Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Üniversite talebesiyim. Eski Türk tarihiyle başlayıp Selçuklu ve Osmanlıyı anlatan bir roman yazmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Oynadığım bir bilgisayar oyununda kişiler turnuva tertipliyor ve para mükâfatı koyuyorlar. Bu oyun şans oyunu değil; strateji ve beceri isteyen bir oyundur. Bu turnuvadan kazanılan para helal midir?

 Mağazalarda poşet vermek âdet olan bir yerde mağaza poşet vermeyip satsa caiz midir?

 Evlerinizde oturun ayet-i kerimesini nasıl anlamak lazımdır?

 Bir banka avukatlara sadece 70 lira dosya masrafı ile faizsiz kredi veriyor. Caiz midir?

 Koyun kesmek adağı olan bir sığırın yedi hissesinden birine girebilir mi?

 Kör hayvan adak olarak kesilebilir mi?

 Bayram gününün takvim ile hesab edildiği yerlerde dördüncü gün de eyyam-ı nahrdan sayılıp kurban kesilebilir mi?

 Papaz olduk tabirini kullanmak caiz midir?

 Guslde yıkandıktan sonra ıslak sırtını bornoz ile oğuşturmak delk yerine geçer mi?

 Sarığı sünnet sevabı almak için her namazda yeniden sarmak icab eder mi?

 Bir tarlanın üç ortağı olsa, biri 2/3’üne sahip ve diğer ikisi ise geri kalanda müşterek olsa, uşru nasıl verilir.

 Bugün Şiîlerin bahsettiği 12 imam ile ehl-i tasavvufun bahsettiği 12 imam aynı kişiler midir?

 Sahabe-i kiramın Ayşe validemize sual sormalarını hicab çerçevesinde nasıl değerlendirmelidir?

 Peygamber efendimizin ömrünün sonuna doğru münafıkların ayırt edildiği ve Medine’nin insanların iyisiyle kötüsünü ayırt ettiği kitaplarda yazıyor. Bu nasıl olmuştur?

 Kurban vekili, akika diye vekâlet alsa, ama kasaba adak diye vekâlet verse ne lâzım gelir?

 Kurban vekili kurban günlerinde kurban almayı ve kesmeyi unutsa, ne lâzım gelir?

 Marketlerde kurbanlık için kampanyalı ekonomik fırsat sunuluyor. Bunlar kurban yerine geçer mi?

 Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah intihar mı etti?

 Haccac ve Ubeydullah bin Ziyad zâlim miydi?

 2 yaşına girmemiş büyük baş hayvan kurban edilemediği halde etinin yeniyor olması acaba ne gibi bir hikmete dayanmış olabilir? 

 Gördüğüm bir haritada Osmanlının hududları kuzeyde Baltık denizine kadar, Afrika’nın doğu kıyılarında ise neredeyse Madagaskar adasına kadar inmiş. Bu doğru mudur?

 Sultan V. Murad aklî dengesini içki yüzünden mi kaybetti?

 Sabiha Gökçen Ermeni midir? 

 Bir doktor hastayı tedavi ederken, kullandığı alkol eline veya kıyafetlerine temas etse, ne yapar?

 Yahudiler kaç gruba ayrılıyor?

 Son Abbasî veziri İbnü’l-Alkamî’nin Moğollarla iş birliği yaparak Bağdad’ın işgaline sebeb olduğu doğru mudur?

 Babamın namaz, oruç ve zekât borcu vardı. Bunlar için ıskat yaptırdık. Başka bir şey yapmaya/ödemeye gerek var mıdır? 

 Zamanımızda tarikatların farklı silsileleri oluyor. Doğru yol bir tane ise neden böyle farklılıklar var? Veya hangisinin doğru olduğu nereden anlaşılır?

 Fatih Sultan Mehmed’in şöyle bir beytini gördüm. “Cevr-i dilber ta’'n-ı düşman sûz-i fırkat za’f-ı dil/Türlü türlü derd için yaratmış Allahım beni.” Burada biraz kadere isyan gibi bir intiba uyandırıyor. İzahı nasıldır?

 Pir Sultan Abdal hakkında bilgi veren bir kaynak var mı?

 İhvan-ı Safa denilen topluluk muteber miydi?

 İbn Ravendî nasıl birisidir?

 Sıhhatinde ulemanın ittifak ettiği ve akaid, fıkıh vs. ile alakalı olmayan muayyen bir hadîsi inkâr etmek insanı Ehl-i Sünnetten çıkarır mı?

 Yaradan gelen su abdesti bozar mı?

 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname adlı eserinde insanların yüz yapısı  (kısmen vücut yapısı)  ve insan karakteri ile görüşleri şiir şeklinde açıklıyor. Burada, sadece yüz yapısı değil, vücut yapısı ve mimikler de ele alınmıştır. Böyle söylemek uygun mudur?

 Atatürkle İnönü arasında geçen dizbağı nişanı meselesi nedir?

 Ehl-i Sünnet bir İslâm Devletinde bir Şiî’nin müt’a nikâhı yapmasına izin verilir mi?

 Mobil bankacılık üzerinden altın alıp satmak caiz midir?

 10 bin lira parası ve 3 bin lira bireysel emekliliği olan, çalışmayan birisi fıtra verip kurban keser mi?

 Şu an basılan mushafların soy sayfalarında basım yeri, tarihi vs. gibi şeyler Latin harfleriyle yazılıyor. Bu sayfaları koparmak lazım mıdır?

 Hacı Bektaş-ı Veli için Ehl-i Sünnet demişsiniz. Bazı akademisyenler ise, Baba İlyas’ın müridi olduğunu, bunların eliyle Anadolu’daki ilk gayr-ı sünnî hareketlerin teşekkül ettiğini, hatta sonra bunların (Geyikli Baba gibi) Osmanlı Beyliği'ne gittiğini söylüyorlar. Doğru mudur?

 Bir arkadaşa iş yaptırırken, eğer işi bana yaptırırsan sana şu kadar para vereceğim dese, ben de şu kadar vermene gerek yok, şu kadar versen kâfi dersem caiz mi?

 Hayatü’s-Sahabe’de şöyle deniyor: Sa’d göründüğünde Hazret-i Peygamber Ensar'a hitâben (Efendinizin yanına gidiniz ve onu merkepten indiriniz) buyurdular. Hazreti Ömer ise (Bizim efendimiz ancak Allah'tır) dedikten sonra da Resulullah, «Haydi onu indiriniz» dedi. Böylece Sa'd b Muaz merkepten indirildi. Başka yerde görmediğim Hazret-i Ömer’e atfedilen bu ifade doğru mudur?

 Firavun, tahtının devrilmesi rüyası üzerine malum o sene doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Musa aleyhisselam tek sağ kalan bebek idi. Allahu teala öldürülen bütün bebeklerin hususiyetlerini, güçlerini Musa aleyhisselamda topladı. Bunun aslı var mıdır?

 TOKİ sisteminde evin satış fiyatı belli; ancak bu fiyata 6 ayda bir zam geliyor. Yani nihaî rakam belli değildir. Bu alış veriş dinen caiz midir?

 Seferîlik mevzuunda, üç günlük yolu, tren gibi süratli vasıtalarla üç günden evvel alanların seferî olmayacağı hususunda hükmünde Elmalılı gibilerin kanaatine uymak doğru mudur?

 İslâm Ceza Hukukunda istismar mefhumu hangi mânâları şâmildir ve çocuğa karşı işlenen cinsî istismarın cezası nedir?

 Çorum da 3 tane sahabi türbesi var. Bulundukları türbe ve oraya gelmeleri sahih midir?

 Anadolu Türk siyasi birliğini temin eden en mühim Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid midir?

 Dokuz Oğuzlar diye bir Türk boyundan bahsediliyor. Bunların bildiğimiz 24 boydan oluşan Oğuzlarla bir alakası var mıdır?

 Oturduğum evde parkenin boyası benim hatam yüzünden attı. Ev sahibine daha evvel vermiş olduğum kaporayı evden çıkarken almasam kâfi gelir mi?

 Yemin, oruç kefareti çocuğa verilebilir mi?

 Bir seyahat şirketiyle tur için anlaşıp ücretini Euro üzerinden biri peşin üç taksitte ödeyen bir kimse, sonradan cayarsa, şirket ödediği parayı o andaki kur üzerinden ödüyor. Lira değer kaybettiği için, fazla bir mikdar ödemiş olacaklarından dolayı, böyle bir muamele ve bu fazlalık helal olur mu?

 Alpaslan Türkeş’in 27 Mayıs darbesindeki rolü nedir?

 6 gram altın zekatımı altın olarak mı, para olarak mı vermeliyim?

 Taşköprizade, Fatih Sultan Mehmed’in bir ara Hurufîliğe meylettiğini yazıyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 Bir çay bahçesinden senede üç defa mahsul alan kimse öşrünü nasıl verir?

 Çocuğa Efe ismini koymak uygun mudur?

 İslâmî ilimlerle meşgul olmak ve ihtisas yapmak isteyen, tefsir, hadis, kelâm, fıkıh ve tasavvuf gibi sahaları neye göre seçer?

 Mezar taşlarındaki yazıların okumanın zihne zararlı olduğu doğru mudur?

 İnternet üzerinden yapılan ticarette, bir mamulü kredi kartı ile başka, banka havalesi ile başka fiyata satmak caiz midir?

 Mushafta kaldığımız yeri tayin için ayraç kullanmak caiz mi?

 Maraş'ta Alaüddevle Bozkurt Bey'in kabri var. İnsanlar bu kişiyi bir evliya olarak görüyor, kabrini ziyaret ediyor ve onu vesile ederek dua ediyorlar. Alaüddevle Bey, Yavuz Sultan Selim'in dedesi olmasına rağmen, kendisine Çaldıran seferine katılmasını emrettiği halde emre uymuyor ve Osmanlı ordusunu arkadan vuruyor. Sonrasında ise kellesi gidiyor. Bu halifeye isyan değil midir? Kendisi böyleyken evliya olabilir mi? Kabrine gidilerek kendisi vesile edilip dua edilebilir mi?

 Erkek hastanın zevcesi, doktoru ile konuşup hasta hakkında malumat alabilir mi?

 Hastanelerde erkek hastalara kadın hemşirelerin iğne yapmasında mahzur var mıdır?

 Sabah namazına uyanamayan birisi, öğle namazının farzını kıldıktan sonra tertip sahibi olduğunu hatırlasa, öğle namazını, sabahın kazasından sonra tekrar kılmalı mıdır?

 Sünnî bir kimse, farz namazda Şiî imamına uyabilir mi?

 Canlı resmi caiz olmadığına göre, Selçukluların çift başlı kartalı sembol yapmalarını nasıl anlamak lazımdır?

 Cenaze Namazı neden câmide kılınmaz?

 Câmi sadece 5 vakit namaz kılınan yer midir? Camide başka neler yapılabilir veya yapılamaz?

 Câmide millî marş söylemek caiz midir?

 Bosna’da bir câmide minberin üzerinde bayrak olduğunu gördüm. Câminin herhangi bir yerine bayrak asmakta bir mahzur var mıdır?

 İki sene sonra ödenmek, ödenmediği zaman % 10 faiz eklenmek şartıyla sıfır faizli baro kredisi almak caiz midir?

 Yılanları öldürmek hakkında bir hadis-i şerif duymuştum. Yılanları öldürmek ekosisteme zarar vermez mi? Mesela o zaman fareler çoğalmaz mı?

 Almanya’da gerek bid’at fırkalarının tesirindeki Müslümanlara, gerekse gayrımüslimlere doğru Müslümanlığı anlatmak istiyorum. Nasıl hareket etmeliyim?

 İmam-ı Gazâlî hazretleri, İhya-ı Ulûmüddin kitabını Ebu Tâlib-i Mekkî hazretlerinin kitabı üzerine mi bina etti?

 Kütüphaneden alıp okuduğumuz kitaplar için te'lif hakkı terettüp etmez mi?

 Harbde esir edilip köle yapılan karı-kocanın vaziyeti ne olur?

 Uydurukça olmayan kelimeler hususunda tavrımız nasıl olmalıdır?

 8 yaşındaki bir kız çocuğu paten kullanabilir mi?

 Depresyon hastalarının isyan ve küfür olan sözlerinin hükmü nedir?

 İhramlı iken önü ve üstünün bir kısmı açık, arka tarafında kuşağı olan ve dikişli sandeleti giymekte veya dikişli önü ve arkası açık terlik giymekte mahzur var mıdır?

 İşçi vizesiyle hacca giden bir kimse, hava meydanında ihrama girse ve temettü haccına niyet etse, Cidde’ye indikleri zaman kontrol mıntıkasından geçebilmek için ihramı çıkarttırsalar, ne lazım gelir?

 Zamanımızda bazı tarihî hâdiselerin çarpıtıldığına şâhid oluyoruz. Siz de zaman zaman bunlara işaret ediyorsunuz. Buna dair vesikaları nasıl ve nereden buluyorsunuz?

 İmparatorluk devrinde içkiden vergi alınmış mıdır? Alındıysa bu dine uygun mudur?

 Başlık parasının İslâmiyette yeri var mıdır?

 Bir kadının normal âdeti 7 gün olsa ve 4. günü kan görmese, hemen gusledip namaz kılması mı gerekir? Daha önce 4.ve 5.günde kanama olmayıp 6.ve 7. günde kanama olduğu olmuş.

 Tahiyyattan önce yanlışlıkla birşey okumanın sınırı nedir?

 Sultan IV. Murad’ın, Yıldırım Sultan Bayezid’in kabrine gittiğinde sandukasını tekmelediği ve "bir tatara yenildin, sen burada yatamazsın" dediği doğru mudur?

 Bir kadının âdet devresi normalde 8 gün olsa, ama o ay 4. günde kan kesilse, kalan 4 günde namaz kılmalı mıdır? Bu kalan 4 günde Kur'an okuyabilir mi?

 Hanımı Hanefî, kocası Mâlikîyi taklid eden bir ailede, geçen aylarda 24 gün temiz 6 gün hayz gören bir kadın, iki haftalık düşük yapıp 15 gün kan görürse ve bu kan hala devam ediyorsa (son haftası sadece kahverengi leke) namaz kılabilir mi? Cima edebilir mi?

 Irkçılık ile milliyetçilik arasında nasıl bir fark vardır? Bir işe kendi ırkından olanı almak ırkçılığa misal midir?

 Harre hadisesinin aslı nedir?

 Kur’an-ı Kerimin makamla okunması caiz midir?

 Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre gibi zatların heterodoks bir din anlayışına sahip oldukları doğru mudur?

 Süleyman Kâni İrtem'in padişahlar ile alakalı yazdıkları mutemed midir?

 “Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.” Mealindeki Mâide suresinin 44. âyet-i kerimesinden dolayı demokratik sistemde rey kullanmak caiz midir? Rey vermekle onlara destek olup günaha girmiş olmaz mı?

 İmam, semi’allahulimen hamideh dedikten sonra ona uyan cemaatten birisinin sesli olarak rabbena lekel hamd demesi namazını bozar mı?

 “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” sözünün dinimizde bulunmadığını söyleyenler var. Ne dersiniz?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>