akrabasını vekil edebilir mi?

 Bir kimse bir gayrımüslime borçlansa, borcu ödemek için bulamasa, ölse ya da almak istemese, ne lazım gelir?

 Sabah namazını Hanefi bir imamın arkasında kılan bir Şafiî, imam kunut duasını okumadı diye sehiv secdesi yapması gerekli midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 >>