Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 İki erkek ve bir kız kardeş miras taksim ederken, kız kardeş “ailem benim için masraf etmedi, ben de erkek kardeşlerim gibi hisse isterim diyebilir mi?

 Temizlik yapıldığı halde evde çok saç kılı dökülse, mahzuru olur mu?

 Deniz suyu tuzlu olduğuna göre, suyun da koku, tad ve renk gibi üç vasfının bozulmuş olmaması lazım geldiğine göre, denize girince gusül nasıl alınmış oluyor?

 Yakından tanıdığım kişilerin genç çocuklarını ifsad eden Hristiyanlaştırma çabaları için, en azından karşı karşıya kaldığımızda cevap verebileceğimiz konular hakkında tavsiye edebileceğiniz kitap ve/veya yazar var mı?

 Vatan-ı aslîden sefer mesafesi olmayan bir yere kalma niyeti ile giden biri, gittiği yerde karar değiştirip bir başka yere daha gitse ve bu bütün yolculuk sefer mesafesini aşsa bu niyet ile seferi olunur mu?

 Arapça’nın tekrarsız kelime sayısının 12 milyondan fazla olduğu söyleniyor. Halbuki Arapça’nın en zengin lügatlerinde, mesela Kamusü’l-Muhit’te 60.000 civarında kelime bulunmaktadır. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bazı kimseler maddi sıkıntılarını anlattıklarında kullandıkları “İmanım gevredi parasızlıktan” tabiri tehlikeli bir ifade midir?

 Namık Kemal, Sultan II.Abdülhamid’in düşmanı mıdır?

 Kâzım Karabekir, rejimin din politikalarına muhalif miydi?

 Son devir Osmanlı paşalarının üzerlerinde haç şeklinde madalyaların bulunması nasıl izah edilebilir?

 Nasreddin Hoca gerçek bir şahsiyet mi?

 Geçenlerde, İsmet Paşa’nın Şadiye Sultan’ın broşunu ülkeye girmelerine izin verme karşılığında aldığını; sonradan bu broşun İsmet Paşa’nın karısının üstünde görüldüğü söylendi. Bu hadise doğru mudur?

 Kiracı içinde otururken takılan sıfır kombi 2,5 yıl sonra kiracının kusuru olmaksızın bozulursa tamir masrafını kim öder?

 İsviçre’nin hep tarafsız kalıp işgal edilmemesinin sebebi nedir?

 Hangi memleketler ekseriyetle Şâfiî mezhebine mensuptur? 

 Atatürk, Kemal ismini niçin Kamal olarak değiştirmiştir? 

 Babası vefat eden birinin, gitmediği halde sırf maaş kesilmesin diye bir üniversiteye kaydolması caiz midir?

 Yanımızda çalışan bir kimsenin bizden aldığı parayı iş dışında haram yerlerde kullandığını öğrensek bundan mesul olur muyuz?

 Makedonya milli marşında Sandanski’nin de ismi geçiyor. Bu, meşhur komitacı Sandanski midir?

 Sultan II. Abdülhamid’in peçeyi yasaklaması dine uygun bir hareket midir?

 Bir ay kadar kaldığı vatan-ı ikametten, vatan-ı aslîye dönerken yolda namazları kısaltmak lâzım mıdır?

 Hazret-i Ömer’in Hazret-i Fâtıma’ya vurup çocuğunu düşürdüğü doğru mudur? 

 Ayrıldığım hanımın küçük kızımı mahkeme kararı olmasına rağmen göstermiyor. Bunun dindeki yeri nedir?

 Padişahların yemek yerken yanında kimse olmadığını söylemişsiniz. Ancak bir kitapta, hekimbaşıların yemek yerken dahi padişahların yanından ayrılmadığı yazıyor?

 Osman Gazi’nin kayınpederinin mensubu olduğu Vefâiyye tarikatinin Şiî olduğunu okudum. Ne dersiniz?

 Hanefî karı-koca, boşanma tehlikesine düşmemek için, talâk hususunda başka bir mezhebe uyacaklarına dair anlaşsa, kendi mezheplerinde nikâhı bozmayan, ancak bu mezhebde bozan bir hal ile karşılaşsa ne lazım gelir?

 Kız talebelere hususi matematik dersi vermek caiz midir?

 Ailecek yemek yerken farklı tabaklardan mı yoksa müşterek bir tabaktan mı yemelidir?

 Şehzâde Yusuf İzzeddin Efendi’nin İttihat ve Terakki’yi başta destekleyip, para yardımı yapıp sonra arasının bozulduğu doğru mudur?

 Arap harflerinde normal kelimeler siyak ve sibaktan anlaşılır ama, Tor ve Tur gibi imlası birbirine benzeyen hususi isimler nasıl tefrik edilir?

 Niçin Edirne’de hiç padişah kabri yoktur?

 Vesvese nedeniyle ilaç tedavisi alan birisi eş namzedine bunu söylemeli midir?

 Merhum Adnan Menderes’in bazı artist kadınlarla gayrı meşru münasebetler yaşadığı söyleniyor. Bunların aslı var mıdır?

 İlahi adalet nedir?

 Bir programda ramazan orucundan sonra en faziletli oruç aşure orucu demişsiniz. Halbuki bazı kitaplarda şaban orucudur diyor. Ne dersiniz?

 Bir kadın intihar edecek olursa, yine de mehre hak kazanır mı?

 Bir kadının vefat eden babasından kalan maaşı alabilmek için kocasıyla resmiyette boşanması caiz midir?

 Cünüp iken vücuttan kopan tüyleri, kılları yıkamak gerekir mi?

 Atatürk’ün “Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkûmdurlar” dediği doğru mudur?

 Mehter ve bando hüküm cihetiyle aynı mıdır?

 Bir hanım, kayınbiraderi ile aynı yerde oturup konuşabilir mi, yemek yiyebilir mi?

 Kanun-ı Esasi’ye göre meclisin padişahı azletme salahiyeti var mıdır?

 Evladına karşı haklarını yerine getirmeyen zâlim anne babaların da bedduaları kabul olur mu?

 Fetva sorup cevap aldığımızda kaynak söylenmediği için, suali soran kaynağını bilmek mecburiyetinde midir?

 Bir kimse nikâhını kıymak için birini vekil etse, bu vekil, sahibin izni olmadan başka birini vekil edebilir mi?

 10 hocaya fetva sorup 8’inden fetva alıp 2’sinden alamazsak çoğunluğa mı uymak gerekir?

 Kanun-ı Esasi’ye göre yargı salahiyetinin hükümdarda değil müstakil mahkemelerde olması İslâma mugayir değil midir?

 İnsan sebeplere yapışmadan veya kendi iradesi, tercihi dışında başına gelen şeyler onun için hayırlı mıdır? Bunda da vardır bir hayır denebilir mi? 

 Karısı hamile olan adam, doğuma 2 gün kala ölse, kadın 2 gün sonra çocuğu doğursa iddeti ne zaman biter?

 Boşanmış hamile kadın düşük yapsa, çocuğun şekli de bariz belli olmasa, iddet ne zaman biter?

 Buluğa ermiş fakat hiç hayız görmeyen kadın boşanacak olsa iddeti nasıldır?

 İngilizler Mısır’ı niçin işgal etti? Geri almak için bir şey yapılamadı mı?

 Sultan II. Abdülhamid 93 Harbine girilmesine mani olamaz mıydı?

 Kadına arkadan yaklaşılsa, inzal olunmasa gusül gerekir mi?

 Helal olan bir şey hakkında mecazen “şunu yapmak bana haram oldu” demek küfr olur mu?

 Hacivat ve Karagöz hakiki şahsiyetler midir?

 Dünyada gelgitlerin yaşandığı manevî mevsimlerin olduğu fikrine ne dersiniz?

 Bir kimse bir nafile ibadet yapsa, bir başkası da bugün yaptığını sorsa, o da söylese, sevabını kaybeder mi?

 Osmanlı ve Selçuklu devrinde Ehl-i sünnet dışındaki inançlara bakış açısı nasıldı?

 Sultan II. Abdülhamid devri için devlet kitaplarında bile istibdad kelimesinin geçmesini nasıl değerlendirmelidir?

 Mimar Sinan’a dair bir kitapta Âli’den alarak İstanbul’a yapılan bütün hayır eserlerinin tamamen bir gösteriş olduğunu, herkesin bu hususta yarıştığını, ama sevap kazanmak niyetiyle yapılmadığını yazdığını, o sıralarda Anadolu’da hizmete muhtaç câmisiz bakımsız yerlerle dolu olduğunu, insanların ihtiyaçları olduğunu, ama kimsenin alâkalanmadığı yazıyor. Bu mevzuda ne düşünüyorsunuz?

 Farzla haram, sünnetle mekruh veya vâcible mekruh çakışırsa ne yapmak gerekir?

 Mizanü’l-Kübrâ’da,  “Azimeti yapabilecek olanın, ruhsatla uğraşması, din ile oynamak olur” yazıyor. Bu ne demektir?

 İslâm hukukunda, Roma’daki gibi lex commissoria yasağı var mıdır?

 Bazı fıkıh kitaplarında da gusül, abdest ve namaz birbirinden ayrı ibadetler olduğu için, mesela guslü Şâfiîye göre alıp, namazı Hanefî’ye göre kılmanın telfik değil intikal olduğu yazıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bid’at sahibi ya da gayrimüslimden hediye almak vermek günah olur mu?

 Haremdeki cariyeler ve enderundaki devşirme içoğlanları ailelerini aramışlar mıdır?

 Bir kimse kalben iman etse, ama korkudan diliyle Müslüman olduğunu inkâr etse, küfr olur mu?

 Kızıma dinî terbiye verdim; fakat babası bu hususta farklı düşünüyor; dine uygun olmayan şekilde okuyup çalışmasını istiyor. Müşrikler kızlarını diri diri gömermiş; şimdi kendi elleriyle ateşe atıyorlar. Bundan ben mesul olur muyum?

 Bir kimse zifafa girmediği nikâhlısına, “Ben seni boşadım, helalim değilsin, karım değilsin, bitmiştir” dese, sonra pişman olsa, ne lâzım gelir?

 Bir kimse her namazdan sonra tesbih çekeceğim diye yemin etse, senelerce çoğunda çekmese ne lazım gelir?

 Trafik kazasında birinin çarpması neticesi bir kimse ölse, geride 1 erkek, 2 kız ve hanımı kalsa, sigorta ve tazminatı nasıl paylaşırlar?

 Bir kimse elfaz-ı küfür söylüyor ama açıktan inkâr etmiyorsa, Müslüman muristen miras alabilir mi?

 Matem tutmak dinimizde caiz değilken, Osmanlılarda vefat eden padişah ve şehzadeler için yas tutulduğu, siyahlar giyinildiği, hatta Şehzade Mehmed’in vefatında matemin 40 gün sürdükten sonra hilatler dağıtılarak matemden çıkıldığı söyleniyor? Bunu nasıl değerlendirmeliyiz?

 Kuva-yi İnzibatiye neden kuruldu? Madem Ankara hareketini tutuyordu, Sultan Vahideddin neden buna destek verdi?

 Sultan Reşad’a Mehmed ismini ekleyen İttihatçılar mıydı?

 Zevce vefat edince, zevciyet kalktığına göre, Hazret-i Fatıma’yı zevcinin yıkamasını nasıl anlamalıdır?

 Sultan Fatih, İstanbul’u aldığında Hector’un öcünü aldık diye bir söz kullanmış mıdır?

 Beyaz ırk, sarı ırk, âri ırk vs. gibi şeylerin Avrupalılar tarafından kendilerini üstün göstermek için uydurulduğu doğru mu?

 Velime, zifaftan sonra mı, önce mi verilir?

 İstediğimiz bir şey hâsıl olunca, adağı yerine getirmeyip yemin kefareti vermek kâfi midir?

 Yemin kefareti için eve misafir davet edilip yedirilip içirilse makbul olur mu?

 Yemininin bozulup bozulmadığı hususunda şüphede olan biri ne yapmalıdır ?

 Sigara içmemeye yemin eden, içip, tekrar yemin edip tekrar içse, kaç keffaret lazımdır?

 Günümüz hutbelerinde 4 halifenin ismini zikredenler var, zikretmeyenler var. Bunun gereği var mı?

 Varvari Ali Paşa neden isyan etti?

 Hukuk-ı Aile Kararnamesi 27. maddesinde geçen “Bir asldan münşaib hatt-ı münkesir üzre karabet-i nesebiyye ve sıhriyye ashâbı beyninde izdivac memnudur. Şu kadar ki bu memnuiyyet yedinci dereceyi tecâvüz edemez. Ancak esbâb-ı zaruriyye mevcud olduğu halde dördüncü dereceden itibaren hâkimden mezuniyyet istihsal edilebilir. Derecât-ı mezkûre karabet-i nesebiyye ve sıhriyyede hâtıb ve mahtûbe ile asl-ı müşterekleri beynindeki batnların adediyle taayyün eder. Ve karabet-i sıhriyyenin derecesini ta’yinde hâtıb ile mahtûbe şahs-ı vâhid itibar olunur.” Bu maddeyi anlayamadım?

 Sultan Abdülhamid’in, Taftazani’nin Şerhü’l-Akaid adlı eserinde “İmamet Kureyştendir” cümlesini çıkartarak yeniden bastırdığı doğru mu? 

 Ziya Şakir''in kitaplarını sahihlik bakımından tavsiye ediyor musunuz? 

 Çocuğu olmayan bir kadın ilaçla sütünün gelmesini sağlayıp bir çocuğu emzirse o çocuğun sütannesi olur mu?

 Bir cevabınızda “Evi olmayan kredi ile ev alabilir” ifadesine rastladım. Bunun delilini söyler misiniz?

 Sultan Fatih’in Fahreddin-i Acemi’nin fetvasıyla Hurufîler’i yaktırdığı doğru mu? 

 Sultan IV. Murad 8 Ağustos 1635’de Revan’ı feth etti; İran’ın barış istemesi üzerine Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı. Kılıç ile fethedilen Revan’ın, bu antlaşmayla İran’a bırakılması nedendir?

 Siyam ikizleri evlenebilir mi? Bunların namazı orucu nasıl olur?

 Kanunî’nin Şehzade Mustafa’nın cenaze namazını kendisi kıldırırken çok fazla ağladığı için abdest tazelediği doğru mudur?

 İnnallahe ve melaiketehu yusallîne… diye başlayan âyet-i kerimeden, Allah’ın da salavat okuduğu manası çıkıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bir kimsenin emekli maaşını torunlarının birine vermesi caiz midir?

 Erkeklere mahsus işler hanımların yapması caiz değil deniyor. Bunlar nelerdir?

 Tabii saç rengi siyah olan siyaha boyatabilir mi?

 İnsan saçı kullanılan ve zamk ile başa yapıştırılan protez saç kullanmak uygun mudur?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>