Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Fıkıh kitaplarında “Bir sabî, yatsıyı kıldıktan sonra cünüb olsa ve fecrden sonra uyansa, yatsıyı kaza etmesi lazım olur” diyor. Farzı eda etmiş olmasına rağmen, neden kazaya kalıyor?

 Bir doktor tıbbî ihmal veya kusurla bir hastanın ölümüne sebep olsa ne lazım gelir?

 Cuma namazında hutbenin dinlenmesi cumanın farzı mıdır?

 Eski kitaplarımı sahafa götürüp değiştirsem, kitap sayısına göre mi, sayfa sayısına göre mi, fiyatına göre mi takas yapılır?

 Osmanlı tokadının bir hikâyesi var mıdır?

 Müslümanların câmilere girmesi için  gusül abesti alması lazımdır. Ama gayrimüslimlerin câmileri gezmelerine izin veriliyor. Bunun mahzuru var mı?

 Çocuklarin yatak odasında küçük bir çöp kovası bulundurmanın bir mahzuru var mıdır?

 Yemeğin ortasında besmele çekmeyi unuttuğumuzu hatırlarsak, "bismillahi evvelehu ve ahirehu" mu yoksa "bismillahi evveluhu ve ahiruhu" mu diyeceğiz?

 Kur’an-ı Kerime ortadan başlayarak mesela 10. cüzden başlayıp bitirip tekrar baştan 10. cüze gelince 1 hatim yapılmış sayılır mı?

 Hazret-i Hadice ticaret yapar; erkek ve kadın herkesle irtibat halinde iken, Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Kendisini selefe atfeden bazı fırkalar, umumiyetle Hanbeli mezhebinden çıkmışlar ve kendilerini hep İmam Ahmed bin Hanbel’e nisbet ediyorlar. Bunun sebebi nedir?

 Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da şehzadeliği devrinde tebdili kıyafet ile İran’a gidip Şah ile satranç oynadığı doğru mudur?

 Müslüman kabrinin gösterişten uzak olması gerekiyorken, padişah veya sair devlet ricalinin kabirleri neden büyük ve gösterişlidir?

 Cahiller, mürtedler, ehli bidat, sapık tarikatlar vs kişiler, peygamberimizi rüyada gördüklerini, hatta o sapık yola onun sevkettiğini, o yolu övdüğünü söylüyorlar. Bunu nasıl anlamalıdır?

 İslâm Devleti, diğer dinlerin tebliğcilerine (misyonerlere) dinlerini yaymaları için izin verir mi?

 Secde ayeti okunduğu zaman yapılmayan ve üzerinden çok vakit geçen tilavet secdeleri üzerimizden düşer mi?

 Nezrim olan bir miktar parayı ihtiyaç sahibi bir kimsenin banka hesabına havale ettim, sonra telefon ile irtibat kurarak nezrim olan şu kadar parayı sana verdim dedim. O da kabul ettim dedi. Nezir borcu böyle üzerimden düşer mi?

 İşyerim prensip olarak kanunen hak eden bütün çalışanlarına tazminat veriyor. Çalışanın hakkı olarak gördükleri için bu hususta hassasiyet gösteriyorlar. Bu halde iken kanunen hak etmiş olduğumuz tazminatı çalıştığımız iş yerinden almamız münasip olur mu?

 İslam Devleti’nin kurulmasından evvel mürted olan bir kimseye, İslâm Devleti kurulunca irtidad cezası tatbik edilir mi?

 Âyetülkürsi okurken “el-Hayyül-Kayyum”, istiğfarda ise “el-Hayyel-Kayyum” olarak okunması lazım geldiğini öğrendim. İstiğfarda da Hayyül diyerek okumayı âdet edinmiş ise ne lazım gelir?

 Bazı kişiler namaz uyku, dalgınlık gibi meşru sebeplerle kazaya kalır. Keyfi olarak kılınmayan namazın kazası olmaz. Buna sadece tövbe edilir diyor. Doğru mudur?

 Tecavüzcünün hadım edilmesi caiz midir?

 Bir kadının kayınvalidesi, kendi kardeşinin kızını emzirse, yani yeğeni süt kızı olsa, bu kadın bu süt kızın babası olan eşinin dayısıyla hürmet-i musahare olsa, kadınla kocanın nikâhı zarar görür mü?

 Ellerini yıkadıktan sonra silkelemek caiz midir?

 İş yerinde eskiden mescid olarak kullanılan oda şimdi tuvalete çevrilebilir mi?

 Bir marketten veya başka bir yerden alışveriş yaparken oraya önceden bir mikdar para verip veya onların verdiği karta para yükleyip daha sonra alışveriş yaptıkça bundan düşülmesi şartıyla yapılan muamele caiz midir?

 Müslüman olmayanın duası kabul olur mu?

 Oğuzhan, Zülkarneyn aleyhisselam, Metehan aynı mı?

 İlm-i Sima nedir?

 Tarla olan bir yere ev yapan, tarlanın bir kısmını ev halkı için ekiyorsa, o tarlanın ev için ekilen kısmı ev bahçesi hükmüne girer mi?

 Aslî vatanı Tekirdağ olan bir Şafiî, İstanbul'dan Tekirdağ'a akşam vakti girmiş olduğu halde hareket ediyor. Tekirdağ'a varınca akşam namazının kazaya kalacağı açıktır. Tekirdağ'da akşam ile yatsıyı cem edip kılabilir mi?

 Oruç kefareti gereken biri, kefaret orucunu tutacak kuvvette değilse, 61 gün için bir fakire hangi yiyeceklerden toplam kaç kilo vermesi gerekir? 1 kişiye 53 kilo un verse yetişir mi?

 Hazret-i Ömer’in halifeliği zamanında, Hazret-i Ali’nin genç kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmesini nasıl anlamalıdır?

 Küçük yaşlardan beri tarihe alaka duyuyorum ve tarih okumak istiyorum. Ama yaptığım araştırmalara göre iş imkânları çok mahdut imiş. Ne tavsiye edersiniz?

 İlk üç halifeyi sevip, halifeliklerini meşru gördüğü halde, Hazret-iAlinin bunlardan fazilet bakımından üstün olduğunu söylerse ne lazım gelir?

 Hazret-i İsa’nın ineceğini inkâr eden kâfir olacağına göre, bundan hiç haberi olmayan kişiler hakkında ne söylenebilir?

 Abdullah ibn Sebe gerçekten yaşadı mı? Buna dair rivayetler sadece Seyf bin Ömer'e aitmiş ve Zehebi, İbn Hacer gibi âlimler bu şahsı hadis uydurur, zayıftır vs diyerek eleştirmişler.

 Arkadaşlarımızın 4-5 yaşlarında küçük kız çocuklarını kocaklamak, oynamak, bazen gelip kucağımıza oturmaları, caiz midir?

 Peygamberimizin ismi geçtiği vakit salavat getirip saygı göstermek lâzım iken, Allah ismi geçtiği zaman neden bir saygı ifadesi kullanılmıyor?

 Her Akşam Yasin, Vakıa, Mülk surelerini okumak çok faziletli olduğuna göre, bunları akşamdan sonra değil de, ikindiden sonra okuyan aynı sevaplara kavuşur mu?

 Gayrı Müslim kanunlarına göre idare olunan bir yerde mecburi askerlikten kaçmak için sahte rapor almak caiz midir?

 Namazda cemaat otururken imama uyan kimse, tekbirden sonra sehven oturmak yerine secdeye gitse, daha sonra otursa, namazı iade etmeli midir?

 Osmanlı Devleti’ni duraklama, gerileme, çöküş gibi devirlere ayırmak doğru mudur?

 İstimnadan kaçınmak için ne yapmalıdır?

 Birinci Viyana Kuşatması niçin muvaffak olamadı?

 Âsaf ismini çocuğua vermekte mahzur var mıdır?

 Maarifin dağıttığı tableti arkadaşımdan satın almak istiyorum. Caiz midir?

 Namaz kıldıktan sonra seccadeyi katlamanın usulü nasıldır?

 Bazı kitaplarda 4 halifenin hilafet sırasını beyan eden hadisler geçiyor. Madem böyle bir hadis-i şerif var; Hazret-i Ömer niçin kendisinden sonra şu 6 kişiden birini halife yapın dedi. Niçin doğrudan Hazret-i Osman’ı göstermedi veya aynı şekilde Hazret-i Muaviye, Hazret-i Ali ile harb etti?

 Düzenli olarak adet gören bir kadın, seyahat için âdet geciktirici hap kullansa; fakat çamaşırımda artan miktarda siyah kan görse, ne lazım gelir?

 SGK’lı bir hasta, alması gereken ilacı evden çıkamadığı için getirtemese, başkasının adına yazıp bu alsa ve hastaya verse caiz midir?

 Karma tedrisat yapılan mektepte okumayıp, açık öğretimde okumak lazım mıdır?

 Bacak bacak üstüne atmakta mahzur var mıdır?

 Camide cemaatle namaz kıldıktan sonra cemaatle tesbihat yapmanın mahzuru var mıdır?

 İslam beldesindeki gayrı Müslimlerin Kur’an-ı Kerim ve diğer İslam kitaplarını satın almalarına izin verilir mi?

 Tıbbî tecrübelerde kobay hayvanları kullanmak caiz midir?

 Üzerinde İslam harfleriyle yazılar olan çikolata, bisküvi vs. ambalajlar oluyor. Bunları çöpe atmanın bir mahzuru olur mu?

 Sütbank sistemi diye bilinen inek kiralama yatırımı, caiz midir?

 Hadislerde geçen kibirli, borçlu cennete giremez sözünden maksat nedir?

 Selam aleyküm demek mahzurlu mudur?

 Cuma hutbesinde “Sultanın, hükûmet adamlarının adlarını söylemesi câiz değildir” sözünü nasıl anlamalıdır?

 Seferî olan birisi, mukim cemaate Cuma namazında imam olabilir mi?

 Peygamberimizin bi’setinden önceki Hristiyanlar, teslîse inansalar da mümin midir?

 Sultan II. Murad, tahtı oğluna bıraktıktan sonra, tekrar ordunun başına kumandan mı sultan olarak mı geçti?

 Cinsî temas sonrası, kadının fercinden kan gelse, bunun cinsi temas dolayısı ile bir zedelenme neticesi olduğuna zannı galib olsa, bu gelen kana hayz muamelesi yapılır mı?

 Hacca gitmeye gücü yeten, ama kontenjan sebebiyle kuraya giremeyen Müslüman ne yapmalıdır?

 Allah mekandan münezzehtir. Fakat selef âlimlerinin bazı sözlerinde Allah’ın arşın üstünde olduğuna dair ifadeler oluyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 Okuduklarını aklında tutabilmek için ne yapmalıdır?

 Mimarın, alkollü bir lokanta içeride belli yerleri tadilat yapması caiz olur mu?

 Peygamber efendimizin Arabi lisanından başka bir lisanda söylemiş olduğu hadis-i şerif var mıdır?

 Bu gün dinlediğimiz mehter marşlarının çoğu ittihatçılar tarafından ortaya çıkarılmıştır deniyor bu doğrumu? Orjinal kalan mehter marşı var mıdır?

 Para nezrim var. Bir fakire bunu sadece vermek ile nezir borcumdan kurtulur muyum yoksa mutlaka kabul ettim demesi gerekiyor mu?

 Adetleri ve cinsleri farklı olan iki malı birbiriyle değiştirmek suretiyle yapılan satış nasıl sahih olur? Mesela 5 tane kurşun kalem ile 1 top kâğıt değiştirilmek istense satış sahih olur mu?

 Herhangi bir ücretli dersi, yine herhangi bir ücretli ders ile takas etmek, faize girer mi?

 Hazret-i Ali, Hz. Ebubekir e ne zaman biat etti? Hazret-i Fâtıma’nın vefatına kadar biat etmediği doğru mudur?

 Kerahet vaktinde kılınan namazların iade edilmesinin hükmü nedir?

 Duhan suresi 3. âyetinde İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin, derken Berat gecesi mi, Kadir gecesi mi kastediliyor?

 Âlimlere, tarikat ve tasavvuf önderlerine hürmet nasıl olmalıdır? El etek öpmek var mıdır?

 Berat isminin çocuğa isim olarak konulması caiz midir?

 Normalde gıybet olacak bir şeyi, yanımızda biri yokken kendi kendine tekrar etmek gıybet olur mu?

 Namazda başa takılan takkenin herhangi bir tarifi var mıdır? Bir kimse kış günlerinde beresini takke niyeti ile namazda kullanabilir mi?

 İslâm beldesinde yaşayan gayrı Müslimlerin kendi dinlerinin propagandasını yapmasına izin verilmiş midir?

 Hazret-i Âdem’den beri tek hak din İslam olduğuna göre, semavi dinler tabiri doğru mudur?

 Cessas, Fusul adlı eserinde recmi inkar edenin küfre değil, bidate nisbet edileceğini beyan ediyor. Zira bu meyanda gelen rivayetler her ne kadar mütevatir olsa da, namaz oruç gibi herkesin zarureten bildiği hususlar değildir diyor. 52 sahabenin naklettiği recm hususunu inkar hakkında net hüküm nedir?

 Hanefî mezhebine göre sünnet-i müekkede, vâcib mi demektir?

 İmama 2. rek’atte yetişen biri, imam 2. rek’atte oturunca, cemaati 4. rek’atte zannetse ve ettehiyyatüyü okuduktan sonra kelime-i şehadeti tekrarlasa, sonra imam 3. rek’ate kalksa, namaz sonunda sehiv secdesi yapması icab eder mi?

 Bulunduğum meclislerde din aleyhinde konuşanlarla münakaşa ediyorum. Nasıl hareket etmelidir?

 Timur, Orta Asya'yı İslâmlaştıran en tesirli şahsiyet sözü doğru mudur?

 Sultan II. Abdülhamid in Osmanlıcı mı, yoksa İslamcı mıdır?

 Niyazi Mısrî’nin Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in Resul olduğunu iddia etmesi ve bundan dolayı mesela İsmail Maşuki gibi cezalandırılmamasını nasıl anlamak lazımdır?

 Peygamberimizin teşri' vazifesini tamamıyla inkâr etmek küfr müdür?

 İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre Hz Mehdi 2500 yıllardan sonra mı gelecektir?

 Sahte peygamberlerden istidraç vaki olur mu?

 Babanzade Ahmed Naim Bey'in Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercemesini, Tek Parti hükümetinin hazırlattığı doğru mudur?

 Kendilerinin hem Mehdi, hem Resul olduğunu iddia edenler ve bunlara inananlar mürted midir?

 Okuma sürati nasıl inkişaf ettirilebilir?

 Biriyle biraz samimi olayım diyorum; yüz göz olup,  bir müddet sonra sözlerimi ciddiye almaz oluyor; muhabbet etmeyince de kendimi yalnız hissediyorum. Samimiyetin ölçüsü ne olmalıdır?

 Vehhabî imamın arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz ise Kâbe'de ve Mescid-i Nebî’de ne yapmak lâzımdır?

 İltizâm-ı küfr, küfr olduğuna göre, İslâmiyete zararı dokunan, İslâmiyetle harb eden şahsiyetleri seven küfre düşer mi?

 Selman-ı Fârisî’nin Fâtiha suresinin tefsirini yazdığını okudum. Bu tefsir günümüze intikal etmiş midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>