Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 İlim öğrenmek ve ölene kadar ilim taleb etmek farz olduğuna göre, dinî ilimler ile birlikte tarih, coğrafya, lisan  gibi ilimleri de öğrenmek farz mıdır?

 İntiharın hükmü nedir? İntihar eden ebediyen cehennemde mi kalır?

 Sarayda müneccimbaşı vazifesinde bir kişinin olduğu ve bir iş yapılacağı zaman müneccimbaşından hayırlı saatin tespiti sorulduğu doğru mudur?

 Kuran-ı kerimden veya hadis-i şeriflerden aklına göre hüküm çıkarmak ne demektir?

 İstiğfar, kelime-i tevhid gibi tesbihleri zikrederken kendimiz duyacak kadar ses ile mi yoksa kalp ile mi yapmak lazımdır?

 Farzın öncesinde veya sonrasındaki nafile veya kaza namazlarını kıldıktan sonra allahümme entesselâm.. denir mi?

 Eshab-ı kiram mucize görerek imanda yakine ulaşmışlar. Şu andaki Müslümanlar mucize görmediği için imanda yakini nasıl artabilir?

 Nikâhın mescidde kıyılması uygun mudur?

 Sultan II. Abdülhamid zamanında Kanun-ı Esasî hazırlanırken, istifade için Avrupa anayasalarının tercüme ettirmesinin sebebi nedir?

 Batılı kaynakların 1371 tarihli Çirmen Savaşı’ndan bahsettikleri halde bundan 7 sene evvelki Sırp Sındığı Savaşı’ndan hiç bahsetmemesi, bu yüzden böyle bir savaşın gerçekleştiğinin şüpheli olduğu doğru mudur?

 Bel fıtığı ameliyatı sebebiyle rükû, secde, ka’de ve teşehhüd yapamayan namazı nasıl kılar?

 Bir hocamız 18. Asırda Portekiz’in süper güç ve dünya limanlarında tek söz sahibi olduğunu; Umman’dan kalkan geminin Singapur’a Portekizlilerden ruhsat almadan gidemeyeceğini söyledi. Doğru mudur?

 Kur’an-ı kerimi öğrenmek ve anlamak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

 “Murad” ve “Yıldız” gibi kelimelerinin neşriyatta kullanılmasını Sansür Heyeti veya Sultan Abdülhamid gerçekten men etti mi?

 Annem ile kayınbiraderim aynı kadından süt içmişler. Kayınbiraderim benim süt dayım olur mu?

 Nişanlım hemşiredir. Başı kapalı olmakla beraber, devlet dairelerinde kanunî ve sair sebeplerle tam tesettüre riayet edilemiyor. Nişanlımın kazancının hükmü nedir?

 Feridüddin Attâr’ın Tezkiretü’l-Evliya isimli eserinde “Üstadına, Allah’tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz” cümlesini nasıl anlamamız gerekir?

 Bir satışta mebi ve semenin ikisi de deyn olursa bey sahih olmaz. Veresiye vermediğimiz bazı müşteriler, biz parayı elimizde olunca harcıyoruz; şu 900 liralık mamulü bana ayır; her ay ben sana 300 lira getireyim; ödemem bitince malı senden alayım. Bu muamele caiz midir?

 İçinde etil ispirto olan çikolata yemek caiz midir?

 Ahmed Celaleddin Paşa nasıl birisidir?

 Saç ekimi kliniğinde çalışmak uygun mudur?

 AVM’lerde şeker standı olanların Ramazan ayında satış yapması helal midir?

 Bir kimse hanımından ayrılsa, çocukları olmasa, kadının maaşı olsa, erkek bu kadına ne kadar nafaka verir?

 Bir kimse, zifafa girmediği ama halvet olduğu zevcesine talâk verse, bundan dönebilir mi?

 İslâm hukukunda bir belde Müslümanlar tarafından fethedilse ve o şehirdeki sıradan sivil gayrımüslimler Müslümanlara karşı savaşmadıysa köleleştirilebilir mi?

 İstanbul’un fethinde, Sultan Fatih’in gemileri karadan yürüttüğü iddiasının doğru olmadığını, bir gecede bunun mümkün olamayacağını söyleyen tarihçiler var. Ne dersiniz?

 Harbde hükümdarlar da savaşır mıydı?

 Papyon takmak caiz midir?

 Depremlerin günah ve zulmün arttığı zamanlarda meydana gelebileceği din kaynaklarında geçiyor. Halbuki ilmî olarak depremler fay hatlarıyla alakalıdır. Bunu nasıl telif ederiz?

 Terminallerde, otobüslerin mola yerlerinde gıda maddelerini yüksek fiyata satmak caiz midir?

 Nizamülmülk’ün Siyasetname kitabında “Bütün dünyada iyiyi ve doğruyu gösteren iki mezhep vardır. Biri Hanefî, diğeri Şâfiî mezhebidir. Bunların dışında kalanlar bid’at ve şüphelidirler” ifadeleri geçiyor. Mâlikî ve Hanbelî’yi niçin eklememiş?

 Osmanlılarda, Takvim-i Vekâyi’den evvel halkın cereyan eden hadiselerden habersiz olduğu ve cahil kaldığı doğru mudur?

 Şer’î hukuka göre, bir köle ya da cariye efendisinin evinde iş yapmak istemiyorum deme hakkı var mıdır?

 Hiçbir adak yapmadan sadece belaların defi ve sıkıntıların halli için kurban kesilir mi?

 Evliyanın ilmi kesbî midir; vehbî olarak da ilim elde etmesi mümkün müdür?

 Üniversitede mitoloji dersi alanlara, bu dersteki şu tanrısı, bu tanrısı gibi uygunsuz ifadeler hususunda nasıl davranmasını tavsiye edersiniz?

 Namaz içinde bir kimse avret mahallini yukardan baktığında görse, namaz bozulur mu?

 Hoca derste yasak demesine rağmen, bir talebe derste anlatılanların tahtadan fotoğrafını çekip veya kaydını alıp, bunlara daha sonra çalışıp, imtihanda diğerlerini geçse, sıralamaya girene verilecek maddi mükâfatı kazansa kul hakkı geçer mi?

 Kuyumcuya bir müşteri gelse, 3000 lira bıraksa, bir Reşat altını, bir de yarım altın istese, para sizde dursun, altın düştüğünde alırsınız dese, caiz midir?

 Osmanlı’da günlük yaşantı, sosyal hayat, dini hayat, ticaret ve hayır müesseseleri hakkında derli toplu malumat veren kaynaklar var mıdır?

 61 gün kefaretinde para olarak vermek için zengin olmak şart mıdır?

 İnan şirketi kurulurken verilen sermaye dışında ortak olmak için ödenen dükkân parası (hava parası) akdi fâsid eder mi?

 Bir oğlumuz dünyaya gelecek. İsmini Muhammed Baybars koymayı düşünüyoruz. Uygun mudur?

 Batı cephesindeki muntazam ordu padişah tarafından mı teşkil edildi? İsmet İnönü mü kurdu?

 “Hristiyan ol senle birlikte dünyayı idare edelim” diyen Papa’ya; Fatih Sultan Mehmed’in “Sünnet ol, seni şeyhülislam yapayım” dediği doğru mudur?

 Eşim vefat etti; bir çocuğum var. Çalışmam caiz olur mu?

 Padişah türbelerine girerken nasıl selam verilir?

 İslam Hukuku’nda büyü yaptıranlar cezalandırılır mıydı?  

 Bir kitapta Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinin ipek ve altın işlemeli olduğu yazıyor. Bu tarz kıyafetleri erkeklerin giymesi uygun mu?

 İlahiyat ikinci sınıftayım. Fakülteyi bitirince ne yapmamı tavsiye edersiniz?

 Evcil köpek gezdirerek para kazanmak caiz mi?

 Maliki mezhebine geçmek istiyorum. Bu mezhebe göre yazılmış Türkçe bir ilmihal tavsiye der misiniz?

 Fransız ve Bolşevik ihtilallerinden sonra hanedanların akıbetleri ne oldu?

 Hüsn-i hat ile uğraşan biri, çalışma yaptığı kâğıtları yırtıp çöpe atsa caiz midir?

 Mezara bitki olarak ne dikilmesi makbul olur?

 Molodi Savaşında Ruslar mağlup olsaydı ne olurdu?

 Evliya menkıbeleri okumanın ne gibi faydası vardır?

 Zülüflü İsmail Paşa’nın, Sultan Abdülmecid’in oğlu olduğu doğru mudur?

 Parasını haramdan kazandığını bildiğimiz biri zekât verse bu zekât haram olur mu? 

 Selman-ı Fârisî hazretleri ile Cafer-i Sadık hazretleri aynı devirde yaşamadıkları halde neden Nakşi silsilelerde böyle gözükmektedir?

 10.30 liralık kargo bedelini öderken 50 lira verse, kuryenin üzerinde bozuk para olmasa, civardaki bir dükkândan bozdursa, 40 lirasını verip 10 lirasını alsa, helalleşseler, sonra da aklına kuryenin hakkını helal etmesi bir şeyi değiştirmediği gelse; kargo müessesesinin hakkına girmiş olur mu?

 Bir bâin talaktan sonra iddet bitince, adamın hemen dönmesi mi gerekir? Hemen dönmezse bir talâk daha mı vaki olur? Mesela iddet bitiminden 1 ay yahut 3 ay sonra dönse de olur mu? Beis var mı? 

 Çerkez Ethem hain miydi? 

 Tuvalete gidemeyen yatalak hastanın altını almak kimin görevidir?

 Kazaen ve diyaneten talak ne demektir?

 Osmanlı devrinde Anadolu’daki Rumlar ve Ermeniler hangi alfabeyi kullanıyordu?

 Hiç ihtiyacı olmadığı ve büyük bir ihtimalle de ileride duymayacağı için orta yaşlı birinin yabancı dil öğrenmeye kalkışması malayani sayılabilir mi?

 Latife Hanım’ın mensup olduğu Uşakizadeler Sabetaycı mıdır, Türk müdür?

 Şunu yazıp, suda eritip içmeli veya şunu yazıp yalayıp yutmalıdır gibi bildirilenler için hususi bir yazma usulü var mıdır?

 Tahsin Paşa hatıralarını neşrederken cumhuriyet ricali buna nasıl göz yummuştur?

 Sultan Hâmid mi, Hamîd mi?

 Hasta olan amcama erkek yeğeni olarak bakmam farz mıdır?

 23 Haziran’da zekât nisabına ulaştım. Hesabımı bundan sonra 1 Ekim’e göre yapmak; aradaki iki ayı da ödemek istiyorum. Caiz midir?

 Babürname’yi okuyunca, hayrete düştüm. Babür Şah, hem dindar, hem de ahlâksız biri gibi tasvir ediliyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Doyduktan sonra yemek yemek haram ise, doyduktan sonra yemek yiyecek kişinin besmele çekmesi caiz midir?

 "Namaza mani olan işte hayır yoktur" ne demektir?

 Konuşurken,  bu fakir, bu âciz, bendeniz gibi ifadeler kullanmak tevazu sahibi olmaktan mı ileri gelir?

 Cuma namazının Medine İslam Devleti'nin kuruluşunu temsil ettiğinden siyasi bir namaz olduğu doğru mudur?

 İçki içen kimsenin imanının çıktığı, ayılınca geri geldiği; dolayısıyla içki içen kimsenin o halde ölürse imansız gideceği doğru mudur?

 Babamın 10 yıl önce vefat etmesi üzerine miras kalan fındık bahçesini kardeşlerimle birlikte paylaştık. Kardeşlerim bana, fındığın toplanması, satılması, mahsul parasının tarafımca harcanması gibi her türlü hakkı verdiler. İlk 5 sene mahsulü topladım. Sonra kardeşlerim sırayla gelip toplamaya başladılar. Annem evvelden arayıp, “Bu sene filan kardeşin gelip toplayacak” diyor. Bu usul caiz midir?

 Kârı yarı yarıya kurulan bir şirkette, ortak ödeyeceği paranın bir kısmını ilerde satacağı daireden karşılayacağını taahhüd etse, ama evi satamasa, yıl sonunda kâr hesabı nasıl yapılacaktır?

 Sultan Reşad’a Mehmed ismini veren İttihatçılar mıydı?

 İttihatçıları iyi askerdi diye övmek dinen mahzurlu mudur?

 Mustafa Kemal Paşa’yı Anadolu’ya gönderen Sultan Vahideddin ise, Kuva-yi İnzibatiye niçin kuruldu?

 Bir erkek ölse, 1 erkek, 2 kız ve bir de zevcesi olsa, annesinin, babasının ve kardeşlerinin hakkı olur mu?

 Bir kimse elfaz-ı küfür söyleyip açıktan inkâr etmese, babası öldüğü zaman miras alabilir mi?

 Zekât döviz olarak verilebilir mi?

 Âdem aleyhisselam hangi cennetten kovuldu?

 Borç veren kimse altın hesabından 100 gr altın bozsa ve karşıdakine hesaptan lira olarak havale yapsa; günü geldiğinde yine 100 gr altın mukabili lira alırım dese, bu ziyadelik faiz olur mu?

 Abbasi Devleti’nin, ateistliği açık ve ortada olanlara ilişmediğini yazıyorsunuz. Bu ateizm propagandası yapmak mıdır? Yoksa ateist olduğunu açıkça söyleyebilmek midir? Bir de, mürted olanlar için de hüküm böyle mi idi?

 İlimleri aklî ve naklî ilimler diye ayırmak doğru mudur?

 Bir kız evlenirken mehir yerine hac veya umre taleb edebilir mi?

 Bir kimse pazartesi ve Perşembe oruç tutmak âdeti olsa, pazartesi aşure gününe denk gelse Salı tutması lazım mıdır?

 Paketle satılan gıdalarda alkol veya domuz olup olmadığını içindekilerden öğrenebiliyoruz. Ama harf ve rakamla ifade edilen bazı maddelerin ne olduğu bilinmiyor. Böyle gıdaları yemek caiz midir?

 Bir kimse arabasını satsa, 600 lira kaparo alsa, müşteri, arabanın bir yerini yaptırmasını istese, satıcı da 500 liraya yaptırsa, müşteri sonra satıştan caysa, 600 lirayı geri alabilir mi?

 Hazret-i Mâriye Peygamber efendimizle evlendi mi, yoksa sadece cariyesi olarak mı kaldı?

 Sevr’in Osmanlı Devleti tarafından imzalanmadığını beyan etmiştiniz. Çoğu kaynak bunun imzalandığını beyan ediyor. Hatta imzalandığı yer ve tarih ile imzalayan delegelerin listesi bile mevcut. Ne dersiniz?

 Caferîlik ve Zeydîlik gibi mezhepler, itikaden Ehl-i bidat olmakla beraber, fıkıh görüşleri İmam Cafer Sadık ya da İmam Zeyd’in ictihadları değil midir?

 Namaz kılmayan birinin yanında çalışmak caiz midir?

 İbn Rüşd nasıl bir insandır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>