Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Aynı sevap ve günaha sahip cehennemlik iki kişiden biri kıyametten evvel biri kıyamet vakti ölse kıyametten önce ölenin çektiği kabir azabı boşuna mıdır?

 Kitaplarda, Resulullah aleyhisselâm, 571 senesinde doğmuş; 632 senesinde 63 yaşında vefat etmiştir yazıyor. Fakat 571+63 = 634 yapar. 2 yıl eksik olmasının sebebi nedir?

 İslâmiyyet'e göre bir şeyin para hükmünde olabilmesi için [parada bulunması] gerekli şartlar nelerdir?

 Bir siyer müsabakasında, muayyen bir kitaptan sualler soruluyor. Derece yapanlara da mükâfat veriliyor. Müsabakadan evvel bu kitaba satın almak; müsabakayı kumar hâline getirir mi?

 Mektubat-ı Rabbânînin sonunda İmam-ı Rabbânî’nin büyük oğulları Muhammed Sâdık’ın 3 mektubu var. Bu mektubların başında Birinci Arîza, İkinci Arîza ve Üçüncü Arîza yazıyor. Burada niçin arîza kelimesi kullanılmış?

 Bir kâfiri sevmek küfür müdür?

 Şâfiî mezhebinde birisi teşehhüdde parmak kaldırır mı?

 Karşı cinse alaka duymanın bir kadının hükmü nedir?

 Osmanlı Devleti’nin son yıllarını gösteren haritalarda bugünkü Arap yarımadası dediğimiz yerin tamamını Osmanlı toprağı olarak görmüyoruz. Bunun sebebi nedir?

 Şerif Hüseyin Paşa ve Arap ihtilalini anlamak için ne okumamızı tavsiye edersiniz?

 İki kıymetli fıkıh kitabının birinde caiz değil, diğerinde caiz dediği bir meselede neye göre hareket etmek lâzımdır?

 Kayınpederim içki içiyor. Evine gittiğimizde yanımızda içiyor. Çocuğumuzun bundan menfi tesir görmesini istemiyorum. Ne yapmalıyım?

 Mâlikî mezhebini taklid eden ve 1 hafta kalmaya niyet edip bir işim çıkarsa 2-3 gün içinde dönerim diyen kimse namazlarını 2 mi 4 rek’at mı kılar?

 Mâlikî mezhebini taklid eden bir kimse, seferde 3 gün kalmaya niyet etse, ancak sonradan 1-2 gün daha kalması yazım gelse, namazlarını kaç rek’at kılar?

 Bir insan ölürken, Azrail aleyhisselamı, iyi ve kötü amellerini gördüğü kitaplarda yazıyor. İntihar ya da harbde de böyle midir? Mesela Osmanlı’nın son devrindeki materyelistlerden Beşir Fuad intihar notlarını yazmış. Ama bunlardan bahsetmiyor. Ne dersiniz?

 Mürtedin tövbe ettikten sonra, önceki namazlarını kazâ etmeyip, hac etmişse, tekrar hacca gitmesinin hikmeti nedir?

 Letgo adlı tatbikatla kullanılmış ev eşyası alışverişi yapılıyor. Kadınların burada ev eşyalarını satmaları caiz midir?

 Bu çağda interneti ve akıllı telefonları nasıl kullanmalıyız?

 "Ben Monoteistim" demenin bir mahzuru var mı?

 Sultan Fatih’e bir darbe olsaydı, bebek yaştaki kardeşi Şehzade Ahmed  mi padişah olacaktı? O zaman devleti kim idare edecekti?

 Bazıları Sultan Abdülhamid’i 93 Harbinde savaşı saraydan idare etmeye çalıştığı için tenkit ediyorlar. Ne dersiniz?

 Günümüzdeki din adamlarının siyasetçileri desteklemesi gerekir mi?

 Cinni çağırtıp konuşturmak ve ona da vefat etmiş birinin ruhaniyetini çağırttırmak gibi bir şey olabilir mi?

 Emr-i bi’l-maruf farzı ayn değil midir?

 İlim öğrenmek hususunda idealist olan bir gencin ideal uyku saati kaç olmalıdır?

 Sultan Abdülhamid ve Sultan Vahideddin kravat takmış mıdır?

 Hadis-i şerifte, idam cezasının 3 şey için verilebileceği beyan ediliyor. Fakat Hazret-i Peygamber’in siyaseten katl olarak 2 şairin öldürülmesini emrettiği malumdur. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Fatiha okumadığını rükûda hatırlayan ne yapar?

 İmamın dört mezhebi gözeterek abdest alıp namaz kıldırması şart mıdır?

 Osmanlı Devleti’nin son zamanlarda hakik bir meşrutiyet olduğunu söylemişsiniz. Meşrutiyette parlamento olması gerekmez mi? Parlamenter bir monarşi İslâmiyete aykırı mıdır?

 İnegöl’de Turgut Alp’in mezarı var. Ertuğrul Gazi türbesinde de Turgut Alp diye bir mezar var. Bunlar farklı kişiler mi?

 Mesbuk, imamla birlikte sağa selam verse, tam sola da selam verirken mesbuk olduğu aklına gelse, ne lazım gelir?

 Sünnîlerin, Alevilerin yaptığı yemeği yiyemeyeceği doğru mudur?

 Geçen sene sigara içmeyeceğine dair Mushaf üzerine yemin eden kimse, yeminimi bozarsam on gün aralıksız oruç tutacağım dese, yemini de bozsa, ne lazım gelir?

 Müslümanların da bulunduğu bir birlikle savaşa gönderilen kişi nasıl hareket eder?

 Mevlânâ Hâlid hazretlerinin “Ehil na-ehil beraber est be-dergâh-ı ilahî” sözünü nasıl anlamamız gerekir?

 Bir Şiî, Ehl-i Sünnet olsa, namazlarını kaza eder mi?

 Şahsen memleketimizdeki mekteplerin verdiği tahsilden çok muzdaribim. Çocuğumu bu mekteplere göndermek istemiyorum. Ne yapabilirim?

 Arabasını satmak isteyen biri, kredi yoluyla bunu almak isteyene satabilir mi?

 Bir radyo programınızda sosyal kelimeleri Türklerin, Farsçadan; İngilizlerin Dancadan aldığını söylediniz. Buna müşahhas misal verebilir misiniz?

 Moğollar İslam ülkelerine neden saldırdılar?

 Osmanlılar, Avrupalı devletlerin okyanusları aşıp yeni dünya ülkelerine gidişinden haberdar mıdır? Öyleyse engellemek veya kendileri de gitmek istememişler midir?

 Maddi imkânlara sahip bir kişi, umreye gitmeden Kudüs’e gitse edebe mugayir davranmış olur mu?

 Seyyid Abdülhakim Arvasî hazretlerinin “Bu millet Sultan Aziz’in ahını çekiyor, Sultan Hamid’e daha sıra gelmedi” dediği rivayet ediliyor. Şimdi sizce Sultan Hamid’in ahına sıra geldi mi veya geçti mi?

 İnsanlarda yaşlandıkça para hırsının artmasını neye bağlamak gerekir? Halbuki mantıken yaşlandıkça azalması gerekir.

 Tüp bebekte, embriyonun transfer edildikten sonra gusul icab eder mi?

 Kız kardeşim eşiyle münakaşa edip eve geldi. Daha sonra eniştem aradı; 2 defa telefonda: “Boş ol, boş ol” dedi. Üçüncü boş ol demeden telefonu kapattım. Şimdi ne lazımdır?

 Kardavî nasıl bir şahsiyettir?

 Üniversite talebesiyim. Zamanı iyi kullanamıyorum. Meşguliyetlerin çokluğundan, din ve ilim dünyamı zenginleştiremiyorum. Ne yapmalıyım?

 Sultan II. Abdülhamid tarafından 1906’da Mustafa Kemal’e Mecidiye nişanı verildiği doğru mudur?

 Ders çalışmakta büyük sıkıntı yaşıyorum. İmtihan için dahi çalışmak içimden gelmiyor. Ne yapmalıyım?

 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile Mısır’da Kadri Paşa’nın eserleri muhteva cihetinden birbirini tamamlayıcısı mıdır?

 Trende namaz nasıl kılınır?

 Resulullah aleyhisselamın anne, baba, dede ve ninesi cennetlik midir?

 Bir kimse üç defa istikbalde şunu yapacağım diye yemin etse, fakat yapamasa, yemin kefaretini akrabası olsa fakirlere verse olur mu? Hepsini bir fakire verebilir mi?

 İslâm Hukuku adlı kitabınızı okuyorum, İslâm hukukunun Anglo-Saxon hukuk sistemine benzerliği kısmında, (mahkemedeki jüriler gibi) demişsiniz. İslâm hukukunda mahkemelerde jüriler var mıydı?

 Düştü vaktâki diye başlayan mehter marşı, İttihad ve Terakki devrinde mi yazılmıştır?

 Kredi kartı ile sarrafa gidip altın alınsa, peşin olursa ucuz, kredi kartıyla olursa fark alıp satsalar, fark verip almak caiz midir?

 İnternet vasıtasıyla banka hesabından döviz veya altın alıp satmak, meclis birliği teşekkül etmediği için caiz midir?

 İslâmiyette zâhire bakılır; ancak iyi huylu, cömert kâfirlerin son nefesini bilemeyiz sözü çerçevesinde, son nefeste iman muteber midir?

 Selçuklu sultanı Tuğrul Bey’in Mutezile mezhebine mensup Kunduri adlı veziri vazifelendirmesini nasıl anlamak lazımdır?

 Sol el ile yemek yemek caiz midir?

 Bir kimse 15 bin lira borç istese, altın olarak veririm desem, o da altın olarak verme, satınca kıymeti düşer, sen 15 bin ver; ben sana şu anda kaç gram altın yapıyorsa, öderken o kadar gram altın vereyim dese caiz olur mu?

 “Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur” gibi rivayetler doğru mudur?

 Düşmanın kadın, çocuk ve yaşlı mensupları, savaşmıyorsa ve kendi taraflarına yardım etmiyorsa, kısaca savaşa dâhil değilse, öldürülmeleri nasıl caiz olur?

 Bir kimse zevcesine, bir daha ailem hakkında konuşursan biter, dese, o da konuşsa, ama bunu boşamak manasında söylemese; tehdid için söylese, talâk vâki oldu mu?

 İki öz kız kardeş olsa, büyük abla, kendi küçük öz kardeşini emzirse, bunların çocukları birbiriyle evlenebilir mi?

 Teknolojinin gelişmesine, Kur’an-ı Kerim’in her yerde ulaşılır olmasına rağmen, hâfızlık neden hala kıymekli addediliyor?

 Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını, batının müslümanlaşması olarak anlamak doğru mudur?

 Taha suresinde “Ve kul rabbi zidni ilmen” diye geçiyor. Ama dua kitaplarında “Rabbi zidni ilmen ve fehmen”  diyor. Kur’an-ı Kerimde tavsiye edilen bu duayı değiştirmek caiz midir?

 İlmihalde, “Akşamı kıldıktan sonra, tayyare ile batıya gidince, güneşi görse, güneş batınca akşamı tekrar kılar” diyor. Güneşi görünce akşam namazı gibi ikindi namazını da tekrar kılması gerekmez mi?

 Bir kimse “Allah her şeyi yaratmaya kâdir değildir, mesela kendisine ortak, eş bir tanrı yaratamaz” dese, buna nasıl cevap verilir?

 Zevcemle geçinemiyoruz. Bir defa iki kez üst üste ben seni boşadım, ben seni boşadım diye mesaj attım. Sonra tekrar birleştik. Sonra evi bırakıp gitti. Sonra mahkemede anlaşmalı boşandık. Geri dönmek mümkün müdür?

 Bir kimse, falan şahısla görüşmediğime ve bundan sonrada görüşmeyeceğime dair üç talakım üzerine yemin ederim dese, ne lazım gelir?

 İnsan rüyada cenneti görebilir mi?

 Davud yıldızı bulunan mücevher veya eşya satmak caiz midir?

 Müslüman birinin, gayrı Müslimlere haç gibi küfr alametleri satması caiz midir?

 Sarraflık, kuyumculuk mesleğini yapmak caiz midir?

 Kefaret orucu tutması gereken zengin bir kimse, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa tutulsa, fidye mi verir yoksa fidye verilmesi için vasiyet mi eder?

 Evlenmiş ayrılmış olan bir kadın başka bir evlilik yaparken yine mehir alabilir mi?

 İntikal tekbirinde, rükû ve secde tesbihlerinde manayı bozacak şekilde söylemek namazı bozar mı?

 İstanbul’da yaşayan biri, Samsun’da üniversite kazansa, birkaç günlüğüne İstanbul’a gelse, namazları kısaltır mı?

 Dövme yaptırmak caiz midir?

 Bir kimse oğlu ve kızına eşit miras verse, günahkâr olur mu?

 Faiz almak haram iken, nasıl oluyor da Osmanlı hükümeti Avrupa’dan borç aldı?

 Türkiye kurulduğu zaman bir İslam devleti miydi?

 Kitap okuma zevkini kazanmak için ne yapmalıdır?

 Evliyanın kerametini inkar etmek veya keramete inanmamak bir müslümanı Ehli Sünnet dairesinden çıkarır mı?

 Erkeklerin düğünde ya da davette papyon takmaları caiz midir?

 Aikido gibi uzakdoğu dövüş sanatlarında eğilerek ve secde eder gibi selamlama yapılıyor. Caiz midir?

 Çalıştığım yerde hakkım olan bir para verilmese, buradaki fotokopi makinesini o para kadar şahsi işlerimde kullanmak caiz midir?

 Bir Müslümanla devamlı küs kalmak caiz midir?

 Erkeğin evlenmek istediği kızını saçını görebilir mi?

 Herkesin eceli belli ise, sadaka ömrü uzatır haddis-i şerifini nasıl anlamalıdır?

 Stalin Gürcü müdür?

 Bir kimse nafaka için kredi çekmeye mecbur kalsa ve bankalar kendisine kredi vermediği için bunu başkasına çektirse caiz midir?

 Bankaya kredi çektiğim için faiz borcum var. Önümüze de güzel bir yatırım imkanı çıktı. Fakat benim bu yatırım için de sermayem yok. Bunun için tekrar kredi çekmem uygun olur mu?

 Mecburi askerlik, Müslüman erkeğe cihadın farz olmasının neticesi midir?

 Bir meselede Emri bil maruf yaptıktan sonra, yanlış söylediğini öğrense, o kişiye gidip doğrusunu anlatmak gerekir mi?

 Abdulbaki Gölpınarlı Ehli sünnet mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>