Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Avusturya imparatoru Karl ve eşi Zita’nın 1918’de İstanbul ziyaretinde veliahd Vahideddin Efendi ile İmparatoriçe aynı arabaya bindirilmiş. Bu nasıl olabilir?

 Bir hadiste mealen, Peygamberimiz suya hurmayı ya da üzümü koyar; ondan 3 gün içer; 3 günden sonra onu dökerdi diyor. (Müslim, Eşribe,79-82) Biz hurmayı suya koyup onu blenderden geçirip süzüyoruz. Herhangi bir kaynatma muamelesi yapmadan iki ay kadar tatlılarda şeker yerine kullanıyoruz. Bu yaptığımız mahzurlu mudur?

 Peygamber Efendimizin fakir yaşayıp fakir öldüğüne göre, sonraki Müslüman hükümdar ve valilerden bazıları lüks bir hayat sürmüşlerdir. Bu bir tezat değil midir?

 İslamcılık, Siyasal İslam gibi tabirlerin uygun olmadığı, çünkü dini ideolojileştirmek olduğu söyleniyor ise de, lakin İslam, hayatın her sahasına müdahil bir din olarak zaten din olmasının yanında siyasi bir cihet de taşımıyor mu?

 Ümmetin yanlışta ittifak etmeyeceğiyle ilgili hadis-i şerifler var. Bunlar, bidatleri küfre varmayan Şia, İbadi, Mutezili gibi mezheplerin de doğru olduğunu göstermez mi?

 İslâmiyette haftanın günlerinin isimleri nelerdir?

 Uç beyliği ve uç beyi ne demektir?

 Kardeşinin ölüm haberini alarak fenalaşan kimse orucunu bozsa ne lazım gelir?

 İslâm memleketlerinde ifade hürriyetinin sınırı neydi?

 Almanya hükümeti, kriz sebebiyle talebelerin kredi almasına imkân hâsıl etti. Faizi, talebe değil de, hükümet ödüyor. İhtiyacı olanın alması caiz mi?

 Kadınlarda beyaz akıntı (vajinal sıvı) abdesti bozar mı?

 Yunan ordusu Bursa’yı işgal ettiği zaman, Venizelos’un oğlu yüzbaşı Sofokles’in Osman Gazi türbesine gidip, sandukayı tıklatarak ‘kalk da Bursa’yı kurtar’ dediği doğru mudur?

 Osmanlılarda homoseksüelliğin suç sayılmadığı, 1858 ceza kanununda böyle bir hüküm bulunmadığı doğru mudur?

 Hukuken mahcur/kısıtlı babama ait bir arsayı ailenin ortak kararı ile sattık. Bu paraya mahkeme tarafından el konulacaktır. Zekât verilecek mi?

 Zazalar kimdir?

 İstanbul işgal edildiğinde Mustafa Kemal Paşa, Pera Palas’ta General Allenby ile görüştü mü?

 Namazda sesli gülmek abdesti bozar mı?

 Zekât nisabını dolduran paramı, iş ortaklığı şeklinde bir yere yatırdım. Zekât vermem gerekir mi?

 Özel emeklilik fonu veya bireysel emeklilik hesabınızı, istediğiniz zaman iptal edebilir ve birken parayı 2-4 hafta içinde alabilirsiniz. Şu halde buradaki para zekât nisabına katılır mı?

 Çanakkale’de 57. Alay kumandanı olarak Hüseyin Avni Bey yazmışsınız. Mustafa Kemal Bey olmayacak mı?

 Astım spreyinde az mikdarda ilaç olsa, orucu bozar mı?

 Annesi seyyide olan çocuğun hükmü nedir?

 Bakarak inzal olan kimsenin tenasül uzvu çamaşıra temas etse istimna hükmüne girer mi?

 Bir meselede tarafların fetvanın hükmüne razı olmamasının hükmü nedir?

 Mızraklı İlmihalde abdestte elleri yıkamak sünnet yazdığına göre, oje neden abdeste manidir?

 14, 18, 22, 24 ayardan müteşekkil altınlardan zekât verirken hangi ayardan verilir?

 Kâğıt parası sadece gümüşte nisap miktarını geçen birinin zekât vermesi lazım gelir mi?

 Maliki mezhebinde, abdest alırken örgülü saçın üzerine mesh edilebilir mi?

 Bir İslam devletinin hükümdarı, gayrimüslim bir devletle yaptığı bir anlaşmayı veya barışı vs. bozabilir mi?

 Mevdûâtülulûm’da Kur’ân-ı kerîmdeki bilgileri sayarken, bunlardan bir kısmını kimseye bildirmemiştir; kendi isim ve sıfatlarını kendinden başka kimse bilemez diyor. Bunu Peygamberimize de mi bildirilmemiştir?

 Tarık Buğra, Osmancık kitabında Osmanlılardan müsbet bahsederken; Küçük Ağa kitabında ise İstanbul’a karşı Ankara’yı tutuyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin alınmaması Müslüman olduğu için midir?

 Avrupa Birliği'nin dağılması, global sermaye ve global güçlerin nüfuzunu daha fazla arttırmasına sebep olur mu?

 Niyetli oruç, aşırı migren ağrısı sebebiyle bozulabilir mi?

 Sultan I. Mustafa deli miydi?

 Sünnet namazlarında 4 rek’atte de zammı sure okunduğu için, sünnetler yerine kaza kılan bir kimse, sünnet gibi mi yoksa farz gibi mi kılacaktır?

 Süt Kardeşler filminde damat karısını talak-ı selâseyle boşayıp sonra da saf birine danışıklı hülle yaptırıp sonra tekrar evleniyor. Bu doğru mudur?

 Emoji dili, insanları daha sığ bir hale getirme projesi olabilir mi?

 Arapça bilmeyenlerin fıkıh kitaplarının Türkçe tercümelerini okuması ne kadar doğrudur?

 Harb esirleri köle olmak istemezlerse ne olur?

 Bir erkek hanımını veya cariyesini cimaya çağırsa, red etseler ne gerekir?

 Kur’an-ı kerim okurken secde ayetlerinde tilavet secdesi yaptıktan sonra tekrar euzu besmele ile mi devam edilir?

 Farzlar Kur’an-ı kerim ile sabit olduğu halde, mesela Şâfiî mezhebinde namazda fatihanın okunması farz iken, Hanefi’de vacip olması gibi farklı hükümlerin sebebi nedir?

 Kur’an-ı kerim okurken Lamelif durağında durmak kati olarak caiz değil midir?

 Ta’zir cezası tatbik edilen suçların, had cezası tatbik edilen suçlardan daha hafif olmasına dair bir kaide var mıdır? Bazı kimseler buradan hareketle "Şeriata göre tazir cezası had cezasını aşamaz. Cezayı daha da ağırlaştırmanın Kuran ve Sünnette delili yok" diyerek güya şeriatta açık bulduklarını, oysa had suçlarından daha ağır suçlar da olduğunu ve bunların cezası naslarla belirlenmediği için had sınırının aşılamayacağını iddia ediyorlar. Buna ne cevap verilmeli?

 Peygamber efendimizin kabrinin üstüne çıkmak edeben uygun değilse, bu kubbeler nasıl yapıldı?

 Zevcem mehr-i müeccelini yıllar evvel helal etmişti. Ayrıca 13 de altın hediye etmişti. Ben de hediye değil, borç olarak kabul edip o istemediği halde bir kâğıda hepsini yazdım ve bunları sana ödeyeceğim diye imzalayıp verdim. Bunu o nisap miktarına katacak mı? Ben nisaptan düşecek miyim?

 Evli ve evi olan kadın zekât alabilir mi?

 Gümüş artık eskisi kadar değerli olmadığından, nisap altına göre tayin ediliyorsa, bu, nisabın taabbüdî olmadığını göstermez mi?

 Osmanlılar Avusturya içlerine kadar sokulurken, kendisi için bir tehdit olmaya başlayan Rusya üzerine neden ciddi bir sefer yapmamıştır?

 Sultan Reşad, İttihatçıların cinayetlerine neden sessiz kalmıştır?

 Bir kimse yemin ifadesi kullanmadan ve “Allah rızası için” ya da “Adağım olsun” demeden “Şu günahı her işlediğimde sadaka vereceğim” derse o günahı işledikçe sadaka vermesi lazım olur mu? 

 Hayzı bitti sanıp Kur’an okuyan kişi hatim çıkarıyorsa hayzının bitmediğini anlarsa okuduklarını tekrar mı okuması lazım mıdır?

 İttihat ve Terakki’yi etraflıca anlatan bir kitap tavsiye edebilir misiniz?

 Eş’arîler determinizm (nedensellik) hakkında tabiat kanunlarının, mesela kalemi her attığımızda yere düşmesinin mecburi olmadığını söylüyorlar. Peki mecburiyet yoksa kalem nasıl yere düşüyor? Allah her seferinde kaleme  düş! emri mi veriyor?

 Bir fıkıh kitabında “Müşterînin, satın almak için vekili veya satın aldığı malı teslim almak için gönderdiği vekili, yani seni vekil ettim dediği kimse görünce, müşteri muhayyer olamaz. Fakat müşterinin, görmeden satın aldığı malı teslim almak için gönderdiği kimsenin görmesi ile müşterinin muhayyer olmak hakkı kaybolmaz.” ifadesinden ne anlamalıyız? İlk cümledeki vekil ile (malı kabzeden vekil) 2. cümledeki malı teslim almak için gönderilen kişi (haberci/resul olabilir mi) ayrı olduğundan mı  yoksa 1. cümlede müşteri malı görmüş, diğerinde görmemiş olduğundan mı muhayyerlik farklı çıkıyor?

 Peygamber Efendimiz zamanında Medine’de Hıristiyan var mıydı?

 Bir kimse, farklı şehirde bulunan bir hanımdan vekâlet alıp, iki erkek şahit huzurunda kendisine nikâhlayabilir mi?

 Bir mühtedi, vefat etmiş gayri müslim ebeveynlerine nasıl dua eder?

 Yatarken okunması tavsiye edilen Felak-Nas-İhlas surelerinin başında her biri için besmele çekmek gerekir mi?

 Vatandaş ile teb’a aynı şey midir?

 Yezidîlerin Yezid ile alakası var mıdır?

 Hazret-i Fâtıma’nın kabri nerededir?

 Bir kadın evlenirken veya evlendikten sonra; istediği her yere gitmesine kocasının izin vermesi, okumak isterse okumasına mani olmaması gibi şartlar şart koşabilir mi? 

 Bir hadis-i şerif vardır. Huzeyfe anlatıyor: Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam bana dedi ki: Ben sizden önce Havz'ın başına varacağım. Bazı kavimler için mücadele edeceğim ve fakat onları kurtarmayı başaramayacağım. Ben, 'Ya Rabbi! Onlar benim ashabım' diyeceğim. Fakat bana, 'Sen, onların senden sonra neler yaptıklarını bilmiyorsun' denilecek." Bu hadisi şerifi nasıl anlamalıyız? 

 Bir tüccar, bir komisyoncuyu, bir başka komisyoncuya gönderip, bir malı bulup almasını istese, o da alsa, sonraki sefere birinciyi atlayıp direkt ikinciyle iş yapabilir mi?

 Sanal marketler vardır. İhtiyacı olan mal, sanal rafta görülüp sanal sepete konur. Her mal ilave edişte toplam bedel görünür. Sonra sipariş verilir. Ödeme kredi kartıyla yapılır. Sıra siparişin hazırlanmasına gelince, x mal rafta olmadığı için sepetten çıkarır ve toplam bedelden düşer. Müşteri takip ederse bunu görebilir. Cem’an 100 liralık mal seçse, 85 liralık mal gelse ve banka kartından 85 lira çekilse caiz olur mu?

 Bir kimse kasabı arayıp, “şu kadar dana kuşbaşı, şu kadar kuzu kol, şu kadar tavuk but hazırla” deyip sipariş verse; bedelini teslim almadan öğrenip bankadan eft yapsa, sahih olur mu?

 Kitlesel fonlamaya dair bir sualim var. Bir fon altyapısı ile kâra dayalı bir karzı hasen sistemi kurmayı planlıyoruz. Mesela inşaat firması inşaatı bitirmek için para bulamıyor. Biz de ona bir platform üzerinden para sağlayacak bir sistem kuruyoruz. Arzu eden kişiler bu inşaat firmasının belli olan dairelerini alıyorlar. Başlangıçta bu dairenin yapabileceği prim ise belli. İlerde inşaat bitince daire satılıyor, kişilere de payının karşılığı tutar ödeniyor. Bizim bir kâr haddi nizamnamesi tanzim ederek projelere para yatıracak hissedarlara dair bir sistem kurmamız uygun olur mu? Bu mudârebe (emek-sermaye ortaklığı) mıdır?

 Mehr-i muaccel olarak 10 gram altın konuşulsa, hangi ayar verilir?

 Hamile bir kadın sadece hamile olduğu için yani rahatsızlanmadığı halde niyet ettiği orucunu gün içinde bozsa kefaret gerekir mi?

 1905’te İttihatçılar, Avrupalı devletlere Ermeni devletinin kurulması hususunda Sultan Abdülhamid’e baskı yapmalarını istemişler. Bununla tehcir arasında zıtlık yok mudur?

 Her hangi bir kitap okurken, bir arkadaşım, “Bu kitapta yazan her şey doğru olsa bile, yazarı habis olduğu için, okuyan zarar görür” sözünü söyledi. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bir fıkıh kitabında “Allahü teala bazı melekleri peygamber olarak seçmiştir” yazıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Birinin soylu olduğuna nasıl karar veriliyor? İlk soylu kimdi?

 Abdülhakim Arvasi hazretleri mezhep imamları gibi müctehid miydi?

 Tatarlar Türk müdür?

 Birkaç katlı işyerinin en üstündeki işyeri kiracısı, işyerinin düz olan çatısını hobi maksatlı kullanması caiz midir?

 Üzüm şırası yapıp konservelere  koyuyoruz ve bir sene boyunca onları içiyoruz. Acaba mesela 6 ay sonra içtiğimiz bu üzüm suları caiz midir?

 İslâm devleti zimmet anlaşmasını bir sebep yokken kendiliğinden bozabilir mi?

 Ashabımı kötülemeyin hadisini peygamber efendimiz kime hitaben söylemiştir? Zira yanında bulunanların hepsi zaten sahabe idi?

 Sultan Vahideddin, tahtını korumak için Ankara’daki Ali Şükrü Bey’in başı çektiği muhalefet ile temasa geçebilir miydi?

 Kazım Karabekir’in Anadolu’ya geçme teklifine karşı İsmet İnönü’nün çiftlik alıp bu işlerden uzak durma şeklinde cevap verdiğini biliyoruz. Ülke işgal altında iken böyle bir teklif garip değil mi? 

 İbnül-Cevzi’nin Sultan Melikşah’ı bir zaman Şia’ya meylettiği sözü doğru mudur?

 Zekât için gayrı müslim vekil tayin edilebilir mi?

 Sütçü İmam hadisesi doğru mudur?

 Sultan Abdülhamid, Sultan Aziz’in katlinden dolayı suçlu bulunup Taif’e sürülen Midhat Paşa’yı öldürtmüş olabilir mi?

 İki genç gizlice evlense, kız evinde kalsa, erkek nafaka verir mi?

 Dedem mübadelede Selanik taraflarından Celaliye’ye gelmiş. Bize Patriyot diyorlar. Bu ne manaya gelmektedir?

 Bir tarihçi kitabında Sultan İbrahim bahsinde, III. Murad gibi fazla kadına düşkün değildir diyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 Padişahın hususi serveti ölünce kime geçer?

 İşyerindeki temizlik personeli için yardım toplanıyor. Zekât olarak verebilir miyim?

 Zekât verme gününde zekâtını hesaplayıp vermese, sonra altın yükselse, hesaplama günündeki meblağı mı verecektir?

 Bazı tarihçiler Sultan Hamid zamanında çok mektep kurulduğunu, ama bunların muvaffak olmadığını, verilen tahsilin kifayetsiz bulunduğunu söylüyor. Maarif politikasının ani değişmesi sebebiyle sistemin oturmadığını, bilhassa liyakatsiz muallimlerin bulunduğunu söylüyor. Kazım Karabekir de hatıratında bu meseleye temas ediyor. Ne dersiniz?

 Medrese tahsili kadınlara da veriliyor muydu?

 Osmanlı vakıf sisteminin sürekliliği hakkında final projesi hazırlıyorum. Okuduğum kaynaklar, büyük şehirler dışında, zengin hamileri olmadığı için, vakıfların az olduğu ve taşra halkının vakıflardan büyük şehirlerdekiler kadar faydalanamadığı neticesine varmışlar. Bu doğru mudur?

 Salgın sebebiyle câmilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınamasa, Ramazanı Şerifte itikâf yapmak mümkün mü?

 Abdülhakîm Arvasi Efendinin, “İslam gizli ferdlerde kaldı” derken ne kast ediyor?

 Zekât market alışveriş kartı olarak verilebilir mi?

 Darülharbde ihtida eden biri, ebeveynlerinin kabirlerini ziyaret edebilir mi? Hayatta olanları ziyaret etmesi, hasta olanları yoklaması, cenazelerine katılması caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>