Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Osmanlı Hukuku kitabınızda “Kur’an-ı kerimin manasını anlayabilmek için çok sayıda yardımcı ve asıl ilmi bilmek icab eder” demişsiniz. Bu ilimler nelerdir?

Cevap;
Ulûm-i âliyye, yani yüksek din bilgileri ve ulûm-i ibtidâiyye, yani âlet ilimleri. İlki sekiz tanedir: 1-Tefsir, 2 -Usul-i kelâm ilmi. Kelâm ilminin, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilimdir. 3 - Kelâm ilmi. Kelime-i şehâdeti ve buna bağlı olan, imanın altı temel bilgisini öğreten ilimdir. 4 - Usûl-i hadîs ilmi. Hadîs-i şeriflerin çeşitlerini öğreten ilimdir. 5 - İlm-i hadîs. Resûlullahın ef’al, akvâl ve ahvâlini öğretir. 6 - Usûl-i fıkh ilmi. Fıkh bilgilerinin âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğretir. 7 - Fıkh ilmi. Ef’al-i mükellefîni öğretir. Yani beden ile yapılması ve sakınılması lâzım olan emirleri ve yasakları ve mübahları öğretir. 8 - İlm-i tasavvuf. Kalb ile yapılması ve sakınılması lâzım olan şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. İlm-i ahlâk da denir. Âlet ilimleri ise on ikidir: Sarf, iştikâk, nahv, kitâbet, iştikâk-ı kebîr, lügat, metn-i lügat, beyân, me’ânî, bedî’, belâgât, inşâ ilimleridir.

25 Mayıs 2019 Cumartesi

    Geri Dön