Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Hazret-i Ömer zamanında mümtaz eyâletlerden biri olan Tağlib nerededir?

 Osmanlı Devleti’nde anayasa yoktu sözü düşmanca bir değerlendirme midir?

 Okulumuzda kahve alınca bir kâğıt kazınıyor ve hediye çıkma şansı oluyor. Bana da bir arkadaşım kahve ısmarladı. Ben de bir kâğıt kazıdım. Oradan bir hediye çıktı. Caiz midir?

 Türk tarihinde heyet adında gizli bir teşkilat olduğu, nesilden nesile intikal eden bir faaliyet gösterdikleri, birbirine geçmiş üç hilalli sembol kullandıkları, tarihî hâdiselere müdahale ettikleri, Alpaslan, Osman Gazi, Sultan Fatih, Sultan Abdülhamid, Enver Paşa, Mustafa Kemal vs gibi tarihî şahsiyetlere vazife verdikleri doğru mudur?

 Meleklere vahy gelir mi?

 Bırakın da ecelimle öleyim demek küfür olur mu?

 Halil İnalcık’ın Şair ve Patron kitabında sarayda mahbub tabiri geçiyor. Bunlar kimlerdir?

 Akıl ile zekânın arasındaki fark nedir?

 Âlem-i misal hakkında bilgi verir misiniz?

 Uykuda ruh bedenden ayrılır mı?

 Hüddam nedir?

 Osmanlı padişahlarının gömleklerinde tılsımlar var, bunlar hakkında bilgi verir misiniz?

 Cinlerle görüşmek caiz midir?

 İslâm hukukuna göre, Pakistan’da olduğu gibi devlet evlenme için yaş sınırı koymaya salahiyetli midir?

 İskilipli Atıf Hoca’nın İttihatçılarla münasebeti var mıydı?

 Bir katılım bankası kredi kartı ile ödeme yapmadan önce taksit sayısını tayin ediyor ve taksite göre kâr alıyor. Caiz midir?

 Şehname’de geçen Efrasiyab ile Alp Er Tonga aynı kişi midir?

 Şâfiî mezhebindeki birisi Hanefî’ye geçse, kılmadığı namazları kaza ederken vitr namazını nasıl kaza eder?

 Bir kadın saçını siyaha boyayabilir mi?

 Kurasız vip hacılık caiz midir?

 Osmanlı Mahkemeleri eserinizde şöyle bir ifade var: 1881 yılında memurlar için bir tekaüd sandığı kuruldu.  ...Memur maaşlarından yüzde beş miktarında yapılan kesintiler sandıkta toplanır; yüzde beş muamele faiziyle Osmanlı Bankası’na yatırılır.” Buradaki ‘muamele faizi’ nedir? 

 Büyük İskender Makedon mudur, Yunan mıdır?

 Babam, dedemle ortak bir ev satın aldı. Paranın çoğunluğu dedeme aitti. Evin tadilatını babam yaptı. Vergilerini ödedi. Evin tapusu dedemin üzerindedir. Babaannem ve dedeme babam bakıyor. Dedem ölürse, bu evin vaziyeti ne olur?

 Dini veya başka ilmi konuşmaların arkasına tesiri arttırmak için fon müziği koymak caiz midir?

 İbn-i Arabi’nin, Osmanlı padişahlarının isimlerini bilip kitabına yazdığı doğru mudur?

 Hüseyin Rahmi Gürpınar ittihatçı mıdır?

 Martin Lings muteber midir?

 Çok yaşlı birisi abdest alamazsa ne yapması lazım gelir?

 Bir üniversite talebesi Tarih-i Atâ’yı okumalı mıdır?

 Ulu Hakan kitabında geçen Flora Kordiyle Sultan Abdulhamid Hanın şehzadeliğinde gizlice evlendiği doğru mudur?

 “Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer peygamber olurdu” hadis-i şerifi, halifelerin üstünlük sırası nazara alınırsa nasıl değerlendirilebilir?

 Çocuğuna çift isim koyarken Can Alex gibi hem müslüman ismi hem yabancıların ismi yanyana koyulursa küfür olur mu?

 Yeni müslüman olmuş birinim adını değiştirmesi dinen şart mıdır?

 Boydan fotoğraf çekmek caiz mi?

 Kabir başında çok uzun süre durmak/dua okumak ölüyü rahatsız eder mi?

 Tıp fakültesi talebesi, ders çalışmak için hastanenin boş bir odasını kullansa, ışık yaktığı için kul hakkı geçer mi?

 Nazar değecek diye çocuğunu kapı dışarı çıkarmamak aşırılık değil mi?

 Vefat eden kişiyi mezara koyunca üzerine kaç tahta koymak gerekir?

 İslâmiyette uğursuzluk olmadığına göre, “Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgâr gönderdik” mealindeki Kamer suresinin 19. âyet-i kerimesini nasıl anlamalıyız?

 Talebelerin lisan şuurunun inkişafı için Türkçe muallimine neler tavsiye edersiniz?

 Yaşlı babamın kıraatinde bazı hatalar vardır. İkaz etmekten ictinab ediyorum. Ne yapmalıyım?

 Kızların bisiklete binmesi mahzurlu mudur?

 İşyerinde ateist bir arkadaşım var. Ona nasıl yaklaşabilirim?

 Yunan Harbi’nde Yunanlıların yenilmesi kralın ölümüyle mi alakalıdır?

 Propolis kullanmak caiz midir?

 Vitir namazının 3.rek’atında zammı sure okumamanın hükmü nedir?

 Gördüğümüz rüyalar gelecekten haber verir mi?

 Cinlerle irtibat olan birisi, cinler vasıtasıyla hastalıkları tedavi ettiğini iddia etse, mümkün müdür?

 Müteahhidin kat karşılığı inşaat yaparken riayet etmesi gereken hususlar nelerdir?

 Nuh Tufanı tüm dünyada olmuş ise ve tüm dünya nesilleri Hazret-i Nuh’un üç evladından türemiş ise, bugünki Latin Amerika milletleri, Avustralya yerlileri vesaire nereden gelmişlerdir?

 Arkasında namaz kıldığımız birinin sonradan mezhebsiz olduğunu öğrendiğimizde, kıldığımız namazları iade etmemiz gerekir mi?

 Eskiden musiki ile meşgul olurdum. Şimdi vazgeçtim. Çalgı aletlerini satmam caiz midir?

 60 günlük keffaret orucunu tuttuktan sonra, kazâları hemen arkasından tutmak lazım mıdır?

 Âfâkî konuşmak ne demektir?

 Otrar faciası olmasa Moğol istilası olmaz mıydı?

 İngiltere, Atatürk’e dizbağı nişanı vermiş midir?

 Bir hadis-i şerifte deccâlin şu an dünyada bir adada olduğu ve eshabdan birinin bunu gördüğü anlatılıyor. Fakat bir başka hadiste deccâl tarifine uyan bir çocuğun doğduğu, Hazret-i Peygamberin bu çocuğu görerek tedkik ettiği anlatılıyor. Deccâl dünyada bir adadaysa, peygamber niçin doğan çocuğa “bu deccâl midir” diye bakıyor?

 Hezarfen Ahmed Çelebi’nin Galata kulesinden uçarak Üsküdar’ inmesi üzerine, padişahın bu derece bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olabileceğini düşünüp Cezayir’e sürdüğü doğru mudur?

 İşyerinde telefonunu şarj etmek, sıcak su hazırlayıp çay/kahve içmek kul hakkı doğurur mu?

 Kur’an-ı kerim Allah’ın kâinatı 6 günde halk ettiğini söylüyor. Buradaki ‘gün’den ne anlamalıdır?

 Hukuk fakültesi tahsili, insana ne kazandırır?

 Namaza yeni başlayacak Hanefî, kılmadığı vitr namazları için bu namaza sünnet diyen âlimlerin ictihadına uysa olur mu?

 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde İstanbul’daki tılsımlardan bahsediyor. Bu gerçek midir?

 Ağrı’da bir lisede öğretmenlik yapan bir kimse, memleketi olan Trabzon’da evlense, zevcesi Ordulu olsa, Trabzon ve Ordu’da namazları nasıl kılar?

 Bir kimsenin malında gasp gibi başkasına ait mallar olsa, bu kimse ölse, vârislerinin ne yapması lâzımdır?

 Ateist bir adamla evli müslüman bir akrabam var. Bu kadına mürted olduğunu haber vermem lazım mıdır?

 Berika’da “Başkalarının günaha girmemeleri için, bir kimsenin mübahları terk etmesi iyi olur. Fakat sünnetleri, hatta müstehabları etmesi caiz olmaz. Mesela, gıybet yapmamaları için, misvak kullanmayı, sarık sarmayı, başı açık gezmeyi, merkebe binmeyi terk etmek iyi olmaz” diyor. Halbuki başka yerde de giyim kuşamda zamanın örfüne uyulması lazım geldiğini söylüyor. Bu ikisinin arası nasıl bulunur?

 Bilhassa yaşlılar, namaz kıldıktan sonra seccadeyi yerde bırakacaklarsa ucunu sol köşeden kıvırıp bırakıyorlar? Bir sebebi var mıdır?

 Domates, biber, patlıcan, lale ve tütün, fide olarak yetiştiriliyor. Muayyen olgunluğa geldikten sonra sökülüp satılıyor. Alan da bu fideleri toprağa dikip yetiştiriyor. Bu fidelerin öşrü verilir mi?

 Üç erkek kardeşiz. Babam bakkal dükkânını benim üstüme yaptı. Babam vefat ettiğinde nasıl bölüşülür?

 Kışın cemaati cuma namazında 2 kişi olan bir köydeki imamın Ebû Yusuf kavline göre cumayı bu 2 kişi ile kılması caiz olur mu?

 Bakara suresinin bir âyetinde “Nereye dönerseniz Allahü teâlanın vechi oradadır” sözü ile, namazda kıble şartı nasıl telif edilebilir?

 Yusuf suresinin bir âyetinde Yusuf aleyhisselâm “Ya rabbi sen olmasaydın ben o kadınlara meylederdim, cahillerden olurdum” diyor. Peygamberler günah işlemezler. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Farsça öğrenmek için ne tavsiye edersiniz?

 Büyük bazı tarihçilerin, Osmanlıların şanına uymayan ithamlarda bulunduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi nedir?

 Hamile eşiyle cinsî münasebet caiz midir?

 Tahiyyat okuyan kişi imamdan evvel selam verir ise namazı fâsid olur mu?

 Men dakka dukka (Vuran, vurulur) hadis-i şerif midir?

 Mâlikî mezhebinde, setr-i avrete kalçalar dâhil midir?

 Marketten alışveriş yaparken “filan numaraya SMS atarsanız, şu kadar bedava alışveriş yaparsınız” dediler. SMS mesajı için belli kotası olan kimse bu işe girişebilir mi?

 Dinde caiz olan bir şeyi yapmamak daha iyidir, sözünden ne anlamalıyız?

 Bir adam evinde gizli kamera yerleştirip ve orda kadının zina ettiğini görse ne olur?

 Osmanlı kadısı bir suça hüküm verip de cezanın infaz edilmemesi mümkün müdür?

 Çocuğu dinî terbiyenin de verildiği ana okulu ve kreşlere vermenin mahzuru var mıdır?

 Ailevî bazı problemler için aile danışmanına gitmemi tavsiye eder misiniz?

 Cin taifesi ile insanlar arasındaki evliliğin cereyanı hayal midir, yoksa hakikî mi? Bu münasebetten çocuk hangi cinsten doğuyor?

 Bir insan babasının memuriyeti gereği yaşadığı yerde doğsa, vatan-ı aslîsi neresidir?

 Sokak köpeklerinin Avrupa’da olduğu gibi uyutulması caiz olur mu?

 Peygambere söven bir kimse, tövbesi kabul olunmadan idam edilir. Ahkâm-ı İslâmiyenin tatbik edilmediği bir yerde böyle söyleyen bir kimse, tövbe etse, tövbesi kabul olur mu?

 İmam-hatib mektebine giden çocuğun içinde âyet-i kerime yazılı kitapları koyduğu çantayı belden aşağıda tutması caiz midir?

 Emekli olmak caiz midir? Caiz değilse alınan emekli maaşını ne yapmak lazım gelir?

 Yardım sandıklarında istediğiniz parayı borç verirken; %  0,015 nisbetinde teberru adıyla kesinti yapıyorlar. Bu muamele faize girer mi?

 Dudağımız hafif kanasa, buradaki kanı (necis olduğu için) yutmak haram olur mu?

 Hadis-i şerifte cünüb kimse bulunan odaya melek girmeyeceği geçiyor. Birkaç arkadaş bir odada bulunsa, birisi cünüb olsa, diğerlerinin hafaza melekleri o mekâna gelemezler mi?

 Doğuma giren bir kadın, ölürsem çocuğuma annem baksın, mehir param onun masrafları için harcansın diye vasiyet etse, sahih midir?

 Bir Hanefî’nin namazda iki secde arasında Rabbiğfir lî okuması namazı bozar mı?

 Köpek gezdirerek para kazanmak caiz mi?

 Lokantalarda masaya bırakılan ketçap gibi şeyleri almak caiz midir?

 İslâm savaş dinidir, barış dini değildir diyenlere nasıl cevap verilebilir?

 İlm-i sima nedir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>