Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Robin Hood gerçekte var mıdır?

 Mızraklı ilmihalde “Büyük zâtların kabrini ziyâret için uzak memleketlere gitmemek, başka bir işi için gidilince ziyâret etmek iyi olur. Yalnız, Peygamberimizi ziyârete gitmek sevâbdır” yazıyor. Muhammed Ma’sûm hazretleri ise 3. cild 142. mektûbunda buyuruyor ki,  “İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin kabrini ziyâret niyeti ile Serhend şehrine gelmeniz çok iyi olur. Buradaki feyzlere ve bereketlere kavuşursunuz.” Bunu neşreden, İbni Âbidin’den naklen “Uzak kabirleri ziyaretin mendûb olduğu buradan anlaşılmaktadır. Halîlürrahmân, Seyyid Ahmed Bedevî gibi evliyâ bunun için ziyâret edilmektedir” diyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 İnsan dışa vurmadığı müddetçe zihninden geçenlerden mesul değil ise, küfr inanan nasıl kâfir oluyor?

 Kaplama meshte kulağın yanındaki favoriler de boydan boya dahil mi?

 Ruhu’l-Beyan tefsirinde “varılmak istenen maksat mübah ise yalan söylemek mübah; vacip ise vaciptir” sözünü söyleyerek, insanların Kur’an-ı kerimden uzaklaştığını gören bazı eskiler, surelerin faziletlerine dair hadis uydurduğu yazıyor. Ne dersiniz?

 Boşanan kadın evden hangi şartlarda çıkar?

 Namazda zammı sureleri Kur’an-ı kerimdeki sırasına göre okumanın hükmü nedir?

 Küfre sebep olan bir söze beğenmeden fakat isteyerek gülmenin hükmü nedir?

 Şu an cep telefonları, kredi kartına taksitle alınamıyor. Fakat bazı teknoloji marketlerinin anlaştığı bankalar var. Alıcı kısa mesajla bankadan kredi talep ediyor. Bankadan onay gelince siz istediğiniz telefonu aynı fiyata alıyorsunuz. Parasını bu bankaya taksitli ödüyorsunuz. Böylece teknoloji marketi farklı bir yolla taksit alternatifi sunmuş oluyor. Bunun dinen bir mahzuru var mıdır?

 Bu isme sahip olan sert olur, şu isme sahip olan mülayim olur tarzında rivayetler doğru mudur?

 Kur’an-ı kerim kursunda ders verilirken, tahtada ders anlatırken, talebelerin arasında gezinirken  ister istemez mushaflar, hocanın belinden aşağıda kalıyor. Bunun bir mahzuru var mıdır?

 Kanser hastasına doktor muafiyeti arttırmak adına anne sütü tavsiye etse, içmesi caiz olur mu?

 Sakal ne zamandan beri bir vecibedir?

 Geçmişte gayri meşru yaşantı için o zamanlar İslâmiyetle alâkamız yoktu demek hâli hazırdaki imana zarar verir mi?

 Verilen selâmı almamak, aksırıp Elhamdülillah diyene Yerhamükellah dememek kul hakkı olan günahlardan mıdır?

 Seferde, ikindi ile cem’ tehir ederek kılmak için öğleyi geciktirse, öğle vakti çıktıktan sonra, mukim olsa, önce öğle namazını kılarken 2 rek’at mi, 4 rek’at mi kılacaktır?

 Eskiden birini sevmiş olan bir erkek veya kadının, içinden bu sevgiyi atamadan biriyle evlenmesi doğru mudur?

 Hammer’in Osmanlı Tarihi okunabilir mi?

 Falih Rıfkı Atay Sykes Picot Antlaşmasıyla Çarlık Rusya’ya İstanbul’un vaad edildiğini ve Bolşevik inkılabı olmasaydı, İstanbul’un Ruslarca işgal edileceğini söylüyor. (Çankaya). Çarlık Rusya’sının yıkılmasının sebeplerinden birisinin de Çanakkale zaferi olduğuna göre, bu zaferin, İstanbul’un Ruslarca işgalinden bizi kurtardığını söyleyebilir miyiz?

 Atatürk’ün cenaze namazı kılındı mı?

 93 harbi kahramanlarından Ahmet Muhtar Paşa’nın, Abdülhamid Han’ın hal edilişinde bir payı var mıdır?

 Bir kumandan askere hangi hallerde yağma izni verir ve yağma nasıl cereyan eder?

 Bir savaş esiri cariye olarak saraya alınacağı zaman nasıl müslüman yapılıyor? Müslüman olmak istemezse ne yapılıyor?

 Azerîler umumiyetle hangi mezhebdendir?

 Yavuz Sultan Selim ile bir gayrımüslim hizmetçi hakkında bir anlatılan hadise sahih midir?

 Âdetliyken korunmak niyetiyle âyetülkürsî, felak ve nas okumak haram mıdır?

 Herkes doğru yolda olduğunu zan eder mealindeki ayette İslamiyet dışındakiler mi kastediliyor?

 Sultan Vahideddin, Mustafa Kemal’in hareket ordusu kumandanı olduğunu bildiği halde onu niçin en yakınına almıştır?

 Dindar işin ehli bir doktor hastasına tedavi maksatlı 3 ay boyunca günde 3 defa yarım çay bardağı şarap içmesi gerektiğini söylüyor. Hastanın bu tedaviye uyması caiz olur mu?

 Sultan Abdülhamid’i tahttan indirmek için Selanik’ten gelen hareket ordusunda Mustafa Kemal de var mıydı?

 Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti azası mıydı?

 Cebrailin Hazret-i Ali’ye verdiği söylenen suhuf ve urcuze hakkında bilgi verir misiniz?

 Hadis kitaplarında rivayet edilen şiirler var mıdır?

 Kanuni Sultan Süleyman’ın Korfu kuşatması esnasında, bir top güllesiyle 4 askerin şehid olduğunu gördüğünde, bir mücahid kuluma bin küffar kalesini değişmem deyip kuşatmayı kaldırdığını Mustafa Çelebi Tabakatül-Memâlik eserinde söylüyor. Fakat Viyana Muhasarasında ve diğer muharebelerde çok daha fazla şehid verildiği halde ve Hayreddin Paşa “2 hafta daha zorlasak kale feth olur” dediği halde, muhasaranın kaldırılma sebebi nedir?

 Kulaktaki akıntı abdesti bozar mı?

 Osmanoğullarının, kendilerine yapılanlara rağmen, cumhuriyeti kuranlar hakkındaki beyanları nasıl değerlendirilebilir?

 Hipopotam derisinden ceket giymek caiz midir?

 Kadınların yüzlerini örtmesi müctehid âlimlere göre en azından müstehab, hatta Hanbeli ve Şâfiîde vâcip görüşü de olduğuna göre, bir kimse kadınların yüzünü kapatması hükmünü beğenmese, müstehaplığını da inkâr etse küfre düşer mi?

 Muhammed Esed nasıl bir şahsiyettir?

 Emevî ve Abbasi halifeleri Sünni miydi?

 Selefi görüşteki kişiler ısrarla Allah Göktedir diyorlar. Hatta buna işaret eden âyet olduğunu söylüyorlar. Bazı hocalar ise bu böyle anlaşılmaz diyorlar. Bu konuda doğru olan hangisidir?

 Cemal Paşa, İtilaf devlerine sultan olma mukâbilinde Enver Paşa ve padişah aleyhinde hareket edeceğine dair bir antlaşma teklif etmiş midir?

 Nahl ve sair surelerde dağların depreme dayanıklı olduğunu anlatan âyetleri nasıl anlamalıdır? Zira jeologlar tersini iddia ediyor.

 Memurların devletten maaş alması caiz mi?

 Dekorasyon işi yapan birisi, müşteriden beşte bir nisbetinde kaparo alsa ve işe başlasa, ancak sonraki ödemeler yapılmayıp verilen sözlere uyulmasa, müşteri şimdi işi bozup verdiği kaporayı geri istese ne lazım gelir?

 Şükür ile hamd arasında ne fark vardır?

 Perşembe günleri neden ikindi ve yatsı ezanından önce selâ veriliyor?

 Hazret-i Nuh’un 950 sene yaşadığına dair olan âyetleri, İbn Arâbî’nin “buradaki yıldan kasd, belki ay yahud mevsim olabilir’ diye tevil ettiğini Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelam’da bildiriyor. Sümer takvimindeki bir sene de, bir aya tekabül eder. Böyle inanmak, câiz olur mu? Zira eski insanların bu denli uzun yaşamasını ilim imkânsız görüyor.

 Bacıyan-ı Rum teşkilatı, Osmanlı Devleti’nin kurulmasında faaliyette bulundu mu?

 Eski hak dinlerde helal olan bazı hususlar dinimizde haramdır veya tersidir. Bu hükümleri de beğenmek lazım mıdır veya mahzurlu mudur? 

 Allahü teala zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna göre ahirette nasıl görülecektir?

 Arı besleyerek balını alan bir kimse bunun zekâtını nasıl vermelidir?

 Sultan Abdülhamid’in hükümeti ve sadrazamı sembolik bir şekle dönüştürüp, nâzırlıklarda ve sadaret makamında sık sık değişiklik yaparak kimseye güvenmediği doğru mudur?

 Bir erkek zevcesiyle münakaşa ederken bitti derse, talâk sayılır mı?

 Padişahdan dul kalan hanımların çocuğu varsa başka birisiyle evlenmesi yasak ise, Sultan Abdülmecid’in zevcesi Bezmi Hanım neden bu kâideyi bozmuştur?

 Abdesti sıkışık biri ikindinin kerahat vaktinin girmesine az zaman olduğunu görse, bu abdestle kerahat vakti girmeden ikindiyi mi kılıp bitirmelidir; yoksa yeniden abdest alıp kerahat vaktinde mi kılmalıdır?

 Sultan Abdülhamid’in Mahmud Şevket Paşaya yazdığı söylenen bir dilekçe var. Gerçek midir?

 İslâm mehazlarında Zülkarneyn ile İskender birbirine mi karıştırılıyor veya aynı kişi midir?

 Roger Garaudy hakkında ne dersiniz?

 Köy enstitülerinin açılma sebebi, maksadı nedir?

 Mâlikî mezhebindeki bir hanımın hayz âdeti 9 gün, temizlik âdeti 21 gün. 1 gün kan görse, 5 gün temiz olsa, 5 gün kan görse, aradaki temizlik günlerinde namazını kılar ve cima caiz olur. Toplamda 11 gün değil 6 gün hayz görmüş sayılır doğru mudur hocam?

 Uluslararası hukuk teorisinin adını ius gentium’a kadar götürebiliyoruz. Sonrasında ius inter gentium, droit international, völkerrecht ve international law şeklinde isimlendirilmiş. Bizde ise beynelmilel münasebetler şeklinde bir isimlendirme varken, sonraları, tercümeler de dahil hep hukuk-ı düvel denmiş. Ancak beynelmilel hukuk terimine rastlamadım. Bu bir yanlışlık mıdır, yoksa başka bir sebebi var mıdır? Osmanlılarda devlet- millet ayrımı gözetilerek bir terminoloji geliştirilmiş midir?

 Şeyh Edebâli’nin vasiyeti sahih midir?

 Bir kimse bir yere dayanarak uyusa, bu şey çekildiğinde düşerse abdesti bozulur mu?

 Sivilce sıkılırsa abdest bozulur mu?

 Banka bir kart veriyor. Bununla peşin fiyata aldığınız malı taksitle ödemek istiyorsanız, banka bunu peşin alıp size taksitle satıyor. Bu muamele caiz midir?

 Veresiye borcunun vadesi gelip bu borcu ödeyemeyen, aldığı malı da satıp parasını harcamış ise, alacaklının ne yapması lazım gelir?

 Çocuk sahibi olamayan hanımını boşamak mübah mıdır?

 Tarlamı 2 seneliğine kiraya verdim. Sene sonunda ücret ödenmediği için, akdi feshettim ve alacağımı istedim. Karşı taraf ise iflas etmiş. Mahkemeye müracaat ederek benden akdi feshettiğim için tazminat istiyorlar. Ne dersiniz?

 Osmanlı Devleti’nde alkol, sigara gibi kalemlerden vergi alınıyor muydu?

 Değerli taşları normal fiyatından 4-5 kat daha yüksek satmanın dinimizdeki yeri nedir?

 Sabah namazının sünnetini/farzını kılarken, son tehiyyatta oturup okusa, selâm vereceği yerde ayağa kalksa, bunu hemen farkedip otursa ne yapmak lazım olur?

 Yemin kefareti gibi borçları olan, parasını döviz, kâr payı vs yollarla değerlendirse, sonra gelen kârı fakire verse olur mu?

 Vânî Muhammed Efendi selefi itikadlı mıdır?

 Kitap ile başka bir eşyayı, mesela hırka, çanat gibi şeyleri takas etmek faiz olur mu?

 Büyüden korunmak için dua okumak yeterli midir?

 Bir iş kurma maksadıyla yıllar önce bir internet ismini adıma tescil ettirdim. Ecnebi bir dans grubu bunu satın almak istiyor. Satmak caiz midir?

 Hacda saçımın dörtte birini kestiğimden emin değilim. Bundan azına cevaz veren Ebu Yusuf’a uyabilir miyim?

 Batum’un Bolşevik Ruslara verilmesi, Sultan Hamid’in Kıbrıs’ı desteğini almak için İngilizlere vermesine benzemiyor mu?

 Hanımlar desenli, topuklu ayakkabı giyebilir mi?

 Kadınlar ipek ve çiçekli renkli eşarp takabilir mi?

 Ağıza alınan plastik tadını bıraksa orucu bozar mı?

 Hipnoz ile tedavi caiz midir?

 Osmanlılarda vergi vermemenin, kaçırmanın cezası nedir?

 Abdesti sıkışık iken namaz kılan ne yapar?

 İmam Şafii hazretlerinin, bir belde eğer bir kez dârülislâm olmuşsa, orası sonradan kâfirlerin hâkimiyetine girse bile dârülharb olmaz sözü hakkında ne dersiniz?

 Babürlü hükümdarları Ehli Sünnet midir?

 Bir kişi gusül almadan evvel dişlerini iki defa fırçalasa gusül abdesti aldıktan belli bir müddet sonra ağzında çok küçük bir yemek kırıntısının dişlerinde kaldığını fark etse bu kişinin gusül abdesti sahih midir?

 Defli zikir yapmak caiz midir?

 Kaza namazlarını tamamlamış bir kimse tertip sahibi sayılır mı?

 “Allah  madem o kadar büyük, neden bir kadının saçının teline takıyor” diyen birine ne cevap verilir?

 Tahsin Paşanın Hatıraları doğru ve güvenilir bir kaynak mıdır?

 Suç işleyen kimsenin avukatı, suçlu olduğunu bildiği halde müdafaa edebilir mi?

 Bir kimse suç işlese, ama delil olmasa, kanun bu hakkı verdiği için mahkemede inkâr etmesi caiz midir?

 Gazete kuponuyla kitap vs almak caiz midir?

 Bu zamanda hanımların hacca gitmesi caiz midir?

 Yurt dışında ölmüş bir Müslüman için gıyabi cenaze namazı kılmak caiz midir?

 Özür sahibi, bayram namazında ne zaman abdest alır?

 Sünnete uygun sakal bırakınca dua okutmak lazım mıdır?

 Ölüm hastası olan biri, kardeşlerinin cenazesine gelmemesini vasiyet etse ne lazım gelir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>